ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Кривично право - Процесно право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Кривично право - Процесно право

САЗНАЊЕ ЗА УПЛАЋЕН ОПОРТУНИТЕТ НА ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 05.07.2018

Уколико Јавни тужилац оптужи лице које је уплатило опортунитет пре оптужења, а за то се сазна на главном претресу суд ће применом одредбе члана 422, став 1 тачка 3 ЗКП одбити оптужбу уколико тужилац од оптужбе не одустане.

САСТАВ СУДА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 07.06.2018

За одлучивање о опозиву условне осуде надлежан је судија појединац и код кривичног дела недавање издржавања из члана 195 став 1 КЗ.

НАКНАДНА ИЗМЕНА ИСКАЗА СВЕДОКА ОШТЕЋЕНОГ КАО РАЗЛОГ ЗА ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 30.05.2018

Чињеница да је оштећени након правноснажног окончања кривичног поступка, изменио свој исказ дат током трајања кривичног поступка, на начин што је у парничном поступку изнео на другачији начин предметни догађај, није и не може бити разлог за понављање кривичног поступка на основу чл.473 ст. 1 тач. 1 ЗКП-а.

СУБЈЕКТИВНИ ЕЛЕМЕНТ БИЋА КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 10.11.2017

Пресудом суд не може мењати чињенични опис оптужног акта додавањем субјективног елемента бића кривичног дела које је пропустио да наведе јавни тужилац, јер би тиме прекорачио оптужницу.

СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 03.04.2017

Ако у току претреса суд установи да је за суђење надлежан нижи суд неће упутити предмет том суду него ће сам спровести поступак и донети одлуку - одредба члана 34 став 2 ЗКП.

ОДБАЧАЈ ОПТУЖНОГ ПРЕДЛОГА

Кривично право - Процесно право

Објављено: 18.11.2016

Пријављени нестанак окривљеног је разлог за одбачај оптужног предлога.

ПОВРЕЂЕНО ПРАВО ОДБРАНЕ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 09.04.2015

Одржавањем главног претреса без присуства браниоца окривљеног, насупрот противљењу окривљеног да главни претрес буде одржан без присуства његовог ангажованог браниоца, одсутног из оправданих разлога, повређено је право одбране.

НАЧЕЛО НЕПОСРЕДНОСТИ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 09.04.2015

Одбијањем предлога одбране да се на главном претресу испита вештак, те извођењем доказа „само“ читањем писаног налаза и мишљења вештака и на описан начин ускраћивањем права одбрани да вештаку на главном претресу буду постављена питања и стављене примедбе, повређено је начело непосредности.

ОДБАЧАЈ ПРИВАТНЕ КРИВИЧНЕ ТУЖБЕ

Кривично право - Процесно право

Објављено: 09.04.2015

У процесној ситуацији када је судија појединац већ заказао главни претрес, по накнадно уређеној приватној кривичној тужби, након фазе скраћеног кривичног поступка у којој се врши преиспитивање оптужног акта, не постоје законски услови да се приватна кривична тужба одбаци, без обзира што главни претрес још није отворен.