ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Облигационо право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Облигационо право

ПРАВИЧНА НОВЧАНА НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ЧАСТИ И УГЛЕДА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

Сатисфакција због повреде права личности се досуђује у јединственом износу, јер је реч о јединственој нематеријалној штети, која се испољава кроз појаву душевних болова, без обзира што су повређена добра част и углед.

ПОБИЈАЊЕ ДУЖНИКОВИХ ПРАВНИХ РАДЊИ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

У парници ради побијања дужникових правних радњи дужник чија обавеза на исплату тужиоцу је утврђена правноснажном пресудом, није пасивно легитимисан него је пасивно легитимисано треће лице у чију корист је предузета правна радња која се побија.

ПАУЛИЈАНСКА ТУЖБА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

Смисао тзв. Паулијанске тужбе је у томе да се утврди да је правна радња дужника без дејства у односу на повериоца, али само у делу који је потребан за намирење тужиочевег потраживања, из чега произилази да тужилац нема могућност да побија правни посао у целости.

НЕДОПУШТЕНА ПОБУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

Ако је недопуштена побуда битно утицала на одлуку једног уговарача да закључи уговор и ако је то други уговарач знао или морао знати, уговор ће бити без дејства, а уговор без накнаде нема правно дејство и када други уговарач није знао да је недопуштена побуда битно утицала на одлуку његовог сауговарача.

УГОВОРНА КАЗНА И ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

Одредбом члана 273 став 5 ЗОО је прописано да поверилац не може захтевати уговорну казну због задоцњења, ако је примио испуњење обавезе, а није без одлагања саопштио дужнику да задржава своје право на уговорну казну.

ЗАТЕЗНА КАМАТА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

Одредбом члана 279 став 1 и 2 ЗОО прописано је да на доспелу, а неисплаћену уговорну или затезну камату,као и на друга доспела повремена новчана давања не тече затезна камата, изузев кад је то законом предвиђено, те да се на износ неисплаћене камате може захтевати затезна камата, само од дана када је суду поднесен захтев за њену исплату.

РЕГРЕСНИ ДУГ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

Одредбом члана 91 став 2 Закона о обавезном осигурању у саобраћају, прописано је да се регресни захтев по исплати осигуране суме, остварује од власника моторног возила ( а не од штетника моторног возила).

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА КОД УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 10.03.2017

Регресни захтев осигуравача, у случају када је дошло до губитка права из осигурања, обухвата износ који је исплаћен оштећеном лицу, затезну камату од дана исплате до дана остваривања регреса и трошкове остваривања регресног захтева. Право на враћање исплаћене накнаде штете од лица одговорног за штету доспева у часу исплате накнаде штете оштећеном лицу.

OДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ШТЕТУ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈЕ ЊИХОВО МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 23.11.2016

Према одредби члана 165 став 4 Закона о облигационим односима родитељи одговарају за штету коју проузрокује другом њихово малолетно дете које је навршило 7 година, осим ако докажу да је штета настала без њихове кривице. Ако поред родитеља одговара за штету и дете, њихова је одговорност солидарна (члан 166 ЗОО). .

НЕОДРЕДИВА УГОВОРНА ОБАВЕЗА

Грађанско право - Облигационо право

Објављено: 23.11.2016

Уговарањем да ће се камата, као битан елеменат уговора, мењати према Општим условима пословања банке и Одлуци о висини камата банке, без ближе одређених и дефинисаних параметара на основу којих ће се каматна стопа мењати, уговорена је нодредива уговорна обавеза, што, сходно одредби члана 105 Закона о облигационим односима, исту уговорну обавезу чини ништавом.