ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Извршни поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Извршни поступак

СУДСКА ПРОДАЈА ПРЕДМЕТА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 21.02.2018

Према одредби члана 37 Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар заложни поверилац је дужан да затражи да се у Регистар залоге упише да је започео поступак намирења.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДИ СМЕТАЊА ДРЖАВИНЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 21.02.2018

Према одредби члана 453 ЗПП тужилац губи право да у извршном поступку захтева извршење решења којим се туженом по тужби због сметања државине налаже извршење одређене радње, ако није захтевао извршење у року од 30 дана од протека рока који је решењем одређен за извршење те радње.

ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 21.02.2018

О предлогу за признање стране судске одлуке суд не може одлучити пре него што се предлог са одлуком чије се признање тражи достави извршном дужнику и пружи му могућност да се изјасни о предлогу.

OБРАЧУН КАМАТЕ КАО ВЕРОДОСТОЈНА ИСПРАВА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 20.02.2018

На основу обрачуна камате као веродостојне исправе не може се тражити наплата потраживање на име главнице, већ само на име доспеле, а ненаплаћене камате.

НУЖНО ЈЕДИНСТВЕНО СУПАРНИЧАРСТВО У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 20.02.2018

Када у петиту предлога за извршење нису опредељени удели сувласника, пасивно су легитимисани сви сувласници исте, и они су нужни и јединствени супарничари из члана 210 ЗПП-а , јер се према природи спорног односа, спор може решитти само на једнак начин у односу на све њих. Непотпуна легитимација нужних супарничара је по одредби из члана 211 став 2 ЗПП разлог за одбијање тужбеног захтева, односно одбијања предлога за извршење.

ИЗВРШЕЊЕ РАДИ НАПЛАТЕ ТРОШКОВА ПОСТУПКА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 20.02.2018

Извршни поверилац може, али не мора, да извршење трошкова спроведе у истом поступку у коме су трошкови утврђени. Извршни поверилац може да покрене посебан поступак извршења утврђених трошкова на основу извршне исправе.

ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШНОМ ДУЖНИКУ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 31 став 5 Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да су државни органи, имаоци јавних овлашћења, друга правна лица и предузетници дужни да извршном повериоцу који наведе потраживање ради чијег намирења или обезбеђења намерава да води извршни поступак или поступак обезбеђења и приложи извршну исправу у којој је садржано потраживање, бесплатно доставе све податке које су дужни да доставе и суду.

ПРАВО ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА ДА БИРА ПРАВНИ ПУТ НАМИРЕЊА СВОГ ПОТРАЖИВАЊА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 11.09.2017

Извршни поверилац чије је потраживање обезбеђено извршном вансудском хипотеком има право да бира правни пут намирења свог потраживања, односно да ли ће своје потраживање остварити у судском поступку који је регулисан одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу или вансудском поступку који је регулисан одредбама Закона о хипотеци.

ПОСЕБНА МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 217 став 1 Закона о извршењу прописано је да је за одлучивање о предлогу за извршење ради намирења новчаног потраживања на покретним стварима месно надлежан и суд на чијем се подручју налазе покретне ствари.

ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 167 став 1 Закона о стечају прописано је да се по доношењу решења о потврђивању усвајања плана реорганизације, сва потраживања и права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника одређене планом реорганизације уређују искључиво према условима из плана реорганизације.