ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Парнични поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Парнични поступак

НУЖНО СУПАРНИЧАРСТВО

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 09.08.2023

Кад тужбом као тужени нису обухваћени сви нужни супарничари, суд не може да одбаци тужбу као непотпуну. У таквој ситуацији се доноси мериторна одлука о тужбеном захтеву, а непотпуна процесна заједница тужених нужних супарничара се санкционише одбијањем тужбеног захтева.

ЗАМЕНИЧКО ПУНОМОЋЈЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 09.08.2023

Привремени заступник, иако је реч о адвокату, не може издати заменичко пуномоћје.

МИШЉЕЊЕ ВЕШТАКА КОД УТВРЂИВАЊА ПОСТОЈАЊА УЗРОЧНЕ ВЕЗЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 23.03.2023

Закључак о постојању узрочне везе је чињенично-правни закључак који је дужан и овлашћен да изведе сам суд правилном применом материјалног права на основу утврђених чињеница, између осталог и вештачењем, при чему суд може и не мора да прихвати само мишљење вештака о узрочној вези.

ПРАВО ЖАЛБЕ НА РЕШЕЊЕ О МЕСНОЈ НЕНАДЛЕЖНОСТИ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 03.02.2023

Решење којим се један суд оглашава месно ненадлежним је решење којим се окончава поступак пред тим судом и зато је против тог решења дозвољена посебна жалба.

ИСТЕ ЧИЊЕНИЦЕ У ПОСТУПКУ ПРЕД ОРГАНИМА УПРАВЕ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 30.03.2022

Тужиља може да тражи заштиту својих имовинских права у редовном парничном поступку, али у њему не може да исходује усвајајућу одлуку на основу истих чињеница које је износила пред органима управе.

РУШЉИВОСТ И НИШТАВОСТ ПРАВНОГ ПОСЛА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 14.07.2021

Суд пази на ништавост правног посла по службеној дужности, али не може утврдити ништавост правног посла, ако такав захтев није постављен у петитуму тужбе.

ПРЕДЛОГ ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 14.07.2021

Чињенице које странка у предлогу за понављање поступка истиче као нове, морају бити чињенице које су постојале у време закључења главне расправе пред првостепеним судом која је потврђена одлуком другостепеног суда и тиме постала правноснажна.

ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 14.07.2021

Разлог за понављање поступка у смислу члана 426. став 1. тачка 12. ЗПП може бити само одлука Уставног суда којом је утврђена повреда или ускраћивање људског и мањинског права и слободе зајемчене Уставом.

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА У СПОРУ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 14.07.2021

Активну легитимацију за подношење тужбе ради надокнаде трошкова одбране путем адвоката настале у прекршајном поступку, могу имати само окривљени, не и бранилац, осим уколико је постављен по службеној дужности.