ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Други судови - Европски суд за људска права

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Други судови - Европски суд за људска права

ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА НА ПРЕДСТАВКУ

Други судови - Европски суд за људска права

Објављено: 25.12.2014

Свако понашање подносиоца представке које је очигледно супротно сврси права на појединачну представку како је предвиђено Конвенцијом и које спречава прописно функционисање Суда или прописно вођење поступка пред њим представља злоупотребу права на представку.

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ПРЕДСТАВКЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 35 СТАВ 1 КОНВЕНЦИЈЕ

Други судови - Европски суд за људска права

Објављено: 25.12.2014

Представка се мора поднети у року од шест месеци од датума "правоснажне одлуке" у ланцу домаћих правних средстава која се морају исцрпети или када таква правна средства не постоје, од датума радње на коју се жали или сазнања о истој.

ОТЕЖАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Други судови - Европски суд за људска права

Објављено: 24.07.2014

Прихватање саме чињенице да постоје други, посебни и кривични поступци који су још у току против предметног лица, као отежавајућу околност, неизбежно би подразумевало његову или њену кривицу у тим самим поступцима., чиме се крши претпоставка невиности окривљеног, гарантована чланом 6. став Европске конвенције о људским правима и основним слободама.

ИЗВРШЕЊЕ ПРАВНОСНАЖНИХ СУДСКИХ ОДЛУКА

Други судови - Европски суд за људска права

Објављено: 18.03.2014

На држави је да предузме све неопходне кораке ради извршења правоснажне судске одлуке као и да, тиме, обезбеди делотворно учешће њеног целокупног апарата, а ако то не учини неће бити испуњени захтеви садржани у члану 6. став 1. Конвенције.

ПРАВИЧНА НАКНАДА ПОВРЕЂЕНОГ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Други судови - Европски суд за људска права

Објављено: 19.11.2013

Износ од 500 евра, досуђен од стране националног суда, на име нематеријалне штете због утврђене повреде права на суђење у разумном року, је довољна и одговарајућа накнада за претрпљену повреду, имајући у виду дужину поступка ( шест година) и животни стандард у Републици Србији.

НАДЛЕЖНОСТ СУДА RATIONE TEMPORIS

Други судови - Европски суд за људска права

Објављено: 19.11.2013

Иако је надлежност Европског суда за људска права да разматра притужбе које се односе на наводни пропуст Тужене државе да испуни обавезе преузете ратификацијом Конвенције и њених протокола (ratione temporis), он може узети у разматрање и чињенице пре ратификације уколико су оне део непрекидне, континуиране ситуације која траје, или су релевантне за разумевање чињеница насталих после ратификације.

НЕДОПУШТЕНА ПРЕДСТАВКА

Други судови - Европски суд за људска права

Објављено: 06.11.2013

Представка се мора одбацити уколико домаћа правна средства нису исцрпљена како се то захтева према члану 35. став 1. Конвенције.