ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Стварно право

ГРАЂЕЊЕ НА ТУЂЕМ ЗЕМЉИШТУ

Објављено: 17.03.2021

Протеком рока од 3 године од изградње објекта, власник земљишта може захтевати исплату тржишне цене истог, евентуално причињене штете, а градитељу, у ванкњижну својину, припада изграђени објекат.

Из образложења:

Тужене су у конкретном случају биле чланови породичне заједнице. Оне су биле издржавана лица и нису радом заједно са тужиоцима стекле некретнину. Због тога се спорни однос странака не решава применом одредбе члана 195. Породичног закона (која регулише имовинске односе чланова породичне заједнице, сходном применом одредби Породичног закона које регулишу имовинске односе супружника) већ је за спорни однос странака релевантна одредба члана 196. Породичног закона (према којој се на имовинске односе супружника, ванбрачних партнера, детета и родитеља, те чланова породичне заједнице који нису уређени породичним законом, примењују одредбе закона којим се уређују својинскоправни односи и закона којим се уређују облигациони односи).

По оцени суда правилно првостепени суд закључује да су тужиоци знали да породичну стамбену зграду граде на земљишту у односу на које тужилац није искључиви ималац права, као и да се савесност тужених, имајући у виду околност да су у периоду градње биле малодобне, не може оспоравати. Како је тужилац као инвеститор био титулар права на земљишту, те како се пре почетка градње тужиља саживела са тужиоцем, након чега је њиховим заједничким радом саграђена спорна зграда, тужиоци се као заједничари и градитељи имају сматрати једном странком.

Одредба члана 25. ЗОСПО разрешава међусобни однос градитеља и власника земљишта када је градитељ несавестан, а власник земљишта савестан, односно када је градитељ знао да гради на туђем земљишту, или није знао, а власник земљишта се градњи одмах противио, при чему је градитељ и поред противљења власника земљишта наставио градњу и исту довршио. У утврђеним околностима да је тужилац био један од титулара права на земљишту, да је на његово име издата грађевинска дозвола односно да је био инвеститор, да се тужиља пре отпочињања градње саживела са тужиоцем, да је кућа саграђена искључиво њиховим радом у току трајања заједнице живота у браку, да ни тужене нису истицале чињенице да се ишло ка томе да им тужилац (или тужиоци) учине поклон (односно да им је евентуално поклон учињен у сразмери припадајућег дела на земљишту) правилна је одлука суда када утврђује да су тужиоци власници објекта. По оцени жалбеног суда, а имајући у виду протек времена од пунолетства тужене (јер се нечињење тужене до пунолетства не може истицати и стављати јој се на терет) до покретања ове парнице, туженој (све и да је то тражила) не може припасти право својине на објекту јер је изгубила право избора, пошто је рок од 3 године (из одредбе члана 25. став. 4 ЗОСПО) одавно протекао. Са истих разлога не може захтевати ни рушење објекта и враћање земљишта. Стога у коначном у односу на земљиште(које није предмет тужбеног захтева, а без чега се не може окончати ни поступак озакоњења објекта) тужена једино може захтевати од тужилаца исплату прометне (тржишне) цене земљишта, све сагласно одредби члана 25. став 4. ЗОСПО, а како правилно закључује и првостепени суд. Односно у утврђеним околностима, тужиоцима као градитељима припада у (ванкњижну) својину наведена породична стамбена зграда, а тужена (применом одредбе члана 25. став 4. ЗОСПО) имајући у виду околност да је протекао рок од 3 године од изградње објеката (као и да земљиште прати правну судбину објекта који је на њему саграђен) једино може захтевати исплату прометне (тржишне) цене припадајућег јој дела земљишта и евентуално причињене штете (са основом у одредби члана 25. став 3. ЗОСПО), све под претпоставком да објекат буде озакоњен, јер се све до тада предметно земљиште сматра грађевинским неизграђеним земљиштем.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-210/21 од 04.02.2021.године, којом је потврђена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-7773/18 од 06.10.2020.године>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић