ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

ИЗВРШЕЊЕ РАДИ НАПЛАТЕ ЗАКОНСКЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ НА ТРОШКОВЕ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

Објављено: 17.03.2021

У ситуацији када извршном исправом није досуђена законска затезна камата на трошкове поступка, суд ће на предлог извршног повериоца решењем о извршењу одредити наплату законске затезне камате на износ досуђених трошкова од дана наступања извршности извршне исправе до дана наплате.

Из образложења:

Нису основани жалбени наводи да извршном повериоцу предметном извршном исправом на основу које је дозвољено извршење, није досуђена законска затезна камата на трошкове парничног поступка, имајући у виду да из саме садржине извршне исправе произилази да је законска затезна камата досуђена управо почев од извршности тог решења до исплате, па како је предметна извршна исправа постала извршна дана 30.10.2020. године, што је и констатовано на извршној исправи и извршном дужнику није могло остати непознато, од ког датума извршни поверилац и потражује законску затезну камату, то су жалбени наводи извршног дужника и у овом делу неосновани. Осим наведеног, и у ситуацији када извршном исправом није досуђена законска затезна камата на трошкове поступка, суд ће на предлог извршног повериоца решењем о извршењу одредити наплату законске затезне камате на износ досуђених трошкова од дана наступања извршности извршне исправе до дана наплате, а све сходно члану 47а. ЗИО.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гжи-96/21 од 04.03.2021.године којим је потврђено решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. Ии-5159/20 од 23.12.2020.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник