ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Породично право

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА, РАДИ УТВРЂЕЊА ПРАВА СТАНОВАЊА

Објављено: 18.06.2018

Родитељ коме је дете поверено и који (самостално) врши родитељско право нема изворно право становања на стану у својини другог родитеља већ то право има само уз дете и у његовом најбољем интересу.

Из образложења:

Побијаном пресудом утврђено је право становања млт. А.Ђ. на једноипособном стану тужeног у Новом Саду, ул. П. број 10, површине 56м2, до пунолетства детета. Тужиља је ослобођена обавезе плаћања таксе на тужбу и пресуду.

Побијаном пресудом суд утврђује да странке из брачне заједнице имају једно дете. млт. А.Ђ. рођену 18.03.2016. године. У току трајања брачне заједнице парничне странке су са заједничким дететом живеле у једноипособном стану туженог број 21, површине 56 м2, у Новом Саду, ул. П. број 10. Заједница живота странака је престала 17.09.2016. године, када је тужени напустио стан и преселио се код својих родитеља, док у стану и сада живе тужиља и млт. кћерка странка А.Ђ. Делимичном пресудом Основног суда у Новом Саду, посл. број П2- 1813/16 од 26.04.2017. године, правноснажно је разведен брак странака и млт. А.Ђ. поверена на старање и самостално вршење родитељског права мајци.

Према одредби члана 194 став 1 Породичног закона, дете и родитељ који врши родитељско право имају право становања на стану чији је власник други родитељ детета, ако дете и родитељ који врши родитељско право немају право својине на усељивом стану. Из наведене законске одредбе несумњиво произилази да родитељ коме је дете поверено и који (самостално) врши родитељско право нема изворно право становања на стану у својини другог родитеља ( коме дете није поверено) већ то право има само уз дете и у његовом најбољем интересу. Са наведеног разлога тужиља као родитељ коме је млт. дете странака поверено и која самостално врши родитељско право нема активну легитимацију за утврђење и установљење права становања у корист млт. детета, већ је у парници активно легитимисано млт. дете странака, чије је то изворно право ( а кога у парници заступа тужиља као његов законски заступник). Како је тужиља тужбу поднела у своје име, а не у име млт. детета странака као њен законски заступник, жалбени суд је побијану пресуду преиначио и захтев тужиље одбио.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ2-64/18 од 26.04.2018.године, којом је преиначена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.број П2-1813/16 од 20.02.2018.г.>

Аутор сентенце: Светлана Митровић, виши судијски сарадник