ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Облигационо право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Облигационо право

УГОВОР О НАЛОГУ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 14.07.2021

Уговор о налогу као неформални уговор, настаје по изјави налогопримаоца, да ће поступити по налогу налогодавца.

СТИЦАЊЕ БЕЗ ОСНОВА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 14.07.2021

Накнада за коришћење локала по истеку уговора о закупу више није у домену уговорене накнаде, већ у домену накнаде из члана 214. ЗОО, а то је накнада за коришћење ствари утврђена по редовним, тржишним ценама и условима.

РЕХАБИЛИТАЦИОНО ОБЕШТЕЋЕЊЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 14.07.2021

Да би тужиоци остварили право на рехабилитационо обештећење у виду накнаде нематеријалне штете због неоснованог лишења слободе и накнаде нематеријалне штете због смрти рехабилитованог лица, потребно је да докажу да је у ванпарничном поступку по одредбама Закона о рехабилитацији утврђена ништавост, односно непуноважност аката или радњи којима је рехабилитовано лице лишено слободе или живота, јер само рехабилитација у погледу лишења ових права може бити основ за накнаду нематеријалне штете коју тужиоци потражују.

РЕГРЕСНО ПОТРАЖИВАЊЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 14.07.2021

Возач који има пробну возачку дозволу не сме да управља моторним возилом у периоду од 23,00 до 05,00 часова, па се у том смислу фактички уподобљава за наведени период лицу које нема возачку дозволу за управљање моторним возилом одређене категорије, будући да му је (попут лица које нема возачку дозволу) забрањено да управља моторним возилом у наведеном периоду.

РЕГРЕСНИ ДУГ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 14.07.2021

У парници покренутој од стране осигуравајућег друштва против туженог ради регреса због губитка права из осигурања, за оцену одговорности релевантно је утврђење постојања намере туженог да напуштањем места незгоде избегне одговорност.

ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 14.07.2021

Код бесплатних располагања, сматра се да је дужник знао да предузетим располагањем наноси штету повериоцу, поред чега се за побијање тих радњи не захтева ни да је трећем лицу, са којим је или у чију је корист тај уговор закључен, то било познато или могло бити познато.

НИШТАВОСТ УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ О ПРОМЕНЉИВОСТИ КАМАТНЕ СТОПЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 14.07.2021

Одредба уговора о кредиту којом је уговорено да банка има право да измени каматну стопу у складу са Општим условима пословања банке и Одлуком о висини камата банке, је неодредива.

НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗА ПРЕТРПЉЕНИ СТРАХ ИЗАЗВАН БРИГОМ ЗА ДРУГОГ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 14.07.2021

Накнаду штете због претрпљеног страха може остварити само лице које је непосредно претрпело страх због осећаја сопствене угрожености, а не и лице које је претрпело страх изазван бригом за другог, макар се радиоло и о неком врло блиском.

ЗАСТАРЕЛОСТ МЕНИЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 14.07.2021

Када је предмет потраживања менични дуг, примењују се одредбе о застарелости меничне обавезе, а не о застарелости потраживања из основног правног посла, на које би се примењивале одредбе о општем року застарелости.

ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 14.07.2021

У ситуацији када на страни обе уговорне стране егзистира валутни ризик, оправдано је применити валутну клаузулу, будући да она само у том случају представља допуштен механизам очувања еквивалентне вредности узајамних давања.