ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Извршни поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Извршни поступак

ПРОДУЖЕЊЕ ТРАЈАЊА ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 18.07.2019

На предлог извршног повериоца суд решењем продужава трајање привремене мере ако нису промењени услови под којима је мера одређена.

СРАЗМЕРА ИЗМЕЂУ ВИСИНЕ ОБАВЕЗЕ И ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА ИЗВРШЕЊА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 18.07.2019

О сразмери између висине обавезе и вредности предмета извршења дужан је да води рачуна јавни извршитељ приликом спровођења извршења, уколико постоји избор између више средстава и предмета извршења, а не суд приликом одлучивања о дозволи извршења.

AДРЕСА ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 18.07.2019

Евентуално погрешно наведени подаци о адреси извршног дужника или извршног повериоца не могу се сматрати недостатком који је неотклоњиве природе.

СПАЈАЊЕ ИЗВРШНИХ ПОСТУПАКА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 21.12.2018

У извршном поступку не постоје услови за спајање више предлога за извршење или више извршних поступака.

ИСТОВРЕМЕНО ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 18.06.2018

Одредбом члана 39 Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да када обавеза извршног дужника зависи од претходног или истовременог испуњења обавезе извршног повериоца или од наступања услова, решење о извршењу доноси се ако извршни поверилац писмено изјави да је испунио или обезбедио испуњење своје обавезе или да је услов наступио.

ПРАВИЛА О УРАЧУНАВАЊУ ИСПУЊЕЊА ДЕЛА ДУГА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 18.06.2018

Према одредби члана 312 став 1 Закона о облигационим односима када између истих лица постоји више истородних обавеза, па оно што дужник испуни није довољно да би се могле намирити све, односно ако о томе не постоји споразум повериоца и дужника, урачунавање се врши оним редом које одреди дужник најкасније приликом испуњења. Ставом 2 истог члана прописано је да када нема дужникове изјаве о урачунавању, обавеза се намирује редом како је која доспела за испуњење.

ВРАЋАЊЕ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА НА РАД

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 18.06.2018

Чињенице у погледу тога да ли извршни дужник у свом колективу има слободно радно место које одговара стручној спреми извршног повериоца не могу бити предмет расправљања у извршном поступку.

СУДСКА ПРОДАЈА ПРЕДМЕТА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 21.02.2018

Према одредби члана 37 Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар заложни поверилац је дужан да затражи да се у Регистар залоге упише да је започео поступак намирења.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДИ СМЕТАЊА ДРЖАВИНЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 21.02.2018

Према одредби члана 453 ЗПП тужилац губи право да у извршном поступку захтева извршење решења којим се туженом по тужби због сметања државине налаже извршење одређене радње, ако није захтевао извршење у року од 30 дана од протека рока који је решењем одређен за извршење те радње.

ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 21.02.2018

О предлогу за признање стране судске одлуке суд не може одлучити пре него што се предлог са одлуком чије се признање тражи достави извршном дужнику и пружи му могућност да се изјасни о предлогу.