ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Правна схватања - Грађанско право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Правна схватања - Грађанско право

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Спп 53/2014 05.06.2014. године Б е о г р а д

Правна схватања - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

У поступцима извршења на основу веродостојне исправе ради намирења потраживања по основу комуналних и сличних услуга, у којима је предлог за извршење поднет после 01.06.2012. године, односно после отпочињања рада извршитеља искључиво је надлежан извршитељ. Суд одбацује као недозвољен предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради намирења потраживања по основу комуналних и сличних услуга, поднет после 01.06.2012. године.

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-7 17/14 10.03.2014. године Б е о г р а д

Правна схватања - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Странка има право на трошкове парничног поступка обрачунате по адвокатској тарифи и када пуномоћника - адвоката (или јавног правобраниоца) на рочишту замењује приправник.

ДОСПЕЛОСТ РЕГРЕСНИХ ПОТРАЖИВАЊА ОСИГУРАВАЧА И ГАРАНТНОГ ФОНДА И ПОЧЕТАК ТОКА ЗАСТАРЕОСТИ РЕГРЕСНОГ ПОТРАЖИВАЊА ГАРАНТАНОГ ФОНДА

Правна схватања - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Регресна потраживања осигуравача и Гарантног фонда према лицима одговорним за штету доспевају даном исплате оштећеном лицу, због чега имају право на затезну камату на укупан исплаћен износ од тог дана, а не тек од дана позивања дужника да испуни обавезу. Регресно потраживање Гарантног фонда према одговорном лицу застарева у роковима из члана 376 или 377 ЗОО, који почињу тећи од исплате накнаде штете оштећеном лицу.

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА У ПОСТУПКУ ПО РЕГРЕСНОМ ЗАХТЕВУ

Правна схватања - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Месна надлежност суда према месту наступања штетне последице, у поступку о регресним захтевима по основу накнаде штете против регресних дужника, одређује се према месту где је штетна последица наступила за оштећеног.

ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ДОНЕТИХ У ВЕЗИ СА ПОВРЕДАМА ПРАВА ПОДНОСИЛАЦА УСТАВНЕ ЖАЛБЕ СА КОЈИМА ЈЕ ПОСТИГНУТО ПОРАВНАЊЕ У ПОСТУПКУ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА (ДОПУНА СТАВА СУДА ОД 5. ФЕБРУАРА 2009. ГОДИНЕ)

Правна схватања - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Уставни суд је, на седници одржаној 12. децембра 2013. године, на основу члана 27. став 2. тачка 16) Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 103/13), утврдио следећи:

ПРАВНО СХВАТАЊЕ

Правна схватања - Грађанско право

Објављено: 25.12.2014

Да ли започете поступке извршења треба прекидати сходно члану 214. Закона о парничном поступку или обустављати применом члана 93. Закона о стечају?

З А К Љ У Ч А К са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 23.03.2010. године

Правна схватања - Грађанско право

Објављено: 19.06.2014

Одлучивање о самосталном тужбеном захтеву који се односи на обавезивање послодавца на уплату доприноса из обавезног социјалног осигурања не спада у надлежност суда опште надлежности јер се не ради о спору из члана 1. Закона о парничном поступку. Када се тужбени захтев односи на исплату зараде, накнаде зараде и других примања из радног односа и накнаде штете због изгубљене зараде уз обавезивање послодавца на уплату доприноса из обавезног социјалног осигурања надлежан је основни суд у првом степену на основу члана 22. став 3. Закона о уређењу судова у вези члана 105. став 2.и 191. став 2. Закона о раду.

Република Србија УСТАВНИ СУД Су број: I – 400/1/ 3 - 11 14. јул 2011. године Б е о г р а д Уставни суд, на основу члана 5. став 2. алинеја 13. Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), на редовној седници одржаној 7. јула 2011. године, утврдио је

Правна схватања - Грађанско право

Објављено: 19.06.2014

СТАВ који се односи на рок застарелости за накнаду штете проузроковане кривичним делом

ПРАВНИ СТАВ

Правна схватања - Грађанско право

Објављено: 19.06.2014

За одлучивање о тужби за накнаду штете због повреде права на суђење у разумном року нису стварно надлежни судови опште надлежности, сем о тужби за коју постоје законске претпоставке за подношење, када је захтев из тужбе за накнаду штете био поднет Комисији за накнаду штете до 04. јануара 2012. године.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПОСТУПКА У СПОРОВИМА ЗА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

Правна схватања - Грађанско право

Објављено: 18.03.2014

У случају делимичног успеха тужиоца у спору за накнаду нематеријалне штете, трошкови поступка на име награде за рад адвоката и на име судске таксе одређују се према висини досуђеног износа накнаде. Тужилац има право на накнаду свих трошкова вештачења, независно од висине досуђене накнаде, уколико је вештачење било нужно.