ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Радно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Радно право

ПОНИШТАЈ АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 20.02.2018

Да би анекс уговора о раду био законит кумулативно морају бити испуњена два услова, а то је да су послови на које послодавац премешта запосленог одговарајући, односно да се за њихово обављање захтева исти степен и врста стручне спреме који су утврђени уговором о раду и да послови на које се запослени премешта одговарају и радној способности тог запосленог и други услов је да је разлог премештаја потреба процеса и организације рада.

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 20.02.2018

Како је основ за престанак радног односа изјава воље радника, правно дејство престанка радног односа не зависи од тога да ли је одлука о престанку радног односа донета или не.

ПРЕОБРАЖАЈ РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 20.02.2018

Протеком 5 радних дана, након истека једне године рада континуирано-на истим пословима, стиче се услов за примену одредбе члана 37 Закона о раду о прерастању радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време.

РАДНИ УЧИНАК И „ЗАШТИТНИ ПЕРИОД“ У ТОКУ ПРВА ТРИ МЕСЕЦА РАДА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 20.02.2018

Oдредбом члана 68 ПКУ Компаније „Дунав осигурање“а.д.о. Београд предвиђено је да запослени који заснива радни однос на пословима преузимача ризика на терену, као и запослени који се први пут премешта на ове послове, а који у прва три месеца рада, не оствари минималну количину рада, остварује зараду у висини основне зараде за тај посао. Запосленом који оствари учинак изнад основне зараде, зарада се утврђује према оствареном учинку. Запослени по истеку рока од три месеца остварује зараду у складу са овим уговором.

ИСПЛАТА ОТПРЕМНИНЕ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Само решење о престанку радног односа односно отказу уговора о раду у општем режиму радних односа неће бити ништаво ако је исплата отпремнине извршена после датума престанка радног односа, ако је запослени примио отпремнину пре подношења тужбе за поништај решења о престанку радног односа.

ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА КОЈИМА СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА СЛУЖБЕНИКА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 170 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе је прописано да се акт којим се одлучује о правима, обавезама и одговорностима службеника из радног односа доноси у форми решења и има карактер управног акта, а примењује се од 01.12.2016.

ОДЛУЧИВАЊЕ О КОНДЕМНАТОРНОМ ТУЖБЕНОМ ЗАХТЕВУ У РАДНИМ СПОРОВИМА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Кондемнаторни тужбени захтев којим се не тражи одлучивање суда у пуној јурисдикцији, него се тражи да се послодавац обавеже да поново одлучи о избору пријављених кандидата по конкурсу који није поништен, спада у надлежност суда.

ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 66 став 1 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да обавезно осигуранo лице има право на новчану накнаду, ако је било осигурано најмање 12 месеци непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци.

ИСПЛАТА ПРЕМИЈА У СЛУЧАЈУ НЕЗАКОНИТОГ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 164 Закона о раду прописано је да ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету у складу са законом и општим актом. Запослени који због незаконитог решења послодавца о отказу уговора о раду претрпи штету у виду изгубљене зараде за спорни период, као и неисплаћених премија за исти период, које би очекивано остварио према редовном току ствари, да је у спорном периоду радио, има право на накнаду штете.

СПОРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Да би споразумни престанак радног односа производио правно дејство, он мора да буде резултат слободно дате, односно изражене воље ( без принуде, претње или заблуде), односно без мана у вољи.