ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Парнични поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Парнични поступак

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.06.2018

Oдредбом члана 31 став 1 ЗПП-а прописано је да ако се тужбеним захтевом тражи утврђење права својине или других стварних права на непокретностима, утврђење ништавости, поништај или раскид уговора, који има за предмет непокретност, вредност предмета спора се одређује према тржишној вредности непокретности или њеног дела.

ПРИВРЕМЕНА МЕРА У ПОСТУПКУ СМЕТАЊА ДРЖАВИНЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.06.2018

У споровима за заштиту државине, предлог за привремену меру може по свом дејству и последицама бити идентичан са постављеним тужбеним захтевом.

ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ И ОБЈАВА ПРЕСУДЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.06.2018

Одредбом члана 29 став 1 Закона о заштити права на суђење у разумном року прописано је да код теже повреде права на суђење у разумном року суд може, на захтев странке да донесе и објави пресуду којом се утврђује да је странци било повређено право, као и да јој досуди новчано обештећење.

УТВРЂИВАЊЕ НЕДОЗВОЉЕНОСТИ ИЗВРШЕЊА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.06.2018

За утврђивање недопустивости извршења, примењују се одредбе о споровима мале вредности из закона којим се уређује парнични поступак, па је за поступање у овим правним стварима стварно надлежан основни суд .

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА У СПОРУ ПО РЕГРЕСНОМ ЗАХТЕВУ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.06.2018

Када је законом предвиђена могућност покретања парнице или код суда опште месне надлежности за туженог или код другог стварно надлежног суда, у том случају тужилац врши избор месно надлежног суда (одредба члана 20 став 2 ЗПП).

ТРОШКОВИ ОПОМЕНЕ ПРЕД ТУЖБУ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.06.2018

У парницама ради исплате дуга, који је настао између физичких лица није прописана обавеза тужиоца да претходно туженом упути опомену пред тужбу, те је стога ствар избора тужиоца да ли ће да се користи овом могућношћу.

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.06.2018

Виши суд није стварно надлежан за поступање у правној ствари када се не ради о захтеву за накнаду штете у вези са објављивањем информације у смислу Закона о јавном информисању, већ о накнади штете због повреде части и угледа по основу члана 200 Закона о облигационим односима.

ПРЕКИД ПОСТУПКА КОД ЈЕДИНСТВЕНИХ СУПАРНИЧАРА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.06.2018

Дејство одредбе члана 222 тачка 1 ЗПП-а, која се примењује услед чињенице да је наступила смрт јединственог супарничара протеже се и на другог јединственог супарничара.

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ КАДA ЈЕ ПРЕДМЕТ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.06.2018

Сврха привремене мере јесте да привремено уреди неки однос или да спречи настанак штете, што не спречава суд да у даљем току поступка утврди другачије чињенице и донесе мериторну одлуку која је супротна издатој мери.

НАДЛЕЖНОСТ СУДА ПРЕМА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА СПОРА

Грађанско право - Парнични поступак

Објављено: 18.06.2018

Првостепени суд у поновљеном поступку не може да утврђује нову вредност предмета спора, ни на сагласан предлог парничних странака, нити првостепени суд у току трајања главне расправе, када је отпочео поступак извођења доказа, може да се огласи стварно ненадлежним за поступање у парници само на основу новоозначене вредности предмета спора.