ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Ванпарнични поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Ванпарнични поступак

ПРЕКИД ОСТАВИНСКОГ ПОСТУПКА И УПУЋИВАЊЕ СТРАНКЕ НА ПАРНИЦУ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 20.02.2018

Рок за покретање парнице од стране учесника у оставинском поступку након прекида истог, није преклузиван, у смислу да би протеком наведеног рока требало довршити оставински поступак.

ПРАВО ЗАКУПА НА СТАНУ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 20.02.2018

Норме о стицању станарског права, односно права закупа на стану на неодређено време, принудног су карактера, па се ова права могу стећи само у случајевима и на начин који је предвиђен законом, који је важио у моменту смрти ранијег носиоца станарског права, односно права закупа на неодређено време.

ДАВАЊЕ НАСЛЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 20.02.2018

Одредбама Закона о ванпарничном поступку јасно је прописана форма у којој се може дати наследничка изјава, тачније иста се може дати или на записник пред судом и конзуларним представништвом, или у писаној форми, тако што ће наследник или његов законски заступник изјаву потписати, с тим да потпис мора бити оверен.

ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА СПОРА И ДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 19.02.2018

Према одредби члана 28 Закона о судским таксама („Сл. гласник РС“ 28/94…116/2015), ако се по одредбама члана 21-27 тог Закона не може утврдити вредност предмета спора, као вредност се узима износ од 15.000,00 динара, без обзира који је суд надлежан за решавање спора. Одредбом члана 27 став 2 Закона о ванпарничном поступку прописно је да је у поступку у коме се одлучује о имовинскоправним стварима, ревизија дозвољена под условима под којима се по Закону о парничном поступку може изјавити ревизија у имовинскоправним споровима, ако овим или другим законом није другачије одређено.

РУШЉИВОСТ ЗАВЕШТАЊА

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 10.03.2017

Према одредбама члана 169 став 1 и 2 Закона о наслеђивању, поништај завештања рушљивог због завештајне неспособности и мана завештаочеве воље може се захтевати у року од једне године од дана сазнања за постојање узрока рушљивости, а најкасније у року од десет година од дана проглашења завештања. Рок од једне године не може почети да тече пре проглашења завештања.

СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ЗАКУПЦА НА СТАНУ И ОТКУП СТАНА

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 02.09.2016

Статус члана породичног домаћинства и корисника стана, од кога зависи касније стицање станарског права процењује се према моменту када станарско право ранијег носиоца престајe. За стицање својства закупца на стану, меродавно је право које је важило у моменту настајања услова за остваривање тог права.

ДЕЛИМИЧНО ЛИШЕЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 02.09.2016

Одредбама члана 40 став 2 Закона о ванпарничном поступку прописано је да у решењу којим се лице делимично лишава пословне способности, суд је дужан да на основу резултата медицинског вештачења одреди врсту послова које то лице може самостално предузимати поред послова на које је законом овлашћено.

ДАВАЊЕ НАСЛЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 02.09.2016

Одредбом чл. 118 Закона о ванпарничном поступку прописано је да ако се наследник примио наслеђа, или се одрекао наслеђа, мора изјаву о томе потписати, он сам или његов заступник (став1). Потпис на изјави о примању наслеђа, или о одрицању од наслеђа коју је наследник поднео суду, као и потпис на пуномоћју, морају бити оверени (став2).

УПУЋИВАЊЕ НА ПАРНИЦУ ОНЕ СТРАНКЕ ЧИЈЕ ЈЕ ПРАВО МАЊЕ ВЕРОВАТНО

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 07.03.2016

Законски наследници који оспоравају располагање оставиоца, учињено уговором о поклону и који тврде да је на тај начин повређено њихово право на нужни део, слабији су у праву, те је на њима терет доказивања тврдње да је њихово субјективно право повређено.

ДЕОБА ИМОВИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 12.11.2015

Деоба имовинске заједнице јавном продајом може се одредити само у односу на сувласнике непокретности који су уписани у катастар непокретности, а не и у односу на лица која само имају правни основ који је подобан за упис права својине.