ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Стварно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Стварно право

ПРАВО СТАНОВАЊА И ОТКАЗ ДАЉЕГ КОРИШЋЕЊА СТАНА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 22.07.2019

Члановима породичног домаћинства власника стана, који имају право становања, може се отказати даље коришћење стана и тражити њихово исељење, само из оправданих разлога, ако су испуњени услови прописани одредбама члана 36 Закона о становању.

СТИЦАЊЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ОДРЖАЈА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 27.12.2018

Према одредби члана 73 Закона о основама својинскоправних односа наследник постаје држалац у тренутку отварања наслеђа, без обзира на то када је стекао фактичку власт на ствари, а према члану 28 став 5 истог закона наследник постаје савестан држалац од тренутка отварања наслеђа и у случају када је оставилац био несавестан држалац, а наследник то није знао нити је могао знати, а време за одржај почиње тећи од тренутка отварања наслеђа.

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ДРЖАВИНЕ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 27.12.2018

За постојање државине, као фактичке власти на ствари, неопходно је да постоји трајнији просторни однос држаоца према ствари и фактичка воља неког лица да господари том ствари.

ФАКТИЧКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 23.02.2018

Правни однос у судској пракси назван „фактичка експропријација“ настаје фактичким одузимањем непокретности из државине титулара права својине у јавном интересу, без претходног спровођења поступка експропријације, у којем се доноси правни акт о одузимању стварног права и саме непокретности у корист носиоца јавних овлашћења без утврђивања и исплате припадајуће накнаде.

СТИЦАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 11.09.2017

Доградњом, надзиђивањем или адаптацијом, туђег или сувласничког грађевинског објекта не стиче се право својине, ако законом или уговором није другачије одређено. Изузетно, доградњом или надзиђивањем посебног дела зграде, савестан градитељ стиче право својине на посебан део зграде, само ако је власник зграде знао за градњу и није се томе противио.

НЕГАТОРНА ТУЖБА ( ТУЖБА ЗА УЗНЕМИРАВАЊЕ СВОЈИНЕ)

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 11.09.2017

Ако треће лице неосновано узнемирава власника или претпостављеног власника на други начин, а не одузимањем стври, власник, односно претпостављени власник, може тужбом захтевати да то узнемиравање престане.

ПРАВА СУВЛАСНИКА НА ИСТОЈ НЕПОКРЕТНОСТИ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 10.03.2017

Сувласници уживају судску заштиту не само у односу на трећа лица, већ и у међусобним односима, јер је држање и коришћење ствари ограничено тиме што сувласник не може да повређује права осталих сувласника.

ФАКТИЧКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 23.11.2016

Фактичка експропријација настаје када се на земљишту граде путеви, инфраструктурни или други објекти од јавног и општег интереса, иако не постоји одлука-решење о одузимању земљишта.

ПУБЛИЦИЈАНСКА ТУЖБА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 23.11.2016

Публицијанска тужба (actio Publiciana- тужба претпостављеног власника) даје право квалификованом држаоцу, који је изгубио државину ствари, да тражи предају ствари од држаоца који је у праву на државину слабији.

УКИДАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 02.09.2016

Према одредби члана 58 став 1 Закона о основама својинскоправних односа прописано је да стварна службеност престаје ако се власник послужног добра противи њеном вршењу, а власник повласног добра три узастопне године није вршио своје право.