ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Облигационо право

ГРАЂАНСКО ПРАВНИ ИМУНИТЕТ СУДИЈЕ

Објављено: 20.05.2020

Судија ужива посебан грађанско правни имунитет, односно судија не одговара за штету у вршењу своје функције, директно према странкама, већ за штету коју евентуално судија проузрокује незаконитим и неправилним радом, одговара Република Србија.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Новом Саду пословни број П-8832/18 од 22.11.2018. године одбачена је тужба тужиоца И.У. поднета суду 08.11.2018. године против судије Основног суда у Новом Саду.

Имајући у виду садржину тужбе, те цитиране уставне и законске одредбе, првостепени суд је правилно одлучио када је побијаним решењем одбацио тужбу тужиоца. Наиме, у конкретном случају тужилац тужбеним захтевом тражи да му тужена исплати накнаду нематеријалне штете због повреде части и угледа до које је, према наводима тужбе, дошло приликом поступања тужене као судије у предмету који се води пред Основним судом у Новом Саду. Како судија ужива посебан грађанскоправни имунитет, односно како исти сходно горе цитираним одредбама, не одговара за штету и вршењу своје функције директно према странкама, већ за штету коју евентуално судија проузрокује незаконитим и неправилним радом, одговара Република Србија, то права чија се заштита тужбом тражи са захтевом управљеним према судији лично, нису подобна за судску заштиту, односно није реч о тужбеном захтеву о коме може мериторно да се одлучи, па је правна последица те неутуживости управо одбачај тужбе, сходно члану 292 ЗПП-a. С обзиром на наведено, неосновано се у жалби тужиоца истиче да није било места одбачају тужбе, већ да је првостепени суд морао мериторно да одлучи о тужбеном захтеву.

Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-4703/18 од 09.01.2019.године, којим се потврђује решење Основног Суда у Новом Саду посл.број П-8832/18 од 22.11.2018.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник