ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Кривично право - Процесно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Кривично право - Процесно право

СУБЈЕКТИВНИ ЕЛЕМЕНТ БИЋА КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 10.11.2017

Пресудом суд не може мењати чињенични опис оптужног акта додавањем субјективног елемента бића кривичног дела које је пропустио да наведе јавни тужилац, јер би тиме прекорачио оптужницу.

СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 03.04.2017

Ако у току претреса суд установи да је за суђење надлежан нижи суд неће упутити предмет том суду него ће сам спровести поступак и донети одлуку - одредба члана 34 став 2 ЗКП.

ОДБАЧАЈ ОПТУЖНОГ ПРЕДЛОГА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 18.11.2016

Пријављени нестанак окривљеног је разлог за одбачај оптужног предлога.

ПОВРЕЂЕНО ПРАВО ОДБРАНЕ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 09.04.2015

Одржавањем главног претреса без присуства браниоца окривљеног, насупрот противљењу окривљеног да главни претрес буде одржан без присуства његовог ангажованог браниоца, одсутног из оправданих разлога, повређено је право одбране.

НАЧЕЛО НЕПОСРЕДНОСТИ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 09.04.2015

Одбијањем предлога одбране да се на главном претресу испита вештак, те извођењем доказа „само“ читањем писаног налаза и мишљења вештака и на описан начин ускраћивањем права одбрани да вештаку на главном претресу буду постављена питања и стављене примедбе, повређено је начело непосредности.

ОДБАЧАЈ ПРИВАТНЕ КРИВИЧНЕ ТУЖБЕ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 09.04.2015

У процесној ситуацији када је судија појединац већ заказао главни претрес, по накнадно уређеној приватној кривичној тужби, након фазе скраћеног кривичног поступка у којој се врши преиспитивање оптужног акта, не постоје законски услови да се приватна кривична тужба одбаци, без обзира што главни претрес још није отворен.

ДЕЛЕГИРАЊЕ МЕСНЕ НАДЛEЖНОСТИ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 18.02.2015

Околност да окривљени и сведок имају пребивалиште на територији једног суда, да није предложено саслушање других сведока, нити извођење других доказа, изузев да се прочитају писани докази, представља околност која указује да ће се кривични поступак очигледно лакше спровести на територији суда на којој окривљени и сведок имају пребивалиште.

СТИЦАЊЕ СТАТУСА OШТЕЋЕНОГ КАО ТУЖИOЦА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 26.11.2014

Оштећени може да стекне статус оштећеног као тужиоца, тј. овлашћеног тужиоца, само у једној процесној ситуацији: кад јавни тужилац након потврђивања оптужнице одустане од оптужбе; у свим другим процесним ситуацијама, нпр. када јавни тужилац није ни подигао оптужницу, оштећени не може да стекне својство овлашћеног тужиоца.

ОДЛУКА О ПРИТВОРУ НАКОН ОПТУЖЕЊА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 26.11.2014

Након подношења оптужног акта, о притвору може одлучивати само веће, ванпретресно или судеће, у зависности да ли се одлука доноси током главног претреса или не.