ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Стварно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Стварно право

ФАКТИЧКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 23.02.2018

Правни однос у судској пракси назван „фактичка експропријација“ настаје фактичким одузимањем непокретности из државине титулара права својине у јавном интересу, без претходног спровођења поступка експропријације, у којем се доноси правни акт о одузимању стварног права и саме непокретности у корист носиоца јавних овлашћења без утврђивања и исплате припадајуће накнаде.

СТИЦАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 11.09.2017

Доградњом, надзиђивањем или адаптацијом, туђег или сувласничког грађевинског објекта не стиче се право својине, ако законом или уговором није другачије одређено. Изузетно, доградњом или надзиђивањем посебног дела зграде, савестан градитељ стиче право својине на посебан део зграде, само ако је власник зграде знао за градњу и није се томе противио.

НЕГАТОРНА ТУЖБА ( ТУЖБА ЗА УЗНЕМИРАВАЊЕ СВОЈИНЕ)

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 11.09.2017

Ако треће лице неосновано узнемирава власника или претпостављеног власника на други начин, а не одузимањем стври, власник, односно претпостављени власник, може тужбом захтевати да то узнемиравање престане.

ПРАВА СУВЛАСНИКА НА ИСТОЈ НЕПОКРЕТНОСТИ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 10.03.2017

Сувласници уживају судску заштиту не само у односу на трећа лица, већ и у међусобним односима, јер је држање и коришћење ствари ограничено тиме што сувласник не може да повређује права осталих сувласника.

ФАКТИЧКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 23.11.2016

Фактичка експропријација настаје када се на земљишту граде путеви, инфраструктурни или други објекти од јавног и општег интереса, иако не постоји одлука-решење о одузимању земљишта.

ПУБЛИЦИЈАНСКА ТУЖБА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 23.11.2016

Публицијанска тужба (actio Publiciana- тужба претпостављеног власника) даје право квалификованом држаоцу, који је изгубио државину ствари, да тражи предају ствари од држаоца који је у праву на државину слабији.

УКИДАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 02.09.2016

Према одредби члана 58 став 1 Закона о основама својинскоправних односа прописано је да стварна службеност престаје ако се власник послужног добра противи њеном вршењу, а власник повласног добра три узастопне године није вршио своје право.

КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА НАПОКРЕТНОСТИ

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 09.06.2016

У случају када је забрана промета непокретности из ранијег правног система престала, па је дошло до конверзије права коришћења у право приватне својине физичких лица, и до претварања друштвене својине у приватну, а уговор о купопродаји непокретности испуњен у целини пре више од две деценије, не може се сматрати да је повређен друштвени интерес и да је конкретни уговор ништав.

КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ОСНОВУ ПРЕКАРИЈУМА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 09.06.2016

Прекаријално коришћење ствари престаје када власник ствари опозове даље прекаријално коришћење ствари. Уколико прекариста не удовољи опозиву прекаријалног добра и ускрати враћање ствари власнику, прекариста постаје несавестан држалац, са правима из члана 39 Закона о основама својинскоправних односа.

КОРИШЋЕЊЕ СУВЛАСНИЧКЕ СТВАРИ И ПРЕДАЈА СУПОСЕДА

Грађанско право - Стварно право

Објављено: 09.06.2016

Према одредби члана 14 Закона о основама својинскоправних односа, сувласник има право да сувласничку ствар држи, да се њоме користи заједно са осталим сувласницима, сразмено свом делу, не повређујући права осталих сувласника.