ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Кривично право - Материјално право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Кривично право - Материјално право

ПРИМЕНА ИНСТИТУТА ПРОДУЖЕНОГ КРИВИЧНОГ ДЕЛА КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА РАЗБОЈНИШТВА ИЗ ЧЛ. 206 КЗ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 30.05.2018

Кривична дела извршена према различитим оштећеним лицима, којима се повређују лична добра, не могу, у смислу чл. 61 ст. 2 КЗ, чинити конструкцију продуженог кривичног дела, нити се у наведеном правцу може говорити о једном кривичном делу.

ОДРЕДБА ЧЛАНА 99 ЗАКОНА О ОСНОВАМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Кривично право - Материјално право

Објављено: 25.10.2017

Према одредби члана 99 Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима возач коме је светлосним саобраћајним знаком дозвољен пролаз, дужан је да пропусти пешака који је већ ступио на пешачки прелаз, док му је светлосним саобраћајним знаком прелаз био дозвољен.

НЕДАВАЊЕ ИЗДРЖАВАЊА КАО ДЕЛО МАЛОГ ЗНАЧАЈА

Кривично право - Материјално право

Објављено: 16.06.2017

Сама чињеница да је окривљени пропустио да даје издржавање на начин утврђен извршном судском одлуком у ситуацији у којој он у целости измирује ануитете, а у динамици има краћа закашњења, у одсуству штетних последица представља дело малог значаја у смислу члана 18 КЗ.

МАТЕРИЈАЛНЕ ПРИЛИКЕ ОКРИВЉЕНОГ-значај и квалитет олакшавајуће околности

Кривично право - Материјално право

Објављено: 15.04.2015

При одмеравању значаја и квалитета олакшавајућих околности, које су претежним делом везане за породичне прилике окривљеног и тешке материјалне прилике које проистичу из незапослености окривљеног и чињенице да исти нема сталне изворе прихода и имовину, у садашњим приликама високе стопе незапослености, не могу бити цењене тако да им се-аутоматски и паушално-припише значај оправдања за стицање имовине вршењем кривичних дела.

СКЛОНОСТ КА ПРОТИВПРАВНОМ ПОНАШАЊУ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 15.04.2015

Околност да је окривљени у више наврата правноснажно осуђиван пре извршења предметног кривичног дела, као и да су након тога против окривљеног вођени и бројни други кривични поступци, које осуђиваности, иако не могу бити цењене као отежавајуће околности, ипак представљају индицију, која се може ценити као тенденција и склоност окривљеног ка противправном понашању и као чињеница да извршено предметно кривично дело не представља изоловану епизоду у животу окривљеног.

СПРЕЧАВАЊЕ И ОМЕТАЊЕ ДОКАЗИВАЊА

Кривично право - Материјално право

Објављено: 15.04.2015

Пресуда која у опису дела изреке не садржи конкретно означење поступка на који се односи предузета радња извршења кривичног дела спречавање и ометање доказивања из чл.336. КЗ је неразумљива, а ни чињенично стање није потпуно и правилно утврђено, уколико суд није извршио увид у спис предметног поступка на који се радња извршења овог кривичног дела односи и на поуздан начин утврдио релевантну чињеницу за пресуђење.

ПОГРЕШАН ПРАВНИ ЗАКЉУЧАК О КВАЛИТЕТУ ДОКАЗА ДОВОЉНОМ ЗА ОСУДУ

Кривично право - Материјално право

Објављено: 28.11.2014

Погрешан је правни закључак да није доказано да је окривљени извршио кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила из чл.213, ст.2. КЗ из разлога што није сачињена потврда о привремено одузетим предметима приликом одузимања алата од окривљеног, затеченог у возилу приликом извршења другог кривичног дела неовлашћено коришћење туђег возила од стране окривљеног, за које је правноснажно осуђен, један дан након извршења дела које је предмет поступка, као и из разлога што није извршено препознавање одузетог алата од стране оштећеног, као алата који се налазио у предметном возилу, у ситуацији када је одузимање алата констатовано записником и криминалистичко техничком документацијом сачињеном приликом вршења увиђаја, а враћање алата оштећеној потврдом полицијске управе о привременом одузимању предмета.

НАМЕРА УТАЈЕ ПОРЕЗА

Кривично право - Материјално право

Објављено: 28.11.2014

Околности да је окривљени, који није правне струке, власник и директор предузећа које се бави увозом и продајом свих врста медицинских помагала, и чије је књиговодствене послове поверио агенцији, поклонио својим пословним партнерима разну робу широке потрошње у намери даљег унапређења пословних односа са њима, а да ниједног тренутка није био свестан забрањености свог дела, тј. своје обавезе да плати и обрачуна порез на доходак грађана, те околност да је одмах по опомени Пореске управе измирио целокупно дуговање и уплатио наведени порез, и да је увек измиривао и много веће пореске обавезе према држави, указују да намера окривљеног није била утаја пореза, односно да у овом случају није доказан умишљај окривљеног за кривично дело пореска утаја из чл.299, ст.1. КЗ.

КОРИШЋЕЊЕ ПЛАТНИХ КАРТИЦА БЕЗ ПОКРИЋА

Кривично право - Материјално право

Објављено: 28.11.2014

Умишљај кривичног дела коришћење платних картица без покрића из чл. 228. КЗ обухвата свест о томе да -уколико је картица кредитна- неће бити обезбеђено покриће у уговореном року, односно у тренутку доспелости, као и последицу радње извршења: прибављање имовинскоправне користи, себи или другоме.