ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Наследно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Наследно право

ОДГОВОРНОСТ ЗА ОСТАВИОЧЕВЕ ДУГОВЕ

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 17.03.2021

Санаследници солидарно одговарају за оставиочеве дугове, без обзира да ли је извршена деоба наследства .

НАСЛЕДНИЧКА ЗАЈЕДНИЦА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 17.03.2021

Тужбом за утврђење права својине по основу стицања у браку са оставиоцем морају бити обухваћени сви његови законски наследници који су у оставинском поступку покренутом иза његове смрти позвани на наслеђе .

ОДРИЦАЊЕ ОД НАСЛЕЂА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 18.07.2019

Прихватање наслеђа и одрицање од наследног дела у корист одређеног наследника се сматра поклоном, а сама изјава о одрицању у корист другог наследника, мора бити изричита, јасна и неопозива.

ОДРИЦАЊЕ ОД НАСЛЕЂА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 18.07.2019

Прихватање наслеђа и одрицање од наследног дела у корист одређеног наследника се сматра поклоном, а сама изјава о одрицању у корист другог наследника, мора бити изричита, јасна и неопозива.

УТВРЂЕЊЕ НИШТАВОСТИ ТЕСТАМЕНТА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 21.12.2018

Правне последице код ништавог и рушљивог завештања су исте, па се стога сматра да завештање није никада било сачињено, јер захтев за утврђење ништавости, садржи у себи и захтев за рушљивост завештања.

СТИЦАЊЕ ДРЖАВИНЕ ОД СТРАНЕ НАСЛЕДНИКА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 21.12.2018

Одредбом члана 73 Закона о основама своијинскоправних односа прописано је да наследник постаје држалац у тренутку отварања наслеђа без обзира када је стекао фактичку власт над ствари.

ПРИНЦИП АЛЕАТОРНОСТИ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 11.09.2017

Суд може поништити уговор о доживотном издржавању, на захтев законског наследника примаоца издржавања, ако због болести или старости примаоца издржавања, уговор није представљао никакву неизвесност за даваоца издржавања.

ПОНИШТАЈ АЛОГРАФСКОГ ЗАВЕШТАЊА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 11.09.2017

Пуноважност алографског завештања – завештања које је сачињено пред сведоцима , условљена је својеручним потписом завештаоца.

РАСПРАВЉАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 10.03.2017

Свако лице, како оно које је учествовало у поступку расправљања заоставштине, тако и оно које није , ако има неки основ за стицање права власништва на стварима из заоставштине, независно од права наслеђивања, може остварити своје право по том основу и после правноснажно завршеног оставинског поступка, односно ван поступка за расправљање заоставштине.

ПOВРЕДА НУЖНОГ НАСЛЕДНОГ ДЕЛА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 10.03.2017

Одредбама члана 43 Закона о наслеђивању регулисана је могућност нужног наследника за истицање стварноправног захтева за признање нужног наследног дела, али уз обавезу суда да у сваком конкретном случају процењује да ли су се стекли разлози за признање нужног наследног дела, као стварног права.