ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Извршни поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Извршни поступак

РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 14.07.2021

Правноснажно решење извршног суда о обавезивању дужника да намири потраживање из веродостојне исправе за извршене комуналне услуге извршном повериоцу, представља извршну исправу.

НЕДОПУСТИВОСТ ИЗВРШЕЊА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 14.07.2021

Право својине није једино право које спречава извршење, јер купац који на основу пуноважног правног основа држи ствар, има такозвану квлификовану или својинску државину, које право спречава извршење.

ИЗДАВАЊЕ ПОТЕРНИЦЕ ЗА ИЗВРШНИМ ДУЖНИКОМ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 14.07.2021

Суд који је донео решење о извршењу може, на предлог јавног извршитеља, да нареди да се изда потерница за извршним дужником ако је по одредбама Закона о извршењу и обезбеђење неопходно његово присуство, а он је у бекству или на други начин избегава споровђење извршења.

ТУЖБА ТРЕЋЕГ ЛИЦА ЗА НЕДОПУСТИВОСТ ИЗВРШЕЊА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 17.03.2021

Упут трећег лица од стране извршног суда да покрене парнични поступак ради проглашења недопустивости извршења није нужан услов за дозвољеност ове тужбе.

ПРАВО НА ИЗВРШЕЊЕ САВЕСНОГ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА У ОДНОСУ НА ПРАВО СВОЈИНЕ САВЕСНОГ НОВОГ ВЛАСНИКА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 17.03.2021

У конкуренцији права на извршење савесног извршног повериоца и права својине савесног новог власника који то своје право није уписао у јавне књиге, а стекао га је пре покретања извршног поступка, примат има право својине стварног власника, у смислу одредбе члана 58 Устава РС и члана 1 Првог протокола уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода.

ИЗВРШЕЊЕ РАДИ НАПЛАТЕ ЗАКОНСКЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ НА ТРОШКОВЕ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 17.03.2021

У ситуацији када извршном исправом није досуђена законска затезна камата на трошкове поступка, суд ће на предлог извршног повериоца решењем о извршењу одредити наплату законске затезне камате на износ досуђених трошкова од дана наступања извршности извршне исправе до дана наплате.

СЕПАРАТИВНО ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 20.05.2020

Одредбом члана 412 став 3 ЗОО-а, прописано је да ако у некој дељивој обавези има више поверилаца, потраживање се дели међу њима на једнаке делове и сваки поверилац може захтевати само свој део потраживања.

ПОСЕБНА МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 20.05.2020

Посебна месна надлежност за извршење чињења, нечињења или трпљења, регулисана је одредбом члана 359 Закона о извршењу и обезбеђењу, која прописује да је за одлучивање о предлогу за извршење и за спровођење извршења ради предузимања неке радње извршног дужника (чињење), уздржавање од одређене радње (нечињење) или трпљења одређене радње, месно надлежан и суд на чијем подручју извршни дужник треба да испуни своју обавезу.

ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОД СТРАНЕ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА КОЈИ ЈЕ СТРАНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 20.05.2020

Због чињенице да је извршни поверилац држављанин државе, која нема ЈМБГ за своје држављане, већ евиденцију о својим држављанима евентуално води на другачији начин, не може се онемогућити извршни поверилац-страно физичко лице, у остваривању својих потраживања у извшрном поступку, на основу извршне исправе коју поседује.