ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Парнични поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Парнични поступак

ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА СПОРА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

После упуштања у расправљање о главној ствари, наступа преклузија за утврђивање вредности предмета спора, те се као вредност предмета спора има узети онај износ, који је означен у тужби, односно вредност предмета спора, означена у уводу првостепене пресуде.

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

Поступак који је започет по Закону о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 72/11,49/13-УС и 74/13-УС), а није окончан пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама ЗПП („Службени гласник РС“ број 55/14) ће се спровести по одредбама овог закона. Ревизија је дозвољена у свим поступцима у којима вредност предмета спора побијеног дела прелази динарску противвредност од 40.000 евра, по средњем курсу НБС на дан подношења тужбе, а који нису правноснажно решени до дана ступања на снагу тог закона.

ПРЕИНАЧЕЊЕ ТУЖБЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

Субјективно преиначење тужбе заменом тужиоца, могуће је само уз изричити пристанак тужиоца. O предлогу субјективног приначења тужбе, заменом тужиоца, суд је дужан да на самом рочишту одлучи решењем.

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

Решење о усвајању привремене мере по свом дејству и правним последицама не сме да буде идентично са тужбеним захтевом, јер би се у таквом случају привременом мером прејудицирала одлука о тужбеном захтеву, а спровођење овакве привремене мере имало би за последицу коначно извршење судске одлуке.

OДЛУЧИВАЊЕ О ПРИМАРНОМ И ЕВЕНТУАЛНОМ ТУЖБЕНОМ ЗАХТЕВУ-САДРЖИНА ЗАХТЕВА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

Чланом 197 став 2 ЗПП-а прописано је да тужилац може два или више тужбених захтева у међусобној вези да истакне у једној тужби, на начин да суд усвоји следећи од тих захтева, ако нађе да претходни захтев није основан. Међутим, да би се радило о евентуалном тужбеном захтеву у смислу одредби цитираног члана, неопходно је да се ради о садржајно различитим захтевима.

ИСКЉУЧИВА МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

У случају када Законом није предвиђена искључива месна надлежност одређеног суда за поступање, предуслов да се суд огласи месно ненадлежним јесте постојање приговора месне нанадлежности истакнутог од стране туженог.

ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 06.09.2016

Према одредби члана 188 ЗПП-а, тужба за утврђење може се поднети у посебним ситуацијама и то када тужилац има правни интерес да суд утврди постојање односно непостојање неког спорног права или правног односа пре доспелости захтева за чинидбу из истог односа или истинитост односно неистинитост неке исправе и у ситуацији када тужилац има неки други правни интерес за подношење тужбе за утврђење .

ПОВЛАЧЕЊЕ ТУЖБЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 06.09.2016

Одредбом члна 200 став 4 Закона о парничном поступку је одређено да смањивање висине тужбеног захтева представља делимично повлачење тужбе за које није потребан пристанак туженог, а према ставу 5 истог члана, о повлачењу тужбе из става 4 овог члана не доноси се посебно решење.

ТРОШКОВИ ПРИВРЕМЕНОГ СТАРАТЕЉА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 06.09.2016

Трошкове привременог старатеља сходно одредбама члана 151 и 152 ЗПП-а претходно сноси тужилац, као странка у чијем је интересу било постављање привремeног старатеља.

ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 06.09.2016

Град Нови Сад одговоран је за штете које настану услед нередовног вршења комуналних делатности, а које одговорности се не може ослободити поверавањем послова из свог делокруга јавним комуналним предузећима које је основао.