ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Извршни поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Извршни поступак

ИСТОВРЕМЕНО ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 18.06.2018

Одредбом члана 39 Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да када обавеза извршног дужника зависи од претходног или истовременог испуњења обавезе извршног повериоца или од наступања услова, решење о извршењу доноси се ако извршни поверилац писмено изјави да је испунио или обезбедио испуњење своје обавезе или да је услов наступио.

ПРАВИЛА О УРАЧУНАВАЊУ ИСПУЊЕЊА ДЕЛА ДУГА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 18.06.2018

Према одредби члана 312 став 1 Закона о облигационим односима када између истих лица постоји више истородних обавеза, па оно што дужник испуни није довољно да би се могле намирити све, односно ако о томе не постоји споразум повериоца и дужника, урачунавање се врши оним редом које одреди дужник најкасније приликом испуњења. Ставом 2 истог члана прописано је да када нема дужникове изјаве о урачунавању, обавеза се намирује редом како је која доспела за испуњење.

ВРАЋАЊЕ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА НА РАД

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 18.06.2018

Чињенице у погледу тога да ли извршни дужник у свом колективу има слободно радно место које одговара стручној спреми извршног повериоца не могу бити предмет расправљања у извршном поступку.

СУДСКА ПРОДАЈА ПРЕДМЕТА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 21.02.2018

Према одредби члана 37 Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар заложни поверилац је дужан да затражи да се у Регистар залоге упише да је започео поступак намирења.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДИ СМЕТАЊА ДРЖАВИНЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 21.02.2018

Према одредби члана 453 ЗПП тужилац губи право да у извршном поступку захтева извршење решења којим се туженом по тужби због сметања државине налаже извршење одређене радње, ако није захтевао извршење у року од 30 дана од протека рока који је решењем одређен за извршење те радње.

ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 21.02.2018

О предлогу за признање стране судске одлуке суд не може одлучити пре него што се предлог са одлуком чије се признање тражи достави извршном дужнику и пружи му могућност да се изјасни о предлогу.

OБРАЧУН КАМАТЕ КАО ВЕРОДОСТОЈНА ИСПРАВА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 20.02.2018

На основу обрачуна камате као веродостојне исправе не може се тражити наплата потраживање на име главнице, већ само на име доспеле, а ненаплаћене камате.

НУЖНО ЈЕДИНСТВЕНО СУПАРНИЧАРСТВО У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 20.02.2018

Када у петиту предлога за извршење нису опредељени удели сувласника, пасивно су легитимисани сви сувласници исте, и они су нужни и јединствени супарничари из члана 210 ЗПП-а , јер се према природи спорног односа, спор може решитти само на једнак начин у односу на све њих. Непотпуна легитимација нужних супарничара је по одредби из члана 211 став 2 ЗПП разлог за одбијање тужбеног захтева, односно одбијања предлога за извршење.

ИЗВРШЕЊЕ РАДИ НАПЛАТЕ ТРОШКОВА ПОСТУПКА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 20.02.2018

Извршни поверилац може, али не мора, да извршење трошкова спроведе у истом поступку у коме су трошкови утврђени. Извршни поверилац може да покрене посебан поступак извршења утврђених трошкова на основу извршне исправе.

ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШНОМ ДУЖНИКУ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 31 став 5 Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да су државни органи, имаоци јавних овлашћења, друга правна лица и предузетници дужни да извршном повериоцу који наведе потраживање ради чијег намирења или обезбеђења намерава да води извршни поступак или поступак обезбеђења и приложи извршну исправу у којој је садржано потраживање, бесплатно доставе све податке које су дужни да доставе и суду.