ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Извршни поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Извршни поступак

ПРЕНОС ПОТРАЖИВАЊА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 31.01.2023

Пуномоћник извршног повериоца из извршне исправе не може да се легитимише као лице коме у извршном поступку може да се исплати потраживање уместо извршном повериоцу, без обзира на то што потраживање које треба да се принудно спроведе представљају трошкови досуђени странци коју је тај пуномоћник заступао у предмету из кога потиче извршна исправа.

СРАЗМЕРА ИЗМЕЂУ ВРЕДНОСТИ НАСЛЕЂЕНЕ ИМОВИНЕ И ДУГА ОСТАВИОЦА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 30.03.2022

Питање сразмере вредности наслеђене имовине и дуга оставиоца не може бити предмет разматрања у поступку одлучивања о дозволи извршења, већ ће о наведеним чињеницама јавни извршитељ водити рачуна приликом спровођења извршења.

ОДЈАВЉИВАЊЕ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 30.03.2022

Околност да се извршни дужник одјавио из Републике Србије, ради исељења, не значи да је извршење постало немогуће и да поступак због тога треба обуставити.

ИЗВРШЕЊЕ РАДИ ИСПОРУКЕ ОДРЕЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ ЗАМЕЊИВИХ СТВАРИ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 30.03.2022

Одредбом члана 348. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано je да кад извршна исправа гласи на испоруку одређене количине заменљивих ствари које се налазе код извршног дужника или другог лица, извршење се спроводи као да се предаје индивудуално одређена покретна ствар.

РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 14.07.2021

Правноснажно решење извршног суда о обавезивању дужника да намири потраживање из веродостојне исправе за извршене комуналне услуге извршном повериоцу, представља извршну исправу.

НЕДОПУСТИВОСТ ИЗВРШЕЊА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 14.07.2021

Право својине није једино право које спречава извршење, јер купац који на основу пуноважног правног основа држи ствар, има такозвану квлификовану или својинску државину, које право спречава извршење.

ИЗДАВАЊЕ ПОТЕРНИЦЕ ЗА ИЗВРШНИМ ДУЖНИКОМ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 14.07.2021

Суд који је донео решење о извршењу може, на предлог јавног извршитеља, да нареди да се изда потерница за извршним дужником ако је по одредбама Закона о извршењу и обезбеђење неопходно његово присуство, а он је у бекству или на други начин избегава споровђење извршења.

ТУЖБА ТРЕЋЕГ ЛИЦА ЗА НЕДОПУСТИВОСТ ИЗВРШЕЊА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 17.03.2021

Упут трећег лица од стране извршног суда да покрене парнични поступак ради проглашења недопустивости извршења није нужан услов за дозвољеност ове тужбе.

ПРАВО НА ИЗВРШЕЊЕ САВЕСНОГ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА У ОДНОСУ НА ПРАВО СВОЈИНЕ САВЕСНОГ НОВОГ ВЛАСНИКА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 17.03.2021

У конкуренцији права на извршење савесног извршног повериоца и права својине савесног новог власника који то своје право није уписао у јавне књиге, а стекао га је пре покретања извршног поступка, примат има право својине стварног власника, у смислу одредбе члана 58 Устава РС и члана 1 Првог протокола уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода.