ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Кривично право - Материјално право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Кривично право - Материјално право

НЕДАВАЊЕ ИЗДРЖАВАЊА КАО ДЕЛО МАЛОГ ЗНАЧАЈА

Кривично право - Материјално право

Објављено: 16.06.2017

Сама чињеница да је окривљени пропустио да даје издржавање на начин утврђен извршном судском одлуком у ситуацији у којој он у целости измирује ануитете, а у динамици има краћа закашњења, у одсуству штетних последица представља дело малог значаја у смислу члана 18 КЗ.

МАТЕРИЈАЛНЕ ПРИЛИКЕ ОКРИВЉЕНОГ-значај и квалитет олакшавајуће околности

Кривично право - Материјално право

Објављено: 15.04.2015

При одмеравању значаја и квалитета олакшавајућих околности, које су претежним делом везане за породичне прилике окривљеног и тешке материјалне прилике које проистичу из незапослености окривљеног и чињенице да исти нема сталне изворе прихода и имовину, у садашњим приликама високе стопе незапослености, не могу бити цењене тако да им се-аутоматски и паушално-припише значај оправдања за стицање имовине вршењем кривичних дела.

СКЛОНОСТ КА ПРОТИВПРАВНОМ ПОНАШАЊУ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 15.04.2015

Околност да је окривљени у више наврата правноснажно осуђиван пре извршења предметног кривичног дела, као и да су након тога против окривљеног вођени и бројни други кривични поступци, које осуђиваности, иако не могу бити цењене као отежавајуће околности, ипак представљају индицију, која се може ценити као тенденција и склоност окривљеног ка противправном понашању и као чињеница да извршено предметно кривично дело не представља изоловану епизоду у животу окривљеног.

СПРЕЧАВАЊЕ И ОМЕТАЊЕ ДОКАЗИВАЊА

Кривично право - Материјално право

Објављено: 15.04.2015

Пресуда која у опису дела изреке не садржи конкретно означење поступка на који се односи предузета радња извршења кривичног дела спречавање и ометање доказивања из чл.336. КЗ је неразумљива, а ни чињенично стање није потпуно и правилно утврђено, уколико суд није извршио увид у спис предметног поступка на који се радња извршења овог кривичног дела односи и на поуздан начин утврдио релевантну чињеницу за пресуђење.

ПОГРЕШАН ПРАВНИ ЗАКЉУЧАК О КВАЛИТЕТУ ДОКАЗА ДОВОЉНОМ ЗА ОСУДУ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 28.11.2014

Погрешан је правни закључак да није доказано да је окривљени извршио кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила из чл.213, ст.2. КЗ из разлога што није сачињена потврда о привремено одузетим предметима приликом одузимања алата од окривљеног, затеченог у возилу приликом извршења другог кривичног дела неовлашћено коришћење туђег возила од стране окривљеног, за које је правноснажно осуђен, један дан након извршења дела које је предмет поступка, као и из разлога што није извршено препознавање одузетог алата од стране оштећеног, као алата који се налазио у предметном возилу, у ситуацији када је одузимање алата констатовано записником и криминалистичко техничком документацијом сачињеном приликом вршења увиђаја, а враћање алата оштећеној потврдом полицијске управе о привременом одузимању предмета.

НАМЕРА УТАЈЕ ПОРЕЗА

Кривично право - Материјално право

Објављено: 28.11.2014

Околности да је окривљени, који није правне струке, власник и директор предузећа које се бави увозом и продајом свих врста медицинских помагала, и чије је књиговодствене послове поверио агенцији, поклонио својим пословним партнерима разну робу широке потрошње у намери даљег унапређења пословних односа са њима, а да ниједног тренутка није био свестан забрањености свог дела, тј. своје обавезе да плати и обрачуна порез на доходак грађана, те околност да је одмах по опомени Пореске управе измирио целокупно дуговање и уплатио наведени порез, и да је увек измиривао и много веће пореске обавезе према држави, указују да намера окривљеног није била утаја пореза, односно да у овом случају није доказан умишљај окривљеног за кривично дело пореска утаја из чл.299, ст.1. КЗ.

КОРИШЋЕЊЕ ПЛАТНИХ КАРТИЦА БЕЗ ПОКРИЋА

Кривично право - Материјално право

Објављено: 28.11.2014

Умишљај кривичног дела коришћење платних картица без покрића из чл. 228. КЗ обухвата свест о томе да -уколико је картица кредитна- неће бити обезбеђено покриће у уговореном року, односно у тренутку доспелости, као и последицу радње извршења: прибављање имовинскоправне користи, себи или другоме.

ДАВАЊЕ ЛАЖНОГ ИСКАЗА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 28.11.2014

Сведок у кривичном поступку свој исказ може да мења све док давање исказа као процесна радња није довршено; исказ сведока током трајања поступка представља целину и одлучна чињеница приликом утврђивања постојања кривичног дела давање лажног исказа у кривичном поступку јесте да ли је сведок дао такав исказ током истраге, да ли је при том исказу остао и на главном претресу у кривичном предмету у којем је правноснажно утврђено другачије чињенично стање од онога како је сведок сведочио.

НАМЕРА ИЗБЕГАВАЊА ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА

Кривично право - Материјално право

Објављено: 26.11.2014

Намера избегавања плаћања пореза, као субјективно битно обележје кривичног дела пореска утаја из чл. 229. КЗ, и битан критеријум разликовања овог кривичног дела и пореског прекршаја, утврђује се на основу свих конкретних објективних околности, између осталог: дужине временског периода у којем је трајало противправно стање, учесталост понављања радњи извршења, а потом и личних одлика окривљеног, као што су: образовање и животно и професионално искуство и друге.