ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

AДРЕСА ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА

Објављено: 18.07.2019

Евентуално погрешно наведени подаци о адреси извршног дужника или извршног повериоца не могу се сматрати недостатком који је неотклоњиве природе.

Из образложења:

Чињеница да у конкретном случају извршни поверилац није располагао тачном адресом извршног дужника и да је у предлогу навео његову адресу из извршне исправе, није била од утицаја на уредност и потпуност предлога, јер се по истом могло поступати, будући да из списа произилази да је у току спровођења извршења накнадном провером утврђена актуелна адреса пребивалишта извршног дужника на којој му је уредно достављено ожалбено решење о извршењу. Дакле, евентуално погрешно наведени подаци о адреси извршног дужника или извршног повериоца, ни у ком случају не могу се сматрати недостатком који је неотклоњиве природе. Орган поступка у случају неуредне доставе писмена странкама овлашћен је да поступа у складу са одредбом члана 143 став 2 ЗПП, која се сходно примењује у изршном поступку у смислу члана 39 ЗИО, а којом је прописано да ако суд није у могућности да уручи писмено на саопштеној адреси, по службеној дужности прибавиће од надлежног органа адресу пребивалишта и боравишта странке којој писмено треба лично доставити и извршиће достављање на тако прибављеној адреси, а како је то учињено и у овом поступку.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број ГжИ-239/19 од 17.05.2019.године којим је потврђено решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. Ии-928/19 од 08.03.2019.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник