ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

ИЗДАВАЊЕ ПОТЕРНИЦЕ ЗА ИЗВРШНИМ ДУЖНИКОМ

Објављено: 14.07.2021

Суд који је донео решење о извршењу може, на предлог јавног извршитеља, да нареди да се изда потерница за извршним дужником ако је по одредбама Закона о извршењу и обезбеђење неопходно његово присуство, а он је у бекству или на други начин избегава споровђење извршења.

Из образложења:

Из списа предмета произилази да је извршни поверилац предложио издавање потернице за извршним дужником будући да иста избегава спровођење извршења. Јавни извршитељ је од надлежног МУП-а добио обавештење, да је извршни дужник мењала адресе, а да је последња адреса на којој је била пријављена, у међувремену пасивизирана. Изласком на терен јавни извршитељ није затекао никога на адреси извршног дужника. Провером код РФ ПИО је утврдио да је извршни дужник незапослено и социјално угрожено лице, као и да не поседује некретнине на свом имену.

На основу овако утврђених чињеница, првостепени суд је извео закључак да нису испуњени услови за расписивање потернице из члана 145. ЗИО-а којим је прописано да суд који је донео решење о извршењу може, на предлог јавног извршитеља, да нареди да се изда потерница за извршним дужником ако је по одредбама овог закона неопходно његово присуство, а он је у бекству или на други начин избегава спровођење извршења. Ово из разлога што сходно члану 220 став 4 ЗИО-а одуство странке није сметња да се ствари попишу, па се не може сматрати да је присуство извршног дужника неопходно.

Исправно се суд позива на одредбу члана 220 став 4 ЗИО-а из које заиста произилази да присуство странке попису ствари није сметња да се исте попишу, па самим тим није неопходно ни његово присуство, а што је основни услов за расписивање потернице. Међутим, ова одредба је примењива само у ситуацији када је познато место на коме се ствари дужника налазе па заиста његово присуство у том случају није неопходно . Али у ситуацији када је место на коме се налазе ствари дужника непознато, будући да дужник често мења адресе, те да је и последња пријављена адреса пасивизирана, а нова није позната, неопходно је најпре обезбедити присуство дужника да би се утврдила релавантна чињеница о томе где се ствари налазе будући да без исте није могуће спровести извршење. Ово нарочито имајући у виду да тужиља нема имовине, да је незапослена и социјално угрожена, те да не постоје друга средства односно предмети извршења.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи-768/20 од 07.10.2020.године којим је укинуто решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. Ии-324/17 од 06.08.2020.године>

Аутор сентенце: Радмила Стојановић, виши судијски сарадник