ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Облигационо право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Облигационо право

ФОРМА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.07.2019

Одредбом члана 73 ЗОО прописано је да се уговор за чије се закључење захтева писана форма сматра пуноважним иако није закључен у тој форми ако су уговорне стране извршиле у целини или претежном делу обавезе које из њега настају, осим ако из циља због кога је форма прописана очигледно не произилази шта друго.

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА ЗЛОУПОТРЕБЕ МЕНИЦЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.07.2019

Терет доказивања да је меница злоупотребљена односно попуњена супротно договору увек је на меничном дужнику, јер постоји законска претпоставка да је лице које је некоме дало бланко потписану меницу овластило то лице да попуни све остале меничне елементе, те да је правно релевантна воља издаваоца менице управо оно што је садржано у меничном писмену у моменту њене употребе.

ИСПЛАТА НАКНАДЕ НА ИМЕ ПДВ-а ЗА САСТАВ ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.07.2019

Странка, коју је у поступку заступао адвокат-обвезник ПДВ-а, има право на накнаду трошкова на име ПДВ-а на адвокатску услугу, под условом да је као доказ приложен рачун или обрачун о извршеним адвокатским услугама.

ФАКТИЧКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.07.2019

Када није донет акт о одузимању замљишта нити је фактичким радњама парцела одузета из државине корисника земљишта, те када држаоци на парцели имају само право коришћења, а не и право својине, не постоји обавеза накнаде за експроприсано земљиште.

ПОВРЕДА ПРАВА НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.07.2019

Подносилац уставне жалбе има право избора да захтев за накнаду штете поднесе у уставној жалби или да се обрати парничном суду за накнаду штете, на основу одлуке уставног суда, којoм је утврђено да му је повређено право на правично суђење.

АКЦЕПТИРАЊЕ МЕНИЦЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 18.07.2019

Одредбом члана 1004 став 3 Закона о облигационим односима је прописано да ако се јемац обавезао као јемац платац, одговара повериоцу као главни дужник за целу обавезу и поверилац може захтевати њено испуњење било од главног дужника било од јемца или од обојице у исто време (солидарно јемство).

РЕГРЕСНИ ЗАХТЕВ ПРЕМА ИМАОЦУ ОПАСНЕ СТВАРИ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 27.12.2018

Одредбама члана 174 ЗОО, регулисано је да за штету од опасне ствари одговара њен ималац. Ималац опасне ствари ослобађа се од одговорности ако докаже да је штета настала искључиво радњом оштећеника или трећег лица, коју он није могао предвидети и чије последице није могао избећи или отклонити.

ВАЛУТА МЕНИЧНОГ ИЗНОСА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 27.12.2018

Меница може да гласи у динарима или у некој страној валути.

НАСЛЕДИВОСТ ПРАВА НА НАКНАДУ НЕИМОВИНСКЕ ШТЕТЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 27.12.2018

Право на накнаду нематеријалне штете, као строго лично право на сатисфакцију за претрпљену неимовинску штету, није наследиво. По одрдби члана 204 став 1 Закона о облигационим односима могућност наслеђивања постоји само онда када је у тренутку смрти имаоца права на накнаду нематеријалне штете, то право правноснажном одлуком већ признато као имовинскоправно потраживање према штетнику.

ИСПУЊЕЊЕ МЕНИЧНО-ПРАВНИХ ОБАВЕЗА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 27.12.2018

Менични поверилац има обавезу да о доспелости поднесе меницу на исплату, те да уколико то не учини на дан доспелости или у два наредна радна дана, губи право на исплату меничног износа од свих споредних меничних дужника.