ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Кривично право - Материјално право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Кривично право - Материјално право

КРИВИЧНО ДЕЛО ФАЛСИФИКОВАЊЕ ИСПРАВЕ ИЗ ЧЛАНА 355. СТ. 2 У ВЕЗИ СТ. 1 КЗ-а

Кривично право - Материјално право

Објављено: 18.03.2022

Чињеница је да одредба члана 355. КЗ-а не познаје термин „неважећа“ јавна исправа, односно исто не представља обележје кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355. став 2 КЗ-а.

ОБЈЕКТИВНА ОБЕЛЕЖЈА КРИВИЧНОГ ДЕЛА ПРОГАЊАЊЕ ИЗ ЧЛАНА 138А СТАВ 1 ТАЧКА 1 И 4 КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Кривично право - Материјално право

Објављено: 05.10.2020

Радњу извршења кривичног дела прогањање из члана 138а. став 1 тачка 1 и 4 Кривичног законика („Сл. Гласник РС број 94/16 од 24.11.2016. године, измењен 01.06.2017. године) предузима ко у току одређеног временског периода другом лицу неовлашћено прети или предузима друге радње у циљу физичког приближавања том лицу противно његовој вољи и прети нападом на живот, тело или слободу другог лица или њему блиског лица. Наиме, потребно је да противправне радње напред наведеног кривичног дела буду предузете према пасивном субјекту у току одређеног временског периода, као и да се морају понављати и трајати одређено време.

ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 26.09.2019

Кривичним делом насиља у породици повређују се највиша лична добра; исто је извршено када је учинилац предузео радњу извршења која је довела до наступања забрањене последице у односу на једног члана породице, а затим понављајући радње у односу на истог члана породице, у оквиру исте или сличне животне ситуације стичу се обележја продуженог кривичног дела насиља у породици, где је сваком кривично-правном радњом повређен заштитни објекат-члан породице.

ПОСТОЈАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕВАРНЕ НАМЕРЕ КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА ПРЕВАРЕ ИЗ ЧЛ. 208. КЗ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 26.09.2019

Из законског описа кривичног дела преваре произлази да се оно може извршити само са специјалним умишљајем – намером унапред створеном и испланираном, при чему тај план не мора садржати уједно у потпуности све елементе кривичног дела, већ је довољно да садржи оквир догађаја, начин извршења и намеру стицања противправне имовинске користи тим начином. Преварна намера као битан елемент кривичног дела и као субјективни однос учиниоца према делу по правилу се утврђује из укупног понашања окривљеног, и то како из његовог поступања пре извршења дела, тако и из његовог поступања након извршења дела и у сваком случају мора постојати у тренутку извршења кривичног дела.

РАДЊА ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНОГ ДЕЛА УВРЕДЕ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 26.09.2019

Радња извршења кривичног дела увреде састоји се у омаловажавању неког лица, а на основу објективних критеријума утврђује се да ли нешто представља омаловажавање неког лица или не. Дакле, меродавна је процена са аспекта обичајних моралних и других норми у одређеној средини, а није од значаја како је то схваћено од стране лица коме је, наводно, увредљива изјава упућена. Изјава омаловажавања може представљати како тврдњу у погледу чињеница, тако и вредносних судова, с тим да увредљив карактер изјаве не зависи од њене истинитости.

ИЗРИЦАЊЕ СПЕЦИЈАЛНОГ УСЛОВА КАО ДОДАТНОГ УСЛОВА УЗ УСЛОВНУ ОСУДУ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 26.09.2019

Изрицање специјалног услова као додатног услова уз условну осуду, има смисла и оправдања само у случајевима када оштећени испоставља имовинско правни захтев и захтева поврат или надокнаду имовине која му је одузета. Уколико је неспорно дошло до противправног прибављања имовинске користи, а оштећени није поставио имовинско правни захтев, тада је неопходно применити одредбе чл. 91 и 92 КЗ, о одузимању имовинске користи прибављене кривичним делом.

ОДУЗИМАЊЕ ТУЂЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ЧИЈА ЈЕ ВРЕДНОСТ ИСПОД ПЕТ ХИЉАДА ДИНАРА КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА КРАЂЕ ИЗ ЧЛ. 203. СТ. 1 КЗ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 26.09.2019

Када је вредност одузетих ствари, код кривичног дела крађе из члана 203. став 1. КЗ, испод 5.000,00 динара, то није од утицаја на правну квалификацију кривичног дела и субјективни однос окривљеног према предузетој радњи, те је неприхватљив став да је окривљени ишао за тим да прибави малу имовинску корист и да је извршио кривично дело ситно дело крађе из члана 210. КЗ, у случају када из утврђених чињеница, односно начина одузимања ствари, произилази да је окривљени ишао за тим да прибави себи већу имовинску корист.

РАДЊА ОБИЈАЊА ИЛИ ПРОВАЉИВАЊА КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА ТЕШКЕ КРАЂЕ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 26.09.2019

Када се ради о неовлашћеном отварању затвореног простора од стране окривљеног, које представља радњу обијања односно проваљивања, довољно је утврдити да је окривљени то учинио употребом подесног предмета, при чему тај предмет не мора бити прецизно идентификован.

КРИВИЧНО ДЕЛО РАЗБОЈНИШТВО У ПОКУШАЈУ ИЗ ЧЛ. 206. СТ. 1. КЗ У ВЕЗИ ЧЛ. 30 КЗ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 26.09.2019

Код кривичног дела разбојништва претња подразумева непосредно предстојећи напад извршиоца на живот и тело оштећеног или неког другог лица, под условом да оштећено лице јасно опажа ту претњу и да има представу о томе да се претња таквог карактера чини баш ради одузимања ствари, при чему је битно истаћи да извршилац разбојништва употребљава силу и претњу пре или за време трајања одузимања ствари, као средством подесним да се другом одузме туђа покретна ствар.

ИЗРИЦАЊЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗАБРАНА ПРИБЛИЖАВАЊА И КОМУНИКАЦИЈЕ СА ОШТЕЋЕНОМ КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ ИЗ ЧЛ. 194. СТ. 1. КЗ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 26.09.2019

Изрицањем мере безбедности забрана приближавања и комуникације са оштећеном (супругом окривљеног), којој је заједничко малодобно дете поверено на самостално вршење родитељског права, не угрожава се однос и одржавање личних односа малодобног детета са оцем (окривљеним), у ситуацији када се виђање и одржавање личних односа малодобног детета и окривљеног не морају остваривати одласком код мајке детета.