ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Облигационо право

ИСПЛАТА ДНЕВНЕ НАКНАДЕ У СЛУЧАЈУ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД

Објављено: 20.05.2020

Претпоставка за исплату уговореног износа дневне накнаде јесте да је осигураник услед последица несрећног случаја био онемогућен да похађа предавања. За постојање осигураног случаја није довољно да је услед несрећног случаја осигураник привремено неспособан за школски рад, већ је потребно и да је услед те неспособности био онемогућен да похађа предавања.

Из образложења:

Основано се жалбеним наводима туженог оспорава ожалбена пресуда у погледу дневне накнаде, која је у износу од 120.000,00 динара досуђена тужиоцу, а имајући у виду да је у спорном периоду тужилац био у продуженом статусу самофинансирајућег студента, па произилази да није био у обавези да похађа предавања, односно да је одслушао све семестре и само је полагао испите. Наиме, у случају привремене неспособности за школски рад, која се огледа у пролазној неспособности осигураника за похађање наставе, осигуравач исплаћује уговорени износ дневне накнаде за све дане трајања привремене неспособности. Осигураник је привремено неспособан за школски рад када услед несрећног случаја не може да похађа школу, оодносно предавања. Према томе, претпоставка за исплату уговореног износа дневне накнаде јесте да је осигураник услед последица несрећног случаја био онемогућен да похађа предавања. Тако за постојање осигураног случаја није довољно да је услед несрећног случаја осигураник привремено неспособан за школски рад, већ је потребно и да је услед те неспособности био онемогућен да похађа предавања, па је у том смислу нужно да су у периоду неспособности и одржавана извесна предавања која је осигураник пропустио, односно да је постојала његова обавеза да иста похађа, што овде није случај. Стога није основан захтев тужиоца за исплату дневне накнаде, с обзиром на то да иако код њега јесте постојала привремена неспособност за школски рад, не може бити реч о томе да је он услед исте пропустио да похађа предавања, јер иста није ни требао да похађа с обзиром на његов студентски статус. Зато је жалба туженог у том смислу делимично усвојена и првостепена пресуда је прeиначена као у изреци .

Пресуда Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-1696/17 од 27.03.2019.године, којим је преиначена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-4108/16 од 18.10.2016.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник