ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Извршни поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Извршни поступак

ПОДОБНОСТ ИЗВРШНЕ ИСПРАВЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 10.03.2017

Извршна исправа је подобна да се на основу ње донесе решење о извршењу ако садржи податке о извршном повериоцу, извршном дужнику и предмет, врсту и обим испуњења обавезе.

OДРЕЂИВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ МЕРЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 10.03.2017

Да би се одредила претходна мера ради обезбеђења новчаног потраживања потребно је да се кумулативно испуне два услова и то да се претходна мера може одредити на основу домаће одлуке која није правноснажна и да извршни поверилац учини вероватним опасност да би без претходне мере намирење његовог потраживања било осујећено или знатно отежано.

КОМПЕНЗАЦИОНИ ПРИГОВОР

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 10.03.2017

У жалбеном поступку не може се истицати компензациони приговор.

ИЗВРШЕЊЕ РАДИ ОДРЖАВАЊА ЛИЧНИХ ОДНОСА СА ДЕТЕТОМ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 10.03.2017

Одредбом члана 61 став 4 Породичног закона прописано је да дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може одлучиити о одржавању личних односа са родитељем са којим не живи.

СОЛИДАРНА ОБАВЕЗА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 10.03.2017

Према одредби члана 414 ЗОО-а сваки дужник солидарне обавезе одговара повериоцу за целу обавезу и поверилац може захтевати њено испуњење од кога хоће све док не буде потпуно испуњена.

ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ИЗВРШНЕ ИСПРАВЕ КОЈА ЈЕ ПРАВНОСНАЖНА, А НИЈЕ ИЗВРШНА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 10.03.2017

Одредбом члана 368 став 1 Закона о парничном поступку прописано је да жалба против првостепене пресуде којом се физичком лицу налаже исплата потраживања чија главница не прелази износ од 300 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, на дан доношења одлуке, односно којом се предузетнику или правном лицу налаже исплата потраживања чија главница не прелази изос од 1.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, на дан доношења одлуке, не одлаже извршење.

ИЗВРШЕЊЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА НИЈЕ УПИСАНА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 23.11.2016

Према одредби члана 209 став 2 Закона о извршењу и обезбеђењу, ако је у предлогу за извршење као предмет извршења назначена непокретност или део непокретности који нису уписани у катастар непокретности и на којима не може да се упише својина, извршни поверилац даје изјаву да упис својине није могућ и прилаже је уз предлог за извршење.

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 23.11.2016

Ako je у предлогу за извршење или обезбеђење новчаног потраживања назначено више средстава или предмета извршења или обезбеђења, за одлучивање о предлогу за извршење, односно обезбеђење месно је надлежан суд који је надлежан да одлучује о средству извршења или обезбеђења које је прво назначено.

СПОРАЗУМ КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 23.11.2016

Споразум постигнут између Републичког јавног правобраниоца и лица које намерава да поднесе тужбу против Републике Србије има снагу извршне исправе.