ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Домаћи судови - Кривично право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Домаћи судови - Кривично право

ИСПЛАТА ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У ДОБИТИ

Домаћи судови - Кривично право

Објављено: 20.11.2015

Одредбама чл. 14. Закона о раду, није прописана обавеза послодавца да запосленом исплати учешће у добити, него је то право предвиђено само као могућност, која се остварује ако се уговором предвиди, или ако се донесе одговарајућа одлука послодавца

ПРАВО НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Домаћи судови - Кривично право

Објављено: 14.04.2015

Иако се околност-да у време подношења захтева за суђење у разумном року кривични поступак траје више од пет и по година-у целини гледавши-оцењује као предуго трајање поступка, приликом одлучивања о захтеву морају се сагледати све специфичности случаја које доприносе дужини трајања поступка (нпр. да ли је пресуда укидана, колико пута је поступак окончан, да ли је било и колико захтева за допуну истражних радњи, безуспешност уручивања позива окривљеном, предузимање законом дозвољених средстава и мера за обезбеђење присуства окривљеног, број предмета у раду поступајућег судије и др).

УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ

Домаћи судови - Кривично право

Објављено: 19.11.2013

Када је за кривично дело прописана казна затвора до четири године, без назначења најмање мере тада се на основу члана 57. став 1. тачка 6. Кривичног законика (члан 57. став 1. тачка 7. КЗ „Службени гласник РС“ број 72 од 3.9.2009.године) казна може ублажити у смислу члана 50. став 3. тачка 5. Кривичног законика на новчану казну од најмање 100.000,00 динара.

РОКОВИ ЗА ЖАЛБУ НА ПРЕСУДУ ПРВОСТЕПЕНОГ СУДА

Домаћи судови - Кривично право

Објављено: 19.11.2013

Рок за изјављивање жалбе посебно тече у односу на окривљеног и браниоца у смислу члана 162. став 4. ЗКП када је бранилац ангажован у року за изјављивање жалбе против првостепене пресуде који тече за окривљеног, чиме је окривљени манифестовао своју вољу да се жали на пресуду, а изабрани бранилац је стекао самостално право на изјављивање жалбе сходно члану 363. став 1. ЗКП.

СМРТ БРАНИОЦА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

Домаћи судови - Кривично право

Објављено: 19.11.2013

Преузиматељ адвокатске канцеларије након смрти поствљеног браниоца по службеној дужности окончаће све послове адвоката чију је канцеларију преузео, па и оне проистекле из ранијег решења о постављењу браниоца по службеној дужности.

ПОВРЕДА ПРАВА НА ОДБРАНУ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Домаћи судови - Кривично право

Објављено: 19.11.2013

Када о захтеву за изузеће одређених судија поднетом у жалби против првостепене пресуде није одлучено, већ су те судије противно члану 44. ЗКП учествовали у изрицању пресуде другостепеног суда, тиме је учињена повреда права на одбрану окривљеног у жалбеном поступку из члана 368. став 2. ЗКП, а не битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368. став 1. тачка 1. ЗКП.

СВЕСТ О ПРОТИВПРАВНОСТИ ДЕЛА

Домаћи судови - Кривично право

Објављено: 19.11.2013

Свест о противправности дела као самостални елемент кривице не мора се утврђивати у сваком конкретном случају већ се утврђује само постојање основа који ту свест искључују (неотклоњива правна заблуда – члан 29. став 1. КЗ).

РАДЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА ПРЕВАРА

Домаћи судови - Кривично право

Објављено: 19.11.2013

Радња кривичног дела превара из члана 208. став 1. Кривичног законика „одржавање у заблуди“ значи активно обнављање и учвршћивање заблуде створене код другог лица, даљим и новим лажним приказивањем чињеница и траје до тренутка када је престало противправно стање.

ПРАВО НА УПОТРЕБУ ЈЕЗИКА

Домаћи судови - Кривично право

Објављено: 19.11.2013

У кривичном поступку који није вођен на језику народности у суду у којем је у службеној употреби и језик народности, није повређено право окривљеног на употребу свог језика из члана 9. ЗКП иако је то захтевао, обзиром да му је путем судског тумача обезбеђено усмено превођење као и превођење исправа и другог писаног доказног материјала.

ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО НЕДАВАЊЕ ИЗДРЖАВАЊА

Домаћи судови - Кривично право

Објављено: 19.11.2013

Радње кривичних дела недавање издржавања из члана 195. став1. КЗ могу чинити једно продужено кривично дело само ако су учињена према истом лицу, у смислу члана 61. став 2. КЗ јер је заштитни објекат тог дела лице у чију корист је установљена обавеза давања издржавања.