ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Парнични поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Парнични поступак

ПРЕУРАЊЕНОСТ ТУЖБЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.07.2019

Приговор преурањености тужбеног захтева се цени у моменту пресуђења, а не у моменту подношења тужбе, а последично томе, евентуална основаност истог води одбијању тужбеног захтева, а не одбачају тужбе.

ПРОШИРЕЊЕ ТУЖБЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.07.2019

Одредбом члана 205 став 2 ЗПП-а прописано је да до закључења главне расправе може, уз тужиоца да приступи нови тужилац или тужба може да буде проширена на новог туженог са његовим пристанком.

ПOСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.07.2019

Суд ће да постави туженом привременог заступника између осталог и нарочито-ако је пребивалиште или боравиште, односно седиште туженог непознато, а тужени нема пуномоћника.

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА КОД ОБИЧНОГ СУПАРНИЧАРСТВА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 21.12.2018

Код обичног супарничарства, вредност предмета спора, у смилу одредбе члана 30 став 2 Закона о парничном поступку, се одређује према вредности сваког појединог захтева, па се за оцену дозвољености ревизије у смислу одредбе члана 403 став 3 Закона о парничном поступку узима у обзир појединачна вредност тужбеног захтева, сваког од супарничара, а не збир свих тужбених захтева.

НАЧЕЛО СЛОБОДНЕ ОЦЕНЕ ДОКАЗА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 21.12.2018

Начело слободне оцене доказа или слободног судијског уверења карактерише одсуство законом утврђених правила о избору доказа, рангирању доказа према доказној снази и о начину испитивања појединог доказа. Суд слободно цени изведене доказе, али та слобода суда није апсолутна, већ је она ограничена чињеницом да доказивање мора обухватити све чињенице које су важне за доношење одлуке.

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ ВЕШТАКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 21.12.2018

Ако се на рочишту не усагласе налаз и стручна мишљења вештака односно ако суд сматра да битне чињенице нису довољно расправљене, суд ће да одреди ново вештачење, које ће да повери другом вештаку и о томе ће да обавести странке. У случају примене одредбе члана 271 став 4 ЗПП-а странке сносе трошкове вештачења на једнаке делове.

УПИС ПРАВА ВЛАСНИШТВА НА НЕКРЕТНИНАМА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 21.12.2018

Упис права власништва на некретнинама се првенствено остварује у управном поступку, пред надлежним органом управе, а тек у случају немогућности да се исто оствари у управном поступку, стиче се право да се затражи судска заштита предметног права.

ПРЕКИД ПОСТУПКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 21.12.2018

За време трајања прекида поступка суд не може да предузима никакве радње у поступку.

НАЧЕЛО СЛОБОДЕ ИЗРАЖАВАЊА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 21.12.2018

У судском поступку, у судници, слобода изражавања мора се тумачити у ширем контексту, с обзиром на то да се ради о супротстављеним странама, које морају да докажу своје тврдње.

ГРАЂАНСКОПРАВНИ ИМУНИТЕТ СУДИЈЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 21.12.2018

Одредбом члана 151 став 1 Устава РС прописано је да судија не може бити позван на одговорност за изражено мишљење или гласање приликом доношења судске одлуке, осим ако се ради о кривичном делу кршења закона од стране судије.