ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Облигационо право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Облигационо право

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ИЗМАКЛЕ КОРИСТИ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 12.09.2017

Право на накнаду штете због измакле користи поверилац ће имати само ако је према ономе што се у животу редовно дешава или према посебним околностима случаја извесно да би он ту корист остварио да је уговор био уредно испуњен. Потребно је да постоји разумна вероватноћа у погледу остварења користи.

КАМАТА НА ДУГ У ЕУР-има

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 12.09.2017

Одредбе о камати су императивне природе, па се код одлучивања о захтеву странке за исплату камате ради о правилној примени материјалног права, на коју суд пази по службеној дужности.

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ (СУБЈЕКТИВНИ РОК-3 ГОДИНЕ, ОБЈЕКТИВНИ РОК-5 ГОДИНА)

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 12.09.2017

Сазнање за штету се не везује за дан њеног проузроковања (настанка штете) већ за околности које се односе на трајање и престанак физичких болова или страха, односно за завршетак лечења и сазнање да је дошло до трајног оштећења здравља и животне активности. Потраживање за сваки вид нематеријалне штете застарева посебно, као и за накнаду материјалне штете.

ИЗМАКЛА КОРИСТ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 12.09.2017

Одредбом чл. 189 став 3 Закона о облигационим односима прописано је да се при оцени висине измакле користи узима у обзир добитак, који се основано могао очекивати, према редовном току ствари, или према посебним околностима, а чије је остварење спречено штетниковом радњом или пропуштањем.

OБАВЕЗА СОЛИДАРНИХ САДУЖНИКА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 12.09.2017

Предузеће настало статусном променом одговара неограничено солидарно за обавезе субјеката од чијих делова је настало, ако је услед статусне промене престало да постоји, било преузимањем, било новим оснивањем или поделом код спајања оснивањем новог предузећа.

ПРАВИЧНА НОВЧАНА НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ЧАСТИ И УГЛЕДА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

Сатисфакција због повреде права личности се досуђује у јединственом износу, јер је реч о јединственој нематеријалној штети, која се испољава кроз појаву душевних болова, без обзира што су повређена добра част и углед.

ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

У парници ради побијања дужникових правних радњи дужник чија обавеза на исплату тужиоцу је утврђена правноснажном пресудом, није пасивно легитимисан него је пасивно легитимисано треће лице у чију корист је предузета правна радња која се побија.

ПАУЛИЈАНСКА ТУЖБА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

Смисао тзв. Паулијанске тужбе је у томе да се утврди да је правна радња дужника без дејства у односу на повериоца, али само у делу који је потребан за намирење тужиочевег потраживања, из чега произилази да тужилац нема могућност да побија правни посао у целости.

НЕДОПУШТЕНА ПОБУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

Ако је недопуштена побуда битно утицала на одлуку једног уговарача да закључи уговор и ако је то други уговарач знао или морао знати, уговор ће бити без дејства, а уговор без накнаде нема правно дејство и када други уговарач није знао да је недопуштена побуда битно утицала на одлуку његовог сауговарача.