ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Други судови - Европски суд за људска права

ПРАВИЧНА НАКНАДА ПОВРЕЂЕНОГ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Објављено: 19.11.2013

Износ од 500 евра, досуђен од стране националног суда, на име нематеријалне штете због утврђене повреде права на суђење у разумном року, је довољна и одговарајућа накнада за претрпљену повреду, имајући у виду дужину поступка ( шест година) и животни стандард у Републици Србији.

Из образложења:

Подноситељка представке је 10. марта 2006. године покренула парнични поступак против свог послодавца, тражећи исплату дугованих плата и односних доприноса, који је још у току.

Уставни суд је 1. марта 2012. године утврдио повреду права подноситељке представке на суђење у разумном року, досудио јој износ од 500 евра (пет стотина евра) на име нематеријалне штете и наложио oпштинском суду да убрза поступак.

Ослањајући се на члан 6. Конвенције и члан 3. Протокола број 7, подноситељка представке се, у суштини, жалила да је износ накнаде за нематеријалну штету коју је досудио Уставни суд недовољан да би је лишио статуса жртве повреде права на суђење у разумном року.

Примећује се да је овај Суд већ утврдио, у предмету сличном овом, да износ од 500 евра није неразуман с'обзиром на дужину поступка, вредност накнаде досуђене у светлу животног стандарда у Републици Србији, и чињеницу да се према домаћем систему накнада углавном досуђује и исплаћује брже него што би био случај када би о овом питању Суд одлучивао према члану 41. Конвенције (види, Видаковић против Србије, цитиран у горњем тексту, став 32.). У светлу материјала у спису и с обзиром на посебне околности предмета - спорни поступак је трајао скоро шест година у време када је Уставни суд донео одлуку, за време када су домаћи судови разматрали захтеве подноситељке представке у две инстанце и донели шест пресуда у меритуму - Суд сматра да се сума досуђена подноситељки представке може сматрати довољном и, према томе, одговарајућом накнадом за претрпљену повреду.

Суд је стога мишљења да подноситељка представке више не може да тврди да је "жртва" у смислу значења члана 34. Конвенције наводне повреде њеног права на суђење у разумном року. Произлази да је притужба у том смислу очигледно неоснована и да се мора одбацити у складу са чланом 35. ст. 3 и 4. Конвенције.

(Одлука Европског суда за људска права по представци број 54689/12 - Стокић против Србије; изречена након заседања Већа, дана 12.02.2013. године)>

Аутор сентенце: Биљана Тадић, виши судијски сарадник