ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Парнични поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Парнични поступак

УМЕШАЧ СА ПОЛОЖАЈЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ СУПАРНИЧАРА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 12.09.2017

Према одредбама члана 219 ЗПП-а, ако правно дејство пресуде треба да се односи и на умешача, он има положај јединственог супарничара (члан 210). Умешач са положајем јединственог супарничара има право да изјави правне лекове и у парници у којој није учествовао без своје кривице.

ПРИВРЕМЕНА МЕРА (ОПТЕРЕЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ)

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 12.09.2017

Привременом мером у парничном поступку се хипотекарном повериоцу не може забранити да покрене, спроводи и оконча поступак наплате извршне вансудске хипотеке конституисане на основу заложне изјаве, те да распoлаже непокретности која је предмет хипотеке у корист трећих лица, односно да заложену непокретност прода ради намирења свог потраживања или је оптерети.

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 12.09.2017

Одредбом члана 54 ЗПП-а прописано је да је за суђење у споровима против правног лица које има огранак изван свог седишта, ако спор произилази из правног односа тог огранка, поред суда опште месне надлежности, надлежан и суд на чијем подручју се налази тај огранак.

ДОКАЗИВАЊЕ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 12.09.2017

Према одредби члана 232 ЗПП-а у парници за накнаду штете висина новчаног износа се може одредити по слободној оцени, ако се утврди да странци припада право на накнаду штете и ако се висина износа накнаде не може утврдити или би се могла утврдити само са несразмерним тешкоћама.

AКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 12.09.2017

Постојање правног интереса за подношење тужбе је секундарно питање које се разматра након што суд утврди да ли постоји активна легитимација за вођење поступка.

ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА СПОРА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

После упуштања у расправљање о главној ствари, наступа преклузија за утврђивање вредности предмета спора, те се као вредност предмета спора има узети онај износ, који је означен у тужби, односно вредност предмета спора, означена у уводу првостепене пресуде.

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

Поступак који је започет по Закону о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 72/11,49/13-УС и 74/13-УС), а није окончан пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама ЗПП („Службени гласник РС“ број 55/14) ће се спровести по одредбама овог закона. Ревизија је дозвољена у свим поступцима у којима вредност предмета спора побијеног дела прелази динарску противвредност од 40.000 евра, по средњем курсу НБС на дан подношења тужбе, а који нису правноснажно решени до дана ступања на снагу тог закона.

ПРЕИНАЧЕЊЕ ТУЖБЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

Субјективно преиначење тужбе заменом тужиоца, могуће је само уз изричити пристанак тужиоца. O предлогу субјективног приначења тужбе, заменом тужиоца, суд је дужан да на самом рочишту одлучи решењем.

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

Решење о усвајању привремене мере по свом дејству и правним последицама не сме да буде идентично са тужбеним захтевом, јер би се у таквом случају привременом мером прејудицирала одлука о тужбеном захтеву, а спровођење овакве привремене мере имало би за последицу коначно извршење судске одлуке.

OДЛУЧИВАЊЕ О ПРИМАРНОМ И ЕВЕНТУАЛНОМ ТУЖБЕНОМ ЗАХТЕВУ-САДРЖИНА ЗАХТЕВА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 10.03.2017

Чланом 197 став 2 ЗПП-а прописано је да тужилац може два или више тужбених захтева у међусобној вези да истакне у једној тужби, на начин да суд усвоји следећи од тих захтева, ако нађе да претходни захтев није основан. Међутим, да би се радило о евентуалном тужбеном захтеву у смислу одредби цитираног члана, неопходно је да се ради о садржајно различитим захтевима.