ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Домаћи судови - Грађанско право

ДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ

Објављено: 24.02.2015

Уколико вредност предмета спора није опредељена у тужби, нити до закључења главне расправе, а не може се утврдити ни према висини обрачунатих и плаћених такси, ревизија се сматра дозвољеном

Из образложења:

Пресудом првостепеног суда посл. број П-4267/2006 од 20.04.2007. године, одбијен је тужбени захтев тужиље којим је тражила да се пониште одлуке Стамбене комисије туженог број01-130/15-02 од 11.11.2002. године и број 01-130/18-2002 од 29.11.2002. године, којима је запосленој К.Ј. додељен у закуп стан који се налази у Новом Саду у насељу Бистрица, у ул. МТ. Број 18, на другом спрату, стан број 522, површине 41,90 М2, као и тужбени захтев којим је тражила да се обавеже тужени да донесе нову одлуку о додели спорног стана, у складу са прописима, у року од 15 дана, по правоснажности пресуде, као и захтев за накнаду трошкова поступка.

Пресудом Окружног суда у Новом Саду посл. број ГЖ-5310/07 од 11.06.2009. године, одбијена је жалба тужиље и наведена пресуда првостепеног суда –потврђена.

Против правоснажне пресуде донете у другом степену, тужиља је изјавила ревизију, због битних повреда одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права.

Одлучујући о изјављеној ревизији, Врховни касациони суд је својим решењем посл. број Рев.II -1226/10 од 14.04.2010. године, одбацио ревизију , као недозвољену, нашавши да у имовинскоправним споровима, у којима се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу, предају ствари или извршење неке друге чинидбе, ако тужилац у тужби односно приликом преиначења тужбе, не означи вредност предмета спора, нити се она може утврдити на основу одређене или плаћене судске таксе, ревизија није дозвољена. Одлучујући о уставној жалби Уставни суд Србије је својом одлуком Уж-2908/2010 од 18.10.2013 .године, усвојио уставну жалбу и утврдио да је решењем Врховног касационог суда Рев II-1226/10 od 14.04.2010. године, повређено право овде тужиље, као подносиоца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став1.Устава Републике Србије. Истовремено је поништено решење Врховног касационог суда Рев II -1226/10 od 14.04.2010.године и одређено да Врховни касациони суд, донесе нову одлуку о ревизији подносиоца уставне жалбе, изјављеној против пресуде Окружног суда у Новом Саду ГЖ-5310/07 од 11.06.2009. године. Уставни суд је нашао да уколико вредност предмета спора, није опредељена у тужби, нити до нити до закључења главне расправе, а не може се утврдити ни према висини обрачунатих и плаћених судских такси, да се ревизија сматра дозвољеном.

( Пресуда Врховног касационог суда РЕВ 1-11072013 од 24.09.2014. године, Којом је одбијена ревизија тужиље изјављена против пресуде Окружног суда у Новом Саду, посл. број Гж-5310/07 од 11.06.2009. године)>

Аутор сентенце: Јармила Лончар , виши судијски сарадник