ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

ИСТОВРЕМЕНО ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА

Објављено: 18.06.2018

Одредбом члана 39 Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да када обавеза извршног дужника зависи од претходног или истовременог испуњења обавезе извршног повериоца или од наступања услова, решење о извршењу доноси се ако извршни поверилац писмено изјави да је испунио или обезбедио испуњење своје обавезе или да је услов наступио.

Из образложења:

Побијаним решењем о извршењу Основног суда у Новом Саду посл. број И-1138/2017 од 06.12.2017. године усвојен је предлог за извршење извршног повериоца М.Т. од 03.07.2017. године, који је уређен 27.11.2017. године и дозвољено је предложено извршење на основу извршне исправе-пресуде Апелационог суда у Новом Саду посл.бр. Гж- 2556/12 од 10.04.2013. године, којом је преиначена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.бр.П-56852/10 од 16.11.2011. године, а трошкови извршног повериоца су утврђени у износу од 2.300,00 динара.

Против наведеног решења благовремену жалбу су изјавили извршни дужници.

Извршном исправом-пресудом Апелационог суда у Новом Саду посл.бр.Гж-2556/12 од 10.04.2013. године, којом је преиначена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.бр. П-56852/10 од 16.11.2011.године обавезан је тужени-овде извршни поверилац М.Т. да тужиоцима-извршним дужницима, исплати износ од 5.000,00 евра у динарској противвредности са домицилном каматом од 05.11.2007. године па до исплате, истовремено када тужиоци-извршни дужници испуне своју обавезу регистрације теретног возила марке „Јелез“ тегљач тип Ц-417 Д, година производње 1991…. са кабином за спавање.

Чланом 49 ЗИО је прописано да када обавеза извршног дужника зависи од претходног или истовременог испуњења обавезе извршног повериоца или од наступања услова, решење о извршењу доноси се ако извршни поверилац писмено изјави да је испунио или обезбедио испуњење своје обавезе или да је услов наступио. Сматра се да је извршни поверилац испунио своју обавезу или обезбедио испуњење своје обавезе ако је њен предмет положио код суда или јавног извршитеља, или је са истим циљем поступио на други погодан начин. Ако извршни дужник наведе у жалби против решења о извршењу да извршни поверилац није испунио своју обавезу или није обезбедио њено испуњење или да услов није наступио, а међу странкама су спорне чињенице, жалба се одбија ако извршни поверилац јавном или по закону овереном исправом докаже да је испунио или обезбедио испуњење своје обавезе или да је услов наступио. Ако жалба извршног дужника буде усвојена, извршни поверилац може да покрене парнични поступак ради утврђења да је извршном исправом овлашћен да тражи безусловно испуњење обавезе извршног дужника.

Дакле, приликом подношења предлога за извршење на основу горе цитиране извршне исправе, извршни поверилац није обезбедио доказ у смислу одредбе члана 49 ЗИО, да је обезбедио испуњење своје обавезе, коју је дужан да испуни истовремено са испуњењем обавезе извршних дужника.

Имајући у виду наведено, овај суд је становишта да је жалба извршног дужника основана па је исту сходно одредбама члана 80 а у вези члана 74 став 1 тачка 5 ЗИО-а, усвојио у целости.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи-210/2018 од 12.04.2018.године којим је преиначено решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. И-1138/17 од 06.12.2017.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник