ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Радно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Радно право

СПОРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Да би споразумни престанак радног односа производио правно дејство, он мора да буде резултат слободно дате, односно изражене воље ( без принуде, претње или заблуде), односно без мана у вољи.

ОСНОВ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА – ИЗЈАВА РАДНИКА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Када је основ за престанак радног односа изјава радника, правно дејство престанка радног односа не зависи од тога да ли је одлука о престанку радног односа донета или не.

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА – ДАНОМ ФАКТИЧКОГ СТУПАЊА НА РАД

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Одредбама члана 32 став 2 Закона о раду прописано је да ако послодавац са запосленим не закључи уговор о раду, пре ступања запосленог на рад, сматра се да је запослени засновао радни однос на неодређено време, даном ступања на рад. Ова правна фикција омогућава да се радни однос заснује и без закључења уговора о раду у писаној форми.

СМЕНСКИ РАД

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Директивом о радном времену EU 2003/88/EC, начин организације рада у коме радници мењају једни друге на истом радном месту у складу са одређеним обрасцем, укључујући образац ротирања који може бити непрекидан или са прекидима(континуиран или дисконтинуиран), изискијући потребу да радник ради у различито време, током одређеног периода дана или ноћи је сменски рад.

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Лице које је ангажовано на основу уговора за обављање привремених и повремених послова не сматра се запосленим у смислу Закона о раду, па у складу са тим, не остварује право на накнаду трошкова и друга примања, која остварују запослени.

РОК ЗА СУДСКУ ЗАШТИТУ ПОВРЕДЕ ПРАВА РАДНИКА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Преклузивни рок од 90 дана, прописан одредбама чл. 195 Закона о раду, се примењује у погледу судске заштите сваке врсте повреде радног права, па и у радном спору за утврђење постојања радног односа.

ИСПЛАТА ГОДИШЊЕГ БОНУСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 10.03.2017

Право на исплату годишњег бонуса, није условљено постојањем радног односа, у моменту његове исплате.

НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗА ПРЕТРПЉЕНЕ ДУШЕВНЕ БОЛОВЕ, ЗБОГ УМАЊЕЊА ЖИВОТНЕ АКТИВНОСТИ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 02.09.2016

Накнада штете исплаћена по основу колективног осигурања запослених, на име несрећног случаја, мора бити урачуната у поступку у коме радник потражује накнаду нематеријалне штете по основу умањења животне активности.

ПРЕОБРАЖАЈ РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 02.09.2016

Одредбом члана 37 став 4 Закона о раду прописано је да радни однос заснован на одређено време постаје радни однос на неодређено време, ако запослени настави да ради најмање 5 радних дана по истеку рока за који је заснован радни однос. За преображај је довољно да запослени ради још 5 радних дана по истеку рока по једном уговору или по истеку једне године рада.

ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 02.09.2016

Одредбама чл. 185 Закона о раду прописано је да се уговор о раду отказује решењем, у писаном облику, те да ово решење обавезно садржи и образложење и поуку о правном леку; усмена изјава послодавца нема значај отказа од стране послодавца, у смислу одредаба чл. 179 Закона о раду