ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Парнични поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Парнични поступак

ДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 22.02.2018

Одредбом члана 420 став 1 ЗПП је прописано, да, странке могу да изјаве ревизију и против решења другостепеног суда којим је поступак правноснажно окончан.

ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА СПОРА И ИЗЈАВЉИВАЊЕ РЕВИЗИЈЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 22.02.2018

Одредбом члана 31 став 1 ЗПП, прописано је да ако једна тужба против истог туженог обухвата више захтева који се заснивају на истом чињеничном и правном основу, надлежност се одређује према збиру вредности свих захтева.

ПРАВНО ДЕЈСТВО ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 22.02.2018

Закон о парничном поступку не прописује могућност да редован суд у поступку по предлогу за понављање поступка, сам примењује одредбу чл. 87 Закона о Уставном суду и да прошири правно дејство одлуке Уставног суда, на лица која су странке у неком другом правоснажно окончаном поступку, а која се по оцени редовног суда, налазе у истој правној ситуацији као и лице на кога се конкретна одлука Уставног суда односи и у односу на кога она производи правно дејство.

TРОШКОВИ ИЗРАДЕ НАЛАЗА И МИШЉЕЊА ВЕШТАКА (НЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ МАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ)

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 22.02.2018

Трошкови израде налаза и мишљења вештака не представљају материјалну штету, већ издатке учињене поводом парничног поступка у смислу одредбе члана 150 став 1 ЗПП-а.

УМЕШАЧ СА ПОЛОЖАЈЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ СУПАРНИЧАРА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 12.09.2017

Према одредбама члана 219 ЗПП-а, ако правно дејство пресуде треба да се односи и на умешача, он има положај јединственог супарничара (члан 210). Умешач са положајем јединственог супарничара има право да изјави правне лекове и у парници у којој није учествовао без своје кривице.

ПРИВРЕМЕНА МЕРА (ОПТЕРЕЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ)

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 12.09.2017

Привременом мером у парничном поступку се хипотекарном повериоцу не може забранити да покрене, спроводи и оконча поступак наплате извршне вансудске хипотеке конституисане на основу заложне изјаве, те да распoлаже непокретности која је предмет хипотеке у корист трећих лица, односно да заложену непокретност прода ради намирења свог потраживања или је оптерети.

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 12.09.2017

Одредбом члана 54 ЗПП-а прописано је да је за суђење у споровима против правног лица које има огранак изван свог седишта, ако спор произилази из правног односа тог огранка, поред суда опште месне надлежности, надлежан и суд на чијем подручју се налази тај огранак.

ДОКАЗИВАЊЕ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 12.09.2017

Према одредби члана 232 ЗПП-а у парници за накнаду штете висина новчаног износа се може одредити по слободној оцени, ако се утврди да странци припада право на накнаду штете и ако се висина износа накнаде не може утврдити или би се могла утврдити само са несразмерним тешкоћама.

AКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 12.09.2017

Постојање правног интереса за подношење тужбе је секундарно питање које се разматра након што суд утврди да ли постоји активна легитимација за вођење поступка.

ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА СПОРА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

После упуштања у расправљање о главној ствари, наступа преклузија за утврђивање вредности предмета спора, те се као вредност предмета спора има узети онај износ, који је означен у тужби, односно вредност предмета спора, означена у уводу првостепене пресуде.