ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Кривично право - Процесно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Кривично право - Процесно право

ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 26.05.2020

Испитивање више сведока предузето у току једног дана у континуитету представља једну процесну радњу, независно од броја испитаних лица или од броја сачињених и посебно потписаних записника у којима су забележени њихови искази. При томе, сачињавање засебних или збирних-јединствених записника, питање је техничке, а не суштинске природе.

ОБАВЕЗА НАВОЂЕЊА У ОПТУЖНОМ АКТУ И У ИЗРЕЦИ ПРЕСУДЕ БИТНОГ ОБЕЛЕЖЈА КРИВИЧНОГ ДЕЛА НЕДОЗВОЉЕНЕ ПОЛНЕ РАДЊЕ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 26.09.2019

С обзиром на то да је за постојање кривичног дела недозвољене полне радње из чл. 182. ст. 2. КЗ у вези са кривичним делом обљуба злоупотребом положаја из чл. 181. ст. 3. у вези ст. 2. КЗ, потребно да родитељ или друго лице, злоупотребом свог положаја или овлашћења, изврши обљубу или са њом изједначен чин, односно изврши неку другу полну радњу са малолетником који му је поверен ради учења, васпитавања, старања или неге, то је неопходно да у оптужном акту, као и у изреци првостепене пресуде, буде наведено својство у ком је оптужени извршио наведено кривично дело, злоупотребом свог положаја, са малолетником који му је поверен ради учења, васпитавања, старања или неге, будући да се ради о законском обележју наведеног кривичног дела.

ОДБИЈАЊЕ ПРИВАТНЕ ТУЖБЕ И ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 15.03.2019

У случају доношења ослобађајуће или одбијајуће пресуде, трошкови приватног тужиоца не падају на терет буџетских средстава суда, без обзира на то да ли су исти били нужни и неопходни, те да ли се могу или не приписати у кривицу приватног тужиоца.

ПРОЦЕНА СУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 15.03.2019

Евентуална грешка суда у процени да ли ће извести неки доказ може представљати основ за жалбу због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања. То не представља битну повреду одредаба кривичног поступка.

ИМОВИНСКОПРАВНИ ЗАХТЕВ КОЈИ ЈЕ ВЕЋ ОСТВАРЕН У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 15.03.2019

Чињеница да оштећени није поставио имовинскоправни захтев у кривичном поступку, из разлога што се већ наплатио у парничном поступку, не може се изједначити са незаинтересованошћу за накнаду штете.

MЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 15.03.2019

Околност да је оштећени судија, а сведок дактилограф суда који се налази у истој згради у којој се налази и поступајући суд не представљају важне разлоге које би оправдавале преношење месне надлежности.

САЗНАЊЕ ЗА УПЛАЋЕН ОПОРТУНИТЕТ НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 05.07.2018

Уколико Јавни тужилац оптужи лице које је уплатило опортунитет пре оптужења, а за то се сазна на главном претресу суд ће применом одредбе члана 422, став 1 тачка 3 ЗКП одбити оптужбу уколико тужилац од оптужбе не одустане.

САСТАВ СУДА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 07.06.2018

За одлучивање о опозиву условне осуде надлежан је судија појединац и код кривичног дела недавање издржавања из члана 195 став 1 КЗ.

НАКНАДНА ИЗМЕНА ИСКАЗА СВЕДОКА ОШТЕЋЕНОГ КАО РАЗЛОГ ЗА ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 30.05.2018

Чињеница да је оштећени након правноснажног окончања кривичног поступка, изменио свој исказ дат током трајања кривичног поступка, на начин што је у парничном поступку изнео на другачији начин предметни догађај, није и не може бити разлог за понављање кривичног поступка на основу чл.473 ст. 1 тач. 1 ЗКП-а.

СУБЈЕКТИВНИ ЕЛЕМЕНТ БИЋА КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 10.11.2017

Пресудом суд не може мењати чињенични опис оптужног акта додавањем субјективног елемента бића кривичног дела које је пропустио да наведе јавни тужилац, јер би тиме прекорачио оптужницу.