ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Облигационо право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Облигационо право

УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.06.2018

Одредбама члана 813 ЗОО прописано је да се уговором о посредовању обавезује посредник да настоји наћи и довести у везу са налогодавцем лице које би с њим преговарало о закључењу одређеног уговора, а налогодавац се обавезује да му исплати одређену накнаду, ако тај уговор буде закључен.

ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ (УСЛЕД ПАДА У НЕОБЕЗБЕЂЕНИ ШАХТ НА УЛИЦИ)

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.06.2018

Одредбом члана 7 Одлуке о локалним путевима, улицама и некатегорисаним путевима Града Новог Сада прописано је да ЈП „Завод за изградњу Града“ одговара за штету која насане код корисника путева, због неблаговременог извршења појединих потребних радова и непредузимања одговарајућих мера за одржавање путева.

ИСПЛАТА ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.06.2018

Одштетни захтев представља захтев за накнаду трошкова парничног поступка и припада тужиоцу, у складу са одредбама чланова 150, 153 и 154 ЗПП, а не према одредбама ЗОО, којима је регулисана накнада материјалне штете.

ПРЕНОС ПОТРАЖИВАЊА-ЦЕСИЈА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.06.2018

За пренос потраживања није потребан пристанак дужника, али је уступилац дужан обавестити дужника о извршеном уступању. Смисао одредбе члана 438 став 1 ЗОО је да се њом пружи заштита дужнику, како би он знао коме да измири своју обавезу.

ЗАТЕЗНА КАМАТА НА ИЗНОС НЕИСПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.06.2018

На износ неисплаћене затезне камате може се захтевати затезна камата само од дана када је суду поднесен захтев за њену исплату.

ДЕЉИВОСТ ОБАВЕЗЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.06.2018

Кад у некој дељивој обавези има више дужника, обавеза се дели међу њима на једнаке делове, ако није одређена друкчија подела и сваки од њих одговара за свој део обавезе.

ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ НАЛАЗА И МИШЉЕЊА ВЕШТАКА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 22.02.2018

Трошкови израде налаза и мишљења вештака не представљају материјалну штету, већ издатке учињење поводом парничног поступка у смислу одредбе члана 150 став 1 ЗПП-а.

РЕХАБИЛИТАЦИОНО ОБЕШТЕЋЕЊЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 22.02.2018

Рехабилитована лица могу да поднесу захтев за рехабилитационо обештећење, о ком захтеву одлучује Комисија за рехабилитационо обештећење, а уколико захтев за обештећење не буде усвојен, или по њему Комисија за рехабилитационо обештећење не донесе одлуку у року од 90 дана од дана подношења захтева, подносилац захтева може код надлежног суда поднети тужбу за накнаду штете.