ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Ванпарнични поступак

ДЕЛИМИЧНО ЛИШЕЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ

Објављено: 02.09.2016

Одредбама члана 40 став 2 Закона о ванпарничном поступку прописано је да у решењу којим се лице делимично лишава пословне способности, суд је дужан да на основу резултата медицинског вештачења одреди врсту послова које то лице може самостално предузимати поред послова на које је законом овлашћено.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Новом Саду пословни број Р2-386/2015 од 20.10.2015.године делимично је усвојен предлог предлагача. Противнику предлагача Ш.М. одређена је мера делимичног лишења пословне способности. Одузета је пословна способност Ш.М. у сфери бриге о свом здравственом стању и у делу одлучивања о сопственом лишењу и праћењу редовног узимања терапије. Суд ће по протеку рока од три године, од дана правноснажности овог решења, спровести поступак у циљу провере да ли и даље постоје разлози за трајање изречене мере.

Према члану 147 Породичног закона, пунолетно лице које због болести или сметњи у психо-физичком развоју својим поступцима непосредно угрожава сопствена права и интересе или права и интересе других лица може бити делимично лишено пословне способности. Пословна способност лица из става 1 овог члана једнака је пословној способности старијег малолетника.

Према члану 31 Закона о ванпарничном поступку у поступку лишења пословне способности, суд испитује да ли су се стекли законски услови за лишење пословне способности пунолетног лица, одлучује о мери лишења пословне способности, одређује време за које ће се проверити да ли постоје разлози за даље трајање изречене мере и одлучује о враћању пословне способности када престану разлози за лишење пословне способности.

Према члану 40 став 1 истог закона кад нађе да постоје услови за лишење пословне способности, суд ће лице према коме се поступак води, лишити пословне способности потпуно или делимично. Став 3 истог члана предвиђа да у решењу којим се лице делимично лишава пословне способности, суд је дужан да на основу резултата медицинског вештачења одреди врсту послова које то лице може самостално предузимати поред послова на које је законом овлашћено.

Када суд донесе решење по коме се лице лишава пословне способности делимично, тада је у изреци дужан да наведе врсту послова које то лице може предузимати самостално. Међутим, у конкретном случају првостепени суд није поступио сходно члану 40 став 3 ЗВП, односно није на основу резултата медицинског вештачења, одредио врсту послова које противник предлагача може самостално предузимати, поред послова на које је законом овлашћен, због чега је изрека побијаног решења нејасна и неразумљива.

Даље, одредбе члана 76 ЗПП прописују да странку која нема парничну способност заступа њен законски заступник. Одредбама члана 82 ЗПП прописано је да привремени заступник има у поступку за који је постављен сва права и дужности законског заступника и предузима парничне радње у поступку све док се странка, њен законски заступник или пуномоћник не појави пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.

Имајући у виду да је одредбама члана 374 став 2 тачка 9 ЗПП прописано да битна повреда одредаба парничног поступка увек постоји ако парнично неспособну странку није заступао законски заступник, а да се сходно одредбама члана 30 ЗВП у ванпарничном поступку сходно примењују одредбе Закона о парничном поступку, ако овим или другим законом није друкчије одређено, овај суд је утврдио да су доношењем ожалбеног решења учињене битне повреде одредаба поступка из члана 374 став 2 тачка 9 ЗПП у вези члана 30 ЗВП, на које овај суд пази по службеној дужности, а све из разлога што постављени привремени заступник противника предлагача, адвокат М.Ђ. није на рочишту од 20.10.2015.године заступао противника предлагача, иако је његов законски заступник, већ је на то рочиште приступио адвокат Г.Н. из Новог Сада у замену за адвоката М.Ђ. Сходно напред цитираним одредбама члана 76 и 82 ЗПП, привремени заступник има у поступку за који је постављен сва права и дужности законског заступника, па стога странку не може заступати његова замена.

(Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-2093/16 од 21.06.2016.године, којим је укинуто решење Основног Суда у Новом Саду посл.број Р2-368/2015 од 20.10.2015.г.) Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник>

Аутор сентенце: