ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Домаћи судови - Грађанско право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Домаћи судови - Грађанско право

СМЕТАЊЕ ПОСЕДА ТЕЛЕФОНСКЕ ЛИНИЈЕ

Домаћи судови - Грађанско право

Објављено: 18.11.2015

Одредбом члана 75 Закона о основама својинско правних односа прописано је да сваки држалац ствари и права има право на заштиту од узнемиравања или одузимања државине. Одредбом члана 78 истог закона прописано је да суд пружа заштиту према последњем стању државине и насталом сметању при чему није од утицаја право на државину, правни основ државине и савесност држаоца.

ДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ

Домаћи судови - Грађанско право

Објављено: 24.02.2015

Уколико вредност предмета спора није опредељена у тужби, нити до закључења главне расправе, а не може се утврдити ни према висини обрачунатих и плаћених такси, ревизија се сматра дозвољеном

ПОВРЕДА УГЛЕДА, ЧАСТИ, СЛОБОДЕ И ПРАВА ЛИЧНОСТИ

Домаћи судови - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Право на накнаду нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због повреде угледа, части, слободе и права личности не припада лицу које је било у притвору, а својим недозвољеним понашањем је проузроковало лишење слободе.

ПРОВЕРА ТАЧНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА СПОРА

Домаћи судови - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Из одредбе члана 34. став 3. Закона о парничном поступку, којом је прописано да ће суд проверити тачност означене вредности најдоцније на припремном рочишту, а ако припремно рочиште није одржано онда на главној расправи, пре почетка расправљања о главној ствари, произилази да се, уколико се то до тад не учини, тачност означене вредности предмета спора не може касније током поступка нити проверавати нити мењати.

НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Домаћи судови - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

За спор ради поништаја решења ловачког удружења надлежан је основни суд.

ЖАЛБУ НА ПРЕСУДУ СУД НЕ МОЖЕ СМАТРАТИ ПРЕДЛОГОМ ЗА ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ, АКО ТАКАВ ПРЕДЛОГ НИЈЕ ПОДНЕТ

Домаћи судови - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Када тужени нису поднели предлог за враћање у пређашње стање, већ жалбу у којој су изнели жалбене разлоге којима су оспорили правилност и законитост пресуде због пропуштања, није било места констатацији да се жалба против пресуде сматра предлогом за враћање у пређашње стање, а сходно томе ни доношењу решења којим се дозвољава враћање у пређашње стање и ставља ван снаге пресуде због пропуштања.

ПОПУЊАВАЊЕ ПРАВНИХ ПРАЗНИНА

Домаћи судови - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Када се у пракси јави питање које није уређено важећим правним прописима, тада суд има шира овлашћења него иначе, јер се од њега очекује да поступи као законодавац и установи правило за решавање неког правно релевантног питања које би требало да постоји, али га у постојећим правним нормама нема. У отклањању правних празнина најчешће се примењују аналогија (тумачење по сличности) и шира интерпретација, а ако не постоји могућност да се правна празнина премости овим средствима - суд може да донесе одлуку непосредно примењујући правна начела.

УТВРЂЕЊЕ НЕДОПУСТИВОСТИ ИЗВРШЕЊА

Домаћи судови - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Чињеница да је у току извршног поступка на непокретности промењен власник, не чини извршење на тој непокретности недопуштеним.

МАНЉИВА ДРЖАВИНА

Домаћи судови - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Након отказа уговора о закупу, дотадашњи закупац који се и даље налази у непосредној државини локала, има манљиву државину у односу на закуподавца предметног локала, па нема право на судску заштиту државине коју је стекао злоупотребом поверења.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Домаћи судови - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Према одредбама члана 8а Закона о уређењу судова („Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011 и 101/2013) странка у судском поступку која сматра да јој је повређено право на суђење у разумном року, може непосредно вишем суду поднети захтев за заштиту права на суђење у разумном року.