ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Радно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Радно право

ТУЖБА ЗА УТВРЂЕЊЕ ЧИЊЕНИЦЕ ПОВРЕДЕ НА РАДУ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 17.03.2021

Тужба са захтевом за утврђење постојања чињенице повреде запосленог на раду је недозвољена у смислу одредбе члана 194. став 3. ЗПП-а, јер се односи на утврђење постојања чињенице, а не права или правног односа, што није прописано посебним законом, нити другим прописом .

СТАЖ ОСИГУРАЊА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 20.05.2020

Стаж осигурања са увећаним трајањем рачуна се само за време које је запослени ефективно провео на раду (на радним местима за која закон предвиђа рачунање стажа са увећањем).

ПРАВНИ ИНТЕРЕС ЗА ПОНИШТАЈ АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 18.07.2019

Интерес запосленог за поништај анекса уговора о раду је очигледан, уколико претендује да докаже да је побијани анекс уговора о раду незаконит, те се правни интерес не мора посебно образлагати.

ПОВРЕДА НА РАДУ И ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 18.07.2019

О захтеву за накнаду нематеријалне штете, мора се одлучивати по правилу о терету доказивања из одредбе члана 230 став 1 ЗПП-а. Када запослени тврди да има право на накнаду нематеријалне штете, на њему је терет доказивања интензитета и дужине трајања физичких болова и страха, односно душевних болова због умањења опште животне активности и наружености.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА – У ОКВИРУ ПОСТАВЉЕНОГ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 18.07.2019

Када запослени својим тужбеним захтевом не тражи да се утврди да је дошло до преображаја радног односа из одређеног на неодређено време, већ само тражи да се поништи решење послодавца о престанку радног односа на одређено време, то има за последицу да суд одлучује у оквиру постављеног тужбеног захтева.

НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПРЕМЕШТАЈА НА ДРУГО РАДНО МЕСТО

Грађанско право - Радно право

Објављено: 18.07.2019

Понуда премештаја на друго ниже радно место, на шта је запослени пристао, само по себи није узрок чија је последица повреда части, угледа и права личности-достојанства на раду.

ИСПЛАТА УВЕЋАНЕ ЗАРАДЕ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД

Грађанско право - Радно право

Објављено: 18.07.2019

На висину досуђене увећане зараде не утичу одредбе Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, нити одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путeвима, обзиром да се и обавезан одмор возача у току вожње урачунава у радно време запосленог.

ФАКТИЧКИ РАД И РАД У РАДНОМ ОДНОСУ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 18.07.2019

Фактички рад се може изједначити са радом у радном односу, само под одређеним условима и то уколико постоји воља радника као и послодавца, да између њих настане радни однос.

ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 18.07.2019

За закључење анекса уговора о раду, није довољно да су се десиле неке промене у процесу и органиацији рада код послодавца и да оне нужно захтевају премештај запослених на друге послове и друго место рада тј. закључење анекса уговора о раду, већ је нужно да се о томе запослени, са којим се намерава закључити анекс, обавести, да буде упознат са разлозима због којих му се нуди понуда за закључење анекса уговора о раду.