ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Стварно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Стварно право

ВАНРЕДНИ ОДРЖАЈ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 14.07.2021

Савесност код ванредног одржаја тумачи се шире у односу на ону која важи за редован одржај. Савестан држалац је онај који оправдано верује да је власник. Он се налази у двострукој заблуди, јер с једне стране он погрешно држи да је власник, а са друге стране погрешно држи да постоји законити основ.

СМЕТАЊЕ ДРЖАВИНЕ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 17.03.2021

За постојање сметања државине потребно је да буду испуњена два услова да: постоји мирна државина и да је настало сметање и да постоји свест о сметању (одузимање државине/ узнемиравање).

СТИЦАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ У СЛУЧАЈУ ДВОСТРУКОГ ОТУЂЕЊА ИСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 17.03.2021

Правила о стицању права својине у случају двоструког отуђења исте непокретности подразумева правилну оцену постојања савесности накнадног-другог стицаоца.

ГРАЂЕЊЕ НА ТУЂЕМ ЗЕМЉИШТУ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 17.03.2021

Протеком рока од 3 године од изградње објекта, власник земљишта може захтевати исплату тржишне цене истог, евентуално причињене штете, а градитељу, у ванкњижну својину, припада изграђени објекат.

УПИС ПРАВА СВОЈИНЕ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 16.03.2021

Да би се лице на основу уговора о купопродаји уписало у јавним књигама као носилац права својине, потребно је да продавац да изјаву воље о дозволи уписа- clausula intabulandi.

СТИЦАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ НА ПОКРЕТНОЈ СТВАРИ (ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА)

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 20.05.2020

Одредбом члана 28 став 1 Закона о основама својинскоправних односа прописано је да савестан и законити држалац покретне ствари, на коју други има право својине, стиче право својине на ту ствар одржајем протеком три године.

ПРАВО СТАНОВАЊА И ОТКАЗ ДАЉЕГ КОРИШЋЕЊА СТАНА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 22.07.2019

Члановима породичног домаћинства власника стана, који имају право становања, може се отказати даље коришћење стана и тражити њихово исељење, само из оправданих разлога, ако су испуњени услови прописани одредбама члана 36 Закона о становању.

СТИЦАЊЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ОДРЖАЈА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 27.12.2018

Према одредби члана 73 Закона о основама својинскоправних односа наследник постаје држалац у тренутку отварања наслеђа, без обзира на то када је стекао фактичку власт на ствари, а према члану 28 став 5 истог закона наследник постаје савестан држалац од тренутка отварања наслеђа и у случају када је оставилац био несавестан држалац, а наследник то није знао нити је могао знати, а време за одржај почиње тећи од тренутка отварања наслеђа.

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ДРЖАВИНЕ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 27.12.2018

За постојање државине, као фактичке власти на ствари, неопходно је да постоји трајнији просторни однос држаоца према ствари и фактичка воља неког лица да господари том ствари.