ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Правна схватања - Кривично право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Правна схватања - Кривично право

Одговори судија кривичног одељења Апелационог суда у Новом Саду

Правна схватања - Кривично право

Објављено: 13.03.2015

Одговори судија кривичног одељења Апелационог суда у Новом Саду, усвојени једногласно или већином гласова на седницама одељења Суда, одржаним дана 29.10.2014.године и 30.10.2014.године, на спорна правна питања из судске праксе постављена од стране подручних судова.

ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Правна схватања - Кривично право

Објављено: 18.02.2015

Закључак усвојен на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 16.јуна 2014. године на основу реферата судије Невенке Важић

УСЛОВНИ ОТПУСТ И АМНЕСТИЈА

Правна схватања - Кривично право

Објављено: 18.02.2015

Усвојено на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда дана 26.03.2013. године

СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОЧИШТЕ ИЗ ЧЛ.38. ЗИКС

Правна схватања - Кривично право

Објављено: 18.02.2015

Верификовано на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 14. новембра 2014. године: На рочиште из члана 38. Закона о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“ бр. 55/2014) пред судијом за извршење кривичних санкција примењују се одредбе Законика о кривичном поступку.

НОВИ ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Правна схватања - Кривично право

Објављено: 25.07.2014

Правни закључци Врховног касационог суда заузети на седници кривичног одељења 27.09.2013. и 01.10.2013.године

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА ОПТУЖНИЦЕ - НА ТУЖИОЦУ

Правна схватања - Кривично право

Објављено: 25.07.2014

Правно схватање Вишег суда у Београду, усвојено на заједничким седницама Посебног одељења за организовани криминал и Одељења за ратне злочине, одржаним у децембру 2011. године и током 2012. године.

УСЛОВНИ ОТПУСТ

Правна схватања - Кривично право

Објављено: 19.11.2013

Став Уставног суда у поступку испитивања уставних жалби у вези са радњом нечињења- пропуштања да се донесе одлука о молби осуђеног за условни отпуст

З А К Љ У Ч А К о измени одлуке о начину извршења правноснажно изречене казне затвора до годину дана

Правна схватања - Кривично право

Објављено: 19.11.2013

Закључак Кривичног одељења Врховног касационог суда: Председник првостепеног суда, сходно члану 174е. Закона о изменама и допунама ЗИКС-а („Службени гласник РС“ број 31 од 09.маја 2011. године), надлежан је за измену одлуке о начину извршења правноснажно изречене казне затвора до годину дана.

УСТАВНА ЖАЛБА

Правна схватања - Кривично право

Објављено: 19.11.2013

СТАВОВИ УСТАВНОГ СУДА У ПОСТУПКУ ИСПИТИВАЊА И ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНОЈ ЖАЛБИ