ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Облигационо право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Облигационо право

ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ НАЛАЗА И МИШЉЕЊА ВЕШТАКА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 22.02.2018

Трошкови израде налаза и мишљења вештака не представљају материјалну штету, већ издатке учињење поводом парничног поступка у смислу одредбе члана 150 став 1 ЗПП-а.

РЕХАБИЛИТАЦИОНО ОБЕШТЕЋЕЊЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 22.02.2018

Рехабилитована лица могу да поднесу захтев за рехабилитационо обештећење, о ком захтеву одлучује Комисија за рехабилитационо обештећење, а уколико захтев за обештећење не буде усвојен, или по њему Комисија за рехабилитационо обештећење не донесе одлуку у року од 90 дана од дана подношења захтева, подносилац захтева може код надлежног суда поднети тужбу за накнаду штете.

ПРАВНА ПРИРОДА ФАКТУРЕ-РАЧУНА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 22.02.2018

По својој правној природи, фактура је једнострана исправа повериоца која прати робу и не ствара сама по себи новчану облигацију, већ је по правној природи позив повериоца дужнику за испуњење облигације засноване уговором између повериоца и дужника.

НОВЧАНА НАКНАДА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИОНО ОБЕШТЕЋЕЊЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 22.02.2018

Општепозната чињеница је да се не могу истовремено раздвојено трпети душевни болови због повреда више права личности посебно, већ се сви ти душевни болови узајамно преплићу, појачавају и стапају у јединствени душевни бол, који се појачава уколико је повређено више човекових права истовремено, а накнада за те душевне болове се одређује у јединственом износу.

НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ УГЛЕДА И ЧАСТИ ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 22.02.2018

Одредбом члана 48 Устава РС признато је и заштићено право грађанина да јавно критикује рад државних и других органа и организација и функционера, да им подноси представке, петиције и предлоге и да на њих добија одговор ако га тражи. Он не може бити позван на одговорност нити трпети друге штетне последице за ставове изнете у јавној критици или у поднетој представци, петицији или предлогу, осим ако је тиме учинио кривично дело.

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ, ПРОУЗРОКОВАНЕ ДЕЛИКТНОМ РАДЊОМ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 22.02.2018

Кад је штета проузрокована кривичним делом, а за кривично гоњење је предвиђен дужи рок застарелости, захтев за накнаду штете према штетнику као одговорном лицу, застарева кад истекне време одређено за застарелост кривичног гоњења(члан 377 став 1 Закона о обигационим односима).

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ИЗМАКЛЕ КОРИСТИ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 12.09.2017

Право на накнаду штете због измакле користи поверилац ће имати само ако је према ономе што се у животу редовно дешава или према посебним околностима случаја извесно да би он ту корист остварио да је уговор био уредно испуњен. Потребно је да постоји разумна вероватноћа у погледу остварења користи.

КАМАТА НА ДУГ У ЕУР-има

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 12.09.2017

Одредбе о камати су императивне природе, па се код одлучивања о захтеву странке за исплату камате ради о правилној примени материјалног права, на коју суд пази по службеној дужности.

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ (СУБЈЕКТИВНИ РОК-3 ГОДИНЕ, ОБЈЕКТИВНИ РОК-5 ГОДИНА)

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 12.09.2017

Сазнање за штету се не везује за дан њеног проузроковања (настанка штете) већ за околности које се односе на трајање и престанак физичких болова или страха, односно за завршетак лечења и сазнање да је дошло до трајног оштећења здравља и животне активности. Потраживање за сваки вид нематеријалне штете застарева посебно, као и за накнаду материјалне штете.