ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

БЛАГОВРЕМЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА НАКОН ШТО ЈЕ КРИВИЧНА ПРИЈАВА ОДБАЧЕНА

Објављено: 17.03.2021

Јавни тужилац је дужан да о одбачају кривичне пријаве, обустави истраге и одустанку од кривичног гоњења у року од осам дана о томе обавести оштећеног и да га поучи да може да поднесе приговор непосредно вишем јавном тужиоцу, али не окривљеног и његовог браниоца.

Из образложења:

Одредбом члана 284. став 2. ЗКП-а је прописано да ће о одбацивању пријаве, као и о разлозима за то, јавни тужилац обавестити оштећеног у року од осам дана и поучити га о његовим правима (члан 51. став 1.), а ако је кривичну пријаву поднео орган полиције, обавестиће и тај орган.

Одредбом члана 262. став 2. ЗКП-а је прописано да се подаци о висини трошкова и захтева за њихову накнаду могу поднети најкасније у року од једне године од дана правноснажности пресуде или решења из става 1. овог члана.

Овај суд је имао у виду и наводе тужиоца у погледу тога да му никада, као ни његовом браниоцу није достављена одлука о одбачају кривичне пријаве, међутим ови наводи су без утицаја на другачије пресуђење, с обзиром на то да је напред цитираним чланом 51. ст. 1. ЗКП-а, прописано да ако јавни тужилац за кривично дело за које се гони по службеној дужности, одбаци кривичну пријаву, обустави истрагу или одустане од кривичног гоњења до потврђивања оптужнице, дужан је да у року од осам дана о томе обавести оштећеног и да га поучи да може да поднесе приговор непосредно вишем јавном тужиоцу, из чега проистиче да није постојала обавеза обавештавања окривљеног нити његовог браниоца о одбацивању кривичне пријаве.

Стога, како је решење о одбачају кривичне пријаве донето 07.10.2015. године, а бранилац окривљеног захтев за накнаду нужних издатака и награде поднео дана 16.06.2017. године, односно након истека рока од годину дана који прописује члан 262. став 2. ЗКП-а, то је неоснован тужиочев захтев за накнаду нужних издатака и награде браниоцу, због чега је овај суд усвојио жалбу тужене и провостепену пресуду преиначио одбијањем захтева тужиоца.

Пресуда Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-3532/18 од 18.01.2021.године, којом је преиначена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-656/18 од 05.06.2018.године>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић