ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

ИЗВРШЕЊЕ РАДИ ИСПОРУКЕ ОДРЕЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ ЗАМЕЊИВИХ СТВАРИ

Објављено: 30.03.2022

Одредбом члана 348. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано je да кад извршна исправа гласи на испоруку одређене количине заменљивих ствари које се налазе код извршног дужника или другог лица, извршење се спроводи као да се предаје индивудуално одређена покретна ствар.

Из образложења:

Према стању у спису предмета, извршни поверилац је дана 09.07.2021. године, Основном суду у Новом Саду, поднео предлог за извршење против извршног дужника, на основу извршне исправе-правноснажне и извршне пресуде због пропуштања Основног суда у Новом Саду посл. број П-30825/20 од 16.04.2021. године. У предлогу је наведено да је правноснажном и извршном пресудом због пропуштања Основног суда у Новом Саду посл. број П-30825/20 од 16.04.2021. године обавезан извршни дужник да извршном повериоцу преда 36.000,00 кг меркантилне пшенице род 2020. године, квалитета утврђеног у члану 3. Уговора код овлашћеног складиштара Дирекције, у року од 8 дана по пријему пресуде, под претњом извршења, као и да му надокнди трошкове парничног поступка у износу од 11.250,00 динара, у року од 8 дана по пријему пресуде под претњом принудног извршења, те како извршни дужник није поступио по пресуди, извршни поверилац је поднео предлог за извршење дана 09.07.2021. године и предложио да извршење спроведе јавни извршитељ. Првостепени суд је дана 15.07.2021. године донео побијано решење, налазећи да је извршни поверилац поднео суду предлог за извршење ради чињењa које може извршити само извршни дужник и предложио да извршење спроведе јавни извршитељ, а како је за извршење надлежан суд у смислу члана 4. ЗИО, суд је одбацио предлог за извршење као неуредан.

Међутим, овакав закључак првостепеног суда се не може прихватити.

Одредбом члана 348. ЗИО је прописано да кад извршна исправа гласи на испоруку одређене количине заменљивих ствари које се налазе код извршног дужника или другог лица, извршење се спроводи као да се предаје индивудуално одређена покретна ствар.

Имајући у виду да се у конкретном случају не ради о извршењу чињења које може предузети само извршни дужник (члан 363.ЗИО), у ком случају би суд био искључиво надлежан за извршење, већ о предаји одређене количине замењивих ствари, које се налазе код извршног дужника или другог лица, у ком случају се извршење спроводи као да се предаје индивидуално одређена покретна ствар, те како је одредбом члана 344. ЗИO прописано да индивидуално одређене покретне ствари које се налазе код извршног дужника јавни извршитељ одузима извршном дужнику и предаје извршном повериоцу, по становишту овог суда нису били испуњени услови за доношење побијаног решења.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи-487/21 од 10.08.2021.године којим је укинуто решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. Ии-153/21 од 15.07.2021.године>

Аутор сентенце: Радмила Стојановић, виши судијски сарадник