ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Стварно право

ФАКТИЧКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Објављено: 23.02.2018

Правни однос у судској пракси назван „фактичка експропријација“ настаје фактичким одузимањем непокретности из државине титулара права својине у јавном интересу, без претходног спровођења поступка експропријације, у којем се доноси правни акт о одузимању стварног права и саме непокретности у корист носиоца јавних овлашћења без утврђивања и исплате припадајуће накнаде.

Из образложења:

Побијаном пресудом одбијен је тужбени захтев тужиоца у односу на туженог ЈП „Завод за изградњу града“ Нови Сад. Тужени Град Нови Сад је обавезан да трпи „да суд утврди и пренесе са имена тужиоца у државну својину, некретнину уписану у лист непокретности број 1531 к.о. Ветерник, парц.бр. 2240/3 њива друге класе, градско грађевинско земљиште од 25 ари 19 м2, С. улица у Ветернику, по основу изградње улице-саобраћајнице и да тужиоцу на име накнаде за одузето земљиште исплати износ од 10.372.889,00 динара, са законском затезном каматом почев од 05.09.2013. године до исплате и да тужиоцу исплати износ од 579.500,00 динара на име трошкова парничног поступка, са законском затезном каматом од пресуђења до исплате, све у року од 15 дана, под претњом извршења. Тужилац је обавезан на исплату трошкова парничног поступка туженом ЈП“Завод за изградњу града“ и тужба је одбачена у делу у којем је тужилац тражио да суд наложи РГЗ Служби за катастар непокретности Нови Сад да изврши пренос, упис права власништва са имена тужиоца.

Предмет овог спора је новчана исплата за земљиште тужиоца, које је уписано у листу непокретности број 1531 к.о. Ветерник, парц.бр. 2240/3 њива друге класе, градско грађевинско земљиште од 25 ари 19 м2 у државној својини Републике Србије, са правом коришћења тужиоца у целости (коју је тужилац наследио иза свог оца М.М.) због тога што је према наводима тужбе, та парцела фактички експроприсана, јер је преко целе те парцеле изграђена Студеничка улица. Од суда тражи и да се исплатом досуђене накнаде на име фактичке експропријације, утврди да је парцела на којој је та улица изграђена пренесе са имена тужиоца у државну својину, без означења туженог Града Новог Сада као њеног корисника.

Првостепени суд на наведено чињенично стање примењује одредбе Закона о комасацији („Службени лист САПВ“ број 27/72) сада важећег републичког Закона о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95 са изменама и допунама) закључујући да је тужиоцу у поступку комасације одузета парц.бр. 2240/3 к.о. Ветерник од 25 ари и 19 м2 чиме је извршена фактичка експропријација за коју му није исплаћена накнада.

Правни однос у судској пракси назван „фактичка експропријација“ настаје фактичким одузимањем непокретности из државине титулара права својине у јавном интересу, без претходног спровођења поступка експропријације, у којем се доноси правни акт о одузимању стварног права и саме непокретности у корист носиоца јавних овлашћења, без утврђивања и исплате припадајуће накнаде на законом о експропријацији прописани начин. Према становишту овога суда, фактичке експропријације нема, ако се титулар вољно лишио својинских овлашћења руковођен остварењем економске користи, формирањем плацева и њиховом продајом за породичну изградњу, пре него што је то земљиште. према одуци туженог Града Новог Сада, приведено таквој намени.

Основано стога тужени Град Нови Сад у жалби указује, да правни претходник тужиоца није ни могао продавати своје земљиште као плацеве за градњу, да није пре тога дефинисао простор за приступ тим плацевима. Према томе, закључак да због тога што је нека парцела урбанистичким планом планирана за улицу, што се у природи користи као улица-пут, што је опремљена комуналном инфраструктуром, за коју тужилац није ни доказивао ко је и када поставио, као и по ком основу, не производи претпоставку, да је све то последица фактичког одузимања тог земљишта из државине сопственика, од стране туженог и успостављања фактичке власти туженог на том земљишту. И сам тужилац је у свом исказу потврдио, на шта и жалба туженог указује, да не зна ко је изводио радове на улици. Тужилац суду није доставио техничку документацију надлежних служби и јавних организација туженог Града Новог Сада о извођењу радова у овој улици, на основу одлуке туженог, а није спорно да за изградњу улице налдежни управни орган туженог није издао грађевинску дозволу, или одобрење за извођење радова у С. улици у Ветернику.

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник>

Аутор сентенце: