ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Наследно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Наследно право

ОДРИЦАЊЕ ОД НАСЛЕЂА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 18.07.2019

Прихватање наслеђа и одрицање од наследног дела у корист одређеног наследника се сматра поклоном, а сама изјава о одрицању у корист другог наследника, мора бити изричита, јасна и неопозива.

ОДРИЦАЊЕ ОД НАСЛЕЂА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 18.07.2019

Прихватање наслеђа и одрицање од наследног дела у корист одређеног наследника се сматра поклоном, а сама изјава о одрицању у корист другог наследника, мора бити изричита, јасна и неопозива.

УТВРЂЕЊЕ НИШТАВОСТИ ТЕСТАМЕНТА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 21.12.2018

Правне последице код ништавог и рушљивог завештања су исте, па се стога сматра да завештање није никада било сачињено, јер захтев за утврђење ништавости, садржи у себи и захтев за рушљивост завештања.

СТИЦАЊЕ ДРЖАВИНЕ ОД СТРАНЕ НАСЛЕДНИКА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 21.12.2018

Одредбом члана 73 Закона о основама своијинскоправних односа прописано је да наследник постаје држалац у тренутку отварања наслеђа без обзира када је стекао фактичку власт над ствари.

ПРИНЦИП АЛЕАТОРНОСТИ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 11.09.2017

Суд може поништити уговор о доживотном издржавању, на захтев законског наследника примаоца издржавања, ако због болести или старости примаоца издржавања, уговор није представљао никакву неизвесност за даваоца издржавања.

ПОНИШТАЈ АЛОГРАФСКОГ ЗАВЕШТАЊА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 11.09.2017

Пуноважност алографског завештања – завештања које је сачињено пред сведоцима , условљена је својеручним потписом завештаоца.

РАСПРАВЉАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 10.03.2017

Свако лице, како оно које је учествовало у поступку расправљања заоставштине, тако и оно које није , ако има неки основ за стицање права власништва на стварима из заоставштине, независно од права наслеђивања, може остварити своје право по том основу и после правноснажно завршеног оставинског поступка, односно ван поступка за расправљање заоставштине.

ПOВРЕДА НУЖНОГ НАСЛЕДНОГ ДЕЛА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 10.03.2017

Одредбама члана 43 Закона о наслеђивању регулисана је могућност нужног наследника за истицање стварноправног захтева за признање нужног наследног дела, али уз обавезу суда да у сваком конкретном случају процењује да ли су се стекли разлози за признање нужног наследног дела, као стварног права.

ПOСЛЕДИЦЕ РАСКИДА УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 02.09.2016

Према одредби члана 201 став 1 Закона о наслеђивању („Сл. Гласник РС“ број 46 од 04.11.1995.године), ако се међусобни односи уговорника из било ког узрока толико поремете да постану неподношљиви, свако од њих може захтевати да суд раскине уговор, а према члану 201 став 2 истог Закона, кад суд изрекне раскид, прималац издржавања је дужан дати накнаду за примљена давања и услуге.

НАКНАДНО ПРОНАЂЕНА ИМОВИНА

Грађанско право - Наследно право

Објављено: 02.09.2016

У ситуацији када је међу наследницима спорно да ли накнадно пронађена имовина улази у заоставштину, тада оставински суд треба да одбије захтев за распоређивање накнадно пронађене имовине, и о тој имовини ће се одлучити у парничном поступку.