ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Ванпарнични поступак

ДАВАЊЕ НАСЛЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ

Објављено: 02.09.2016

Одредбом чл. 118 Закона о ванпарничном поступку прописано је да ако се наследник примио наслеђа, или се одрекао наслеђа, мора изјаву о томе потписати, он сам или његов заступник (став1). Потпис на изјави о примању наслеђа, или о одрицању од наслеђа коју је наследник поднео суду, као и потпис на пуномоћју, морају бити оверени (став2).

Из образложења:

Решењем првостепеног суда прекинут је оставински поступак иза пок. С.З., бивше из Футога. Упућени су на парницу законски наследници :Х.Ј.,Х.П.и Р.М., ради оспоравања тестамента оставитељице, а против законског и тестаменталног наследника-С.С. из Футога. Констатовано је да су странке упућене на парницу, дужне да покрену исту у року од 30 дана од дана правоснажности овог решења и у даљем року од15 дана да о томе известе суд примерком тужбе, јер ће се у супротном оставински поступак расправити према стању у спису предмета.

Из утврђења првостепеног суда произилази да је оставински поступак иза пок. С.З., бивше из Футога, покренут дана 25.12.2013. године, те да су на рочишту одржаном дана 18.03.2014. године, утврђени подаци о оставитељици, предмету заоставштине и постојању судског тестамента оставитељице, да је на истом рочишту тестамент проглашени и да је С.С. супруг оставитељице признао правну ваљаност наведеног тестамента и прихватио да се по њему расподели заоставштина, те да су у даљем поступку законски наследници: Х.Ј., Х.П. – браћа оставитељице и Р.М. - сестра оставитељице, својим изјавама и писменим поднеском, дана 18.08.2014. године оспорили наведени тестамент оставитељице. У образложењу ожалбеног решења, наводи се да је суд имајући у виду да су наведени наследници оспорили тестамент оставитељице, прекинуо поступак и исте упутио на парницу, ради његовог оспоравања, те да је побијано решење донео у складу са одредбама ЗВП и ЗОН.

Одредбом чл. 118 Закона о ванпарничном поступку, прописано је да ако се наследник примио наслеђа или се одрекао од наслеђа, мора изјаву о томе потписати он сам или његов законски заступник. Потпис на изјави о примању наслеђа или о одрицању од наслеђа, коју је писмено поднео суду, као и потпис на пуномоћју, морају бити оверени. У изјави треба навести да ли се наследник прима, односно одриче дела, који му припада по закону, или по основу тестамента, или се изјава односи на нужни део (став3). Изјаву о одрицању од наслеђа, наследник може дати пред оставинским судом и пред сваким другим стварно надлежним судом. Ову изјаву са истим правним дејством наследник може дати и пред конзуларним представником или дипломатским представником Републике Србије, који врши конзуларне послове (став4). Приликом давања изјаве о одрицању од наслеђа, суд ће наследника упозорити да се може одрећи наслеђа само у своје име (став5).

У конкретном случају , а имајући у виду стање у списима предмета, овај суд налази да законски наследници Х.Ј.,Х.П. и Р.М. нису дали наследничке изјаве како је то прописано одредбама чл. 118 став 2, 3, 4 Закона о ванпарничном поступку, јер дате изјаве нису дате пред судом, нити су оверене, како је то прописано наведеним одредбама , због чега не могу производити правно дејство.. из наведеног произилази да је законским наследницима , доношењем побијаног решења онемогућено расправљање пред судом, јер је побијано решење донето на основу наследничких изјава, које не производе правно дејство, а законски наследници у смислу горе цитираних одредаба закона нису од стране суда упозорени на начин давања наследничких изјава.

У поновљеном поступку првостепени суд ће отклонити наведену битну повреду одредаба парничног поступка, на коју му је указано овим решењем, тако што ће заказати рочиште, сходно одредби чл. 115 Закона о ванпарничном поступку, на које ће позвати законске наследнике другог наследног реда, ради давања наследничких изјава, те ће након тога одлучити о даљем току поступка.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл број ГЖ-35672016 од 31.05.2016. године, којим је укинуто решење Основног суда у новом Саду посл. број О-9233/2013 од 18.08.2014. године >

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник