ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Радно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Радно право

PRERASTANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

Грађанско право - Радно право

Објављено: 19.06.2018

Трајање радног односа на одређено време у периоду дужем од 24 месеца, само по себи, не може довести до прерастања радног односа на неодређено време, ако запослени по истеку рока на који је заснован радни однос не настави са радом код послодавца, најмање пет радних дана.

ИСПЛАТА СТИМУЛАТИВНЕ ОТПРЕМНИНЕ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 18.06.2018

Код исплате стимулативне отпремнине не ради се о исплати законом прописане отпремнине, на коју запослени има право по основу рада, на основу закона о раду и унутрашњег акта послодавца, него о стимулативној исплати, коју уговорне стране уговарају својом слободном вољом, иако је повод исплате везан за престанак радног односа запосленог.

НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ УСЛЕД ПОВРЕДЕ НА РАДУ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 18.06.2018

Одредбом члана 5 Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“ број 101 и 91/15) прописано је да право на безбедност и здравље на раду поред осталих имају и лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених послова, ако је о њиховом присуству упознат послодавац.

ПОНИШТАЈ АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 20.02.2018

Да би анекс уговора о раду био законит кумулативно морају бити испуњена два услова, а то је да су послови на које послодавац премешта запосленог одговарајући, односно да се за њихово обављање захтева исти степен и врста стручне спреме који су утврђени уговором о раду и да послови на које се запослени премешта одговарају и радној способности тог запосленог и други услов је да је разлог премештаја потреба процеса и организације рада.

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 20.02.2018

Како је основ за престанак радног односа изјава воље радника, правно дејство престанка радног односа не зависи од тога да ли је одлука о престанку радног односа донета или не.

ПРЕОБРАЖАЈ РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 20.02.2018

Протеком 5 радних дана, након истека једне године рада континуирано-на истим пословима, стиче се услов за примену одредбе члана 37 Закона о раду о прерастању радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време.

РАДНИ УЧИНАК И „ЗАШТИТНИ ПЕРИОД“ У ТОКУ ПРВА ТРИ МЕСЕЦА РАДА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 20.02.2018

Oдредбом члана 68 ПКУ Компаније „Дунав осигурање“а.д.о. Београд предвиђено је да запослени који заснива радни однос на пословима преузимача ризика на терену, као и запослени који се први пут премешта на ове послове, а који у прва три месеца рада, не оствари минималну количину рада, остварује зараду у висини основне зараде за тај посао. Запосленом који оствари учинак изнад основне зараде, зарада се утврђује према оствареном учинку. Запослени по истеку рока од три месеца остварује зараду у складу са овим уговором.

ИСПЛАТА ОТПРЕМНИНЕ

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Само решење о престанку радног односа односно отказу уговора о раду у општем режиму радних односа неће бити ништаво ако је исплата отпремнине извршена после датума престанка радног односа, ако је запослени примио отпремнину пре подношења тужбе за поништај решења о престанку радног односа.

ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА КОЈИМА СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА СЛУЖБЕНИКА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Одредбом члана 170 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе је прописано да се акт којим се одлучује о правима, обавезама и одговорностима службеника из радног односа доноси у форми решења и има карактер управног акта, а примењује се од 01.12.2016.

ОДЛУЧИВАЊЕ О КОНДЕМНАТОРНОМ ТУЖБЕНОМ ЗАХТЕВУ У РАДНИМ СПОРОВИМА

Грађанско право - Радно право

Објављено: 11.09.2017

Кондемнаторни тужбени захтев којим се не тражи одлучивање суда у пуној јурисдикцији, него се тражи да се послодавац обавеже да поново одлучи о избору пријављених кандидата по конкурсу који није поништен, спада у надлежност суда.