ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Радно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Радно право

ИСПЛАТА ОТПРЕМНИНЕ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Само решење о престанку радног односа односно отказу уговора о раду у општем режиму радних односа неће бити ништаво ако је исплата отпремнине извршена после датума престанка радног односа, ако је запослени примио отпремнину пре подношења тужбе за поништај решења о престанку радног односа.

ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА КОЈИМА СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА СЛУЖБЕНИКА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 170 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе је прописано да се акт којим се одлучује о правима, обавезама и одговорностима службеника из радног односа доноси у форми решења и има карактер управног акта, а примењује се од 01.12.2016.

ОДЛУЧИВАЊЕ О КОНДЕМНАТОРНОМ ТУЖБЕНОМ ЗАХТЕВУ У РАДНИМ СПОРОВИМА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Кондемнаторни тужбени захтев којим се не тражи одлучивање суда у пуној јурисдикцији, него се тражи да се послодавац обавеже да поново одлучи о избору пријављених кандидата по конкурсу који није поништен, спада у надлежност суда.

ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 66 став 1 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да обавезно осигуранo лице има право на новчану накнаду, ако је било осигурано најмање 12 месеци непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци.

ИСПЛАТА ПРЕМИЈА У СЛУЧАЈУ НЕЗАКОНИТОГ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 164 Закона о раду прописано је да ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету у складу са законом и општим актом. Запослени који због незаконитог решења послодавца о отказу уговора о раду претрпи штету у виду изгубљене зараде за спорни период, као и неисплаћених премија за исти период, које би очекивано остварио према редовном току ствари, да је у спорном периоду радио, има право на накнаду штете.

СПОРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Да би споразумни престанак радног односа производио правно дејство, он мора да буде резултат слободно дате, односно изражене воље ( без принуде, претње или заблуде), односно без мана у вољи.

ОСНОВ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА – ИЗЈАВА РАДНИКА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Када је основ за престанак радног односа изјава радника, правно дејство престанка радног односа не зависи од тога да ли је одлука о престанку радног односа донета или не.

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА – ДАНОМ ФАКТИЧКОГ СТУПАЊА НА РАД

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Одредбама члана 32 став 2 Закона о раду прописано је да ако послодавац са запосленим не закључи уговор о раду, пре ступања запосленог на рад, сматра се да је запослени засновао радни однос на неодређено време, даном ступања на рад. Ова правна фикција омогућава да се радни однос заснује и без закључења уговора о раду у писаној форми.

СМЕНСКИ РАД

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Директивом о радном времену EU 2003/88/EC, начин организације рада у коме радници мењају једни друге на истом радном месту у складу са одређеним обрасцем, укључујући образац ротирања који може бити непрекидан или са прекидима(континуиран или дисконтинуиран), изискијући потребу да радник ради у различито време, током одређеног периода дана или ноћи је сменски рад.

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Лице које је ангажовано на основу уговора за обављање привремених и повремених послова не сматра се запосленим у смислу Закона о раду, па у складу са тим, не остварује право на накнаду трошкова и друга примања, која остварују запослени.