ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Извршни поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Извршни поступак

ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШНОМ ДУЖНИКУ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 31 став 5 Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да су државни органи, имаоци јавних овлашћења, друга правна лица и предузетници дужни да извршном повериоцу који наведе потраживање ради чијег намирења или обезбеђења намерава да води извршни поступак или поступак обезбеђења и приложи извршну исправу у којој је садржано потраживање, бесплатно доставе све податке које су дужни да доставе и суду.

ПРАВО ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА ДА БИРА ПРАВНИ ПУТ НАМИРЕЊА СВОГ ПОТРАЖИВАЊА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 11.09.2017

Извршни поверилац чије је потраживање обезбеђено извршном вансудском хипотеком има право да бира правни пут намирења свог потраживања, односно да ли ће своје потраживање остварити у судском поступку који је регулисан одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу или вансудском поступку који је регулисан одредбама Закона о хипотеци.

ПОСЕБНА МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 217 став 1 Закона о извршењу прописано је да је за одлучивање о предлогу за извршење ради намирења новчаног потраживања на покретним стварима месно надлежан и суд на чијем се подручју налазе покретне ствари.

ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ КАО ИЗВРШНА ИСПРАВА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 167 став 1 Закона о стечају прописано је да се по доношењу решења о потврђивању усвајања плана реорганизације, сва потраживања и права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника одређене планом реорганизације уређују искључиво према условима из плана реорганизације.

ОЗНАЧАВАЊЕ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА НАКОН ПРОМЕНЕ НОСИОЦА ПРАВА СВОЈИНЕ НА ХИПОТЕКАРНОЈ НЕПОКРЕТНОСТИ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 11.09.2017

Према одредби члана 153 став 1 ЗИО-а ако се после стицања заложног права на непокретности промени власник непокретности, заложни поверилац назначава у предлогу за извршење залогадавца као извршног дужника, а нови власник дужан је да трпи намирење на непокретности.

ПОДОБНОСТ ИЗВРШНЕ ИСПРАВЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 10.03.2017

Извршна исправа је подобна да се на основу ње донесе решење о извршењу ако садржи податке о извршном повериоцу, извршном дужнику и предмет, врсту и обим испуњења обавезе.

OДРЕЂИВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ МЕРЕ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 10.03.2017

Да би се одредила претходна мера ради обезбеђења новчаног потраживања потребно је да се кумулативно испуне два услова и то да се претходна мера може одредити на основу домаће одлуке која није правноснажна и да извршни поверилац учини вероватним опасност да би без претходне мере намирење његовог потраживања било осујећено или знатно отежано.

КОМПЕНЗАЦИОНИ ПРИГОВОР

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 10.03.2017

У жалбеном поступку не може се истицати компензациони приговор.

ИЗВРШЕЊЕ РАДИ ОДРЖАВАЊА ЛИЧНИХ ОДНОСА СА ДЕТЕТОМ

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 10.03.2017

Одредбом члана 61 став 4 Породичног закона прописано је да дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може одлучиити о одржавању личних односа са родитељем са којим не живи.

СОЛИДАРНА ОБАВЕЗА

Грађанско право - Извршни поступак

Објављено: 10.03.2017

Према одредби члана 414 ЗОО-а сваки дужник солидарне обавезе одговара повериоцу за целу обавезу и поверилац може захтевати њено испуњење од кога хоће све док не буде потпуно испуњена.