ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Ванпарнични поступак

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Ванпарнични поступак

РУШЉИВОСТ ЗАВЕШТАЊА

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 10.03.2017

Према одредбама члана 169 став 1 и 2 Закона о наслеђивању, поништај завештања рушљивог због завештајне неспособности и мана завештаочеве воље може се захтевати у року од једне године од дана сазнања за постојање узрока рушљивости, а најкасније у року од десет година од дана проглашења завештања. Рок од једне године не може почети да тече пре проглашења завештања.

СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ЗАКУПЦА НА СТАНУ И ОТКУП СТАНА

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 02.09.2016

Статус члана породичног домаћинства и корисника стана, од кога зависи касније стицање станарског права процењује се према моменту када станарско право ранијег носиоца престајe. За стицање својства закупца на стану, меродавно је право које је важило у моменту настајања услова за остваривање тог права.

ДЕЛИМИЧНО ЛИШЕЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 02.09.2016

Одредбама члана 40 став 2 Закона о ванпарничном поступку прописано је да у решењу којим се лице делимично лишава пословне способности, суд је дужан да на основу резултата медицинског вештачења одреди врсту послова које то лице може самостално предузимати поред послова на које је законом овлашћено.

ДАВАЊЕ НАСЛЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 02.09.2016

Одредбом чл. 118 Закона о ванпарничном поступку прописано је да ако се наследник примио наслеђа, или се одрекао наслеђа, мора изјаву о томе потписати, он сам или његов заступник (став1). Потпис на изјави о примању наслеђа, или о одрицању од наслеђа коју је наследник поднео суду, као и потпис на пуномоћју, морају бити оверени (став2).

УПУЋИВАЊЕ НА ПАРНИЦУ ОНЕ СТРАНКЕ ЧИЈЕ ЈЕ ПРАВО МАЊЕ ВЕРОВАТНО

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 07.03.2016

Законски наследници који оспоравају располагање оставиоца, учињено уговором о поклону и који тврде да је на тај начин повређено њихово право на нужни део, слабији су у праву, те је на њима терет доказивања тврдње да је њихово субјективно право повређено.

ДЕОБА ИМОВИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 12.11.2015

Деоба имовинске заједнице јавном продајом може се одредити само у односу на сувласнике непокретности који су уписани у катастар непокретности, а не и у односу на лица која само имају правни основ који је подобан за упис права својине.

УПУЋИВАЊЕ СТРАНКЕ НА ПАРНИЦУ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 12.11.2015

Одредбом члана 23 ЗВП је прописано да ако су међу учесницима спорне чињенице важне за решавање претходног питања, суд ће их упутити да у одређеном року покрену парницу или поступак пред управним органом ради решења спорног права, односно правног односа. Суд ће упутити на парницу односно на поступак пред управним органом оног учесника чије право сматра мање вероватним.

ПОСТУПАК ЗА ЛИШЕЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 12.11.2015

Одредбама члана 35 Закона о ванпарничном поступка прописано је да у поступцима лишења пословне способности суд одлучује на основу расправе на рочишту на које се позивају, поред органа старатељства, лице према коме се поступак води, његов старалац, односно привремени заступник и предлагач.

НАКНАДА ЗА ЕКСПРОПИСАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 24.02.2015

Према Закону о екпропијацији (Сл. гласник РС број 53795 и број 20/2009 ) за експрописано грађевинско земљиште, није предвиђено давање накнаде у другом одговарајућем земљишту, већ само исплата новчане накнаде, која се уређује на начин и у висини прописаној тим законом

ПРАВО НА НУЖНИ ДЕО

Грађанско право - Ванпарнични поступак

Објављено: 24.02.2015

Нужном наследнику припада новчана противвредност нужног дела ( облигационо право), а на захтев нужног наследника суд може одлучити да нужном наследнику припадне одређени део ствари или права, који чине заоставштину (стварно право).