ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА У СПОРУ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

Објављено: 14.07.2021

Активну легитимацију за подношење тужбе ради надокнаде трошкова одбране путем адвоката настале у прекршајном поступку, могу имати само окривљени, не и бранилац, осим уколико је постављен по службеној дужности.

Из образложења:

Наиме, како тужилац у прекршајном поступку није поступао као бранилац по службеној дужности, у ком случају би се засновао облигациони однос између тужиоца лично и суда пред којим је поступао, већ је тужилац у прекршајном поступку поступао као бранилац окривљених ДОО „Ј.“ Нови Сад и П.Б., по основу пуномоћја, то су окривљени као заступана лица дужни да овде тужиоцу, као њиховом браниоцу надокнаде трошкове одбране настале у прекршајном поступку, а не овде тужени. Имајући у виду да тужилац у конкретном случају није поступао као бранилац по службеној дужности, његово потраживање је предмет облигационог односа заснованог између браниоца и заступаног лица (окривљеног) које га је ангажовало, па стога активну легитимацију за подношење тужбе у овој правној ствари могу имати само окривљени ДОО „Ј.“ Нови Сад и П.Б., а не њихов бранилац, овде тужилац. Наиме, ДОО „Ј.“ Нови Сад и П.Б. су лица која су била изложена прекршајном поступку у коме је дошло до наступања застарелости вођења прекршајног поступка и који су притом били изложени одређеним трошковима па и трошковима ангажовања браниоца. Изузетак од наведеног је само случај у коме је бранилац по било ком законом прописаном основу постављен по службеној дужности јер само тада бранилац има директно потраживање од Републике Србије пошто је прихватањем да буде бранилац по службеној дужности заправо ступио у својеврстан облигациони однос са државом. Насупрoт томе бранилац кога ангажује странка је једино у облигационом односу са својим брањеником те сва потраживања која има у погледу нужних издатака и награде има искључиво према брањенику, независно од тога да ли ће му их он надокнадити из сопствених средстава или из средстава које добије на терет буџета.

Тужилац је активно легитимисан ако је носилац права које је предмет спора и има овлашћење да од суда захтева доношење пресуде којом се одлучује о његовом захтеву. Тужени је пасивно легитимисан ако на њему лежи обавеза која одговара тужиочевом праву и против кога је тужилац покренуо парницу. Стварна легитимација у парници представља материјалноправни однос странке према предмету спора, односно према праву за чију је заштиту парница покренута и зависи од материјалног права које се примењује на одређено чињенично стање. Суд води рачуна о стварној легитимацији по службеној дужности.

Пресуда Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-2053/18 од 19.02.2021.године, којом је потврђена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-4214/17 од 29.01.2018.гoдине>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић