ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Парнични поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Парнични поступак

РУШЉИВОСТ И НИШТАВОСТ ПРАВНОГ ПОСЛА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 14.07.2021

Суд пази на ништавост правног посла по службеној дужности, али не може утврдити ништавост правног посла, ако такав захтев није постављен у петитуму тужбе.

ПРЕДЛОГ ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 14.07.2021

Чињенице које странка у предлогу за понављање поступка истиче као нове, морају бити чињенице које су постојале у време закључења главне расправе пред првостепеним судом која је потврђена одлуком другостепеног суда и тиме постала правноснажна.

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 14.07.2021

Разлог за понављање поступка у смислу члана 426. став 1. тачка 12. ЗПП може бити само одлука Уставног суда којом је утврђена повреда или ускраћивање људског и мањинског права и слободе зајемчене Уставом.

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА У СПОРУ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 14.07.2021

Активну легитимацију за подношење тужбе ради надокнаде трошкова одбране путем адвоката настале у прекршајном поступку, могу имати само окривљени, не и бранилац, осим уколико је постављен по службеној дужности.

УТИЦАЈ ПРЕКИДА НА ОДЛУКУ О ТРОШКОВИМА ПОСТУПКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 17.03.2021

Чињеница да је поступак у односу на једног туженог био у прекиду није од значаја за одлуку о трошковима поступка у смислу члана 153. ЗПП-а.

ТРОШКОВИ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 17.03.2021

Околност да привремени заступник није успео са жалбом, изјављеном у име туженог, не ослобађа тужиоца обавезе да му накнади трошкове које је тим поводом имао.

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА НАКОН ШТО ЈЕ КРИВИЧНА ПРИЈАВА ОДБАЧЕНА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 17.03.2021

Јавни тужилац је дужан да о одбачају кривичне пријаве, обустави истраге и одустанку од кривичног гоњења у року од осам дана о томе обавести оштећеног и да га поучи да може да поднесе приговор непосредно вишем јавном тужиоцу, али не окривљеног и његовог браниоца.

СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 17.03.2021

Адвокат стиче својство привременог заступника тек након што се уплати износ из предрачуна који је „Службени гласник Републике Србије“ издао ради објављивања истог огласа.

ПРЕЛАЗАК ТЕРЕТА ДОКАЗИВАЊА СА ТУЖИОЦА НА ТУЖЕНОГ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 17.03.2021

Странка која оспорава постојање неког права, сноси терет доказивања чињенице која је спречила настанак или остваривање права или услед које је право престало да постоји, ако законом није другачије прописано.