ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Облигационо право

ГРАЂАНСКОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ

Објављено: 05.05.2023

Грађанскоправна одговорност је шира од кривичноправне и тужени може бити одговоран за проузроковање штете у грађанскоправном смислу чак и ако се у његовом понашању не стичу обележја ниједног кривичног дела.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Новом Саду пословни број П-45983/21 од 07.11.2022. године оређен је прекид поступка до правноснажног окончања кривичног поступка покренутог под бројем Кт 3481/21 пред Основним тужилаштвом Нови Сад.

Против наведеног решења тужилац је благовремено изјавио жалбу.

Према стању у списима, тужилац је дана 13.09.2021. године поднео тужбу против туженог, ради накнаде штете и стицања без основа. У тужби је, између осталог, наведено да је тужени бивши радник тужиоца, да му је радни однос престао дана 17.07.2020 године, те да је након престанка радног односа и то у периоду од 09.12.2020. године до 02.06.2021. године тужена неовлашћено и незаконито, без знања и сагласности тужиоца користио ОМВ картицу за куповину горива на име тужиоца, те да је на овај начин у спорном периоду оштетио тужиоца за износ од 255.462,40 динара. Тужени је на рочишту одржаном дана 27.10.2022. године одредио прекид овог поступка до правноснажног окончања кривичног поступка који се води против туженог, о чему је првостепени суд одлучио побијаним решењем.

Одредбом члана 223. став 1. тачка 1. ЗПП-а прописано је да суд, осим случајева посебно предвиђених у овом закону, може одредити прекид поступка ако је одлучио да сам не решава о претходном питању (члан 12).

Основано се жалбом тужиоца указује да је првостепени суд побијано решење донео погрешно примењујући материјално право, те да нису испуњени услови за прекид поступка из члана 223. став 1.тачка 1. ЗПП-а, с обзиром на то да одлука суда у кривичном поступку о постојању кривичне одговорности туженог не представља претходно питање у овом поступку. Наиме, предмет тужбеног захтева у овом поступку је стицање без основа, односно накнада штете, коју је тужилац, према наводима тужбе, претрпео због неовлашћеног и незаконитог коришћења картице за сипање горива, а да би се утврдила основаност тужбеног захтева није нужно претходно утврдити да се у радњама туженог стичу елементи кривичног дела, с обзиром на то да је грађанскоправна одговорност шира од кривичноправне и тужени може бити одговоран за проузроковање штете у грађанскоправном смислу чак и ако се у његовом понашању не стичу обележја ниједног кривичног дела, из чега произилази да о основаности тужбеног захтева првостепени суд може одлучити без обзира на исход поменутог кривичног поступка.

Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-11829/22 од 19.01.2023.године, којим је преиначено решење Основног суда у Новом Саду посл.број П-45983/21 од 07.11.2022. године >

Аутор сентенце: Радмила Стојановић, виши судијски сарадник