ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Други судови - Европски суд за људска права

ОТЕЖАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Објављено: 24.07.2014

Прихватање саме чињенице да постоје други, посебни и кривични поступци који су још у току против предметног лица, као отежавајућу околност, неизбежно би подразумевало његову или њену кривицу у тим самим поступцима., чиме се крши претпоставка невиности окривљеног, гарантована чланом 6. став Европске конвенције о људским правима и основним слободама.

Из образложења:

128. Влада је остала при ставу да је Општински суд само констатовао чињеницу да је било шест посебних кривичних поступака који су паралелно вођени против подносиоца представке. Ово, само по себи, не може да представља повреду претпоставке невиности. 129. Суд понавља да ће претпоставка невиности према члану 6. став 2. бити повређена ако судска одлука или, заправо, изјава јавног званичника у вези са лицем које је оптужено за кривично дело одражава мишљење да је оно криво пре него што се његова кривица докаже у складу са законом. Довољно је, у недостатку званичног налаза, да постоји неко објашњење које сугерише да суд или службено лице о коме је реч сматра оптуженог кривим, док би преурањено изражавање таквог једног мишљења од стране самог суда неизбежно довело до повреде наведене претпоставке (видети, међу другим ауторитетима, Deweer против Белгије, 27. фебруар 1980. године, став 56., серија A број 35; Minelli против Швајцарске, 25. март 1983. године, ставови 27, 30 и 37, серија A број 62; Allenet de Ribemont против Француске, 10. фебруар 1995. године, ставови 35-36, серија A 27 број 308; и Karakaş и Yeşilırmak против Турске, број 43925/98, став 49, 28. јун 2005. године; и Матијашевић против Србије, цитиран у горњем тексту, став 45.). Члан 6 став 2 уређује кривични поступак у целини, „без обзира на исход гоњења“ (видети Minelli, цитиран у горњем тексту, став 30).

130. Као што је већ констатовано у горњем тексту, Општински суд је 13. априла 2006. године нашао да је подносилац представке крив и осудио га на казну затвора од годину и по дана. Он је даље приметио да се против подносиоца представке паралелно води шест посебних кривичних предмета и сматрао то отежавајућом околношћу у његово осуди (видети став 42. у горњем тексту).

131. Суд сматра, с тим у вези, да само званично утврђивање претходног кривичног дела, тј. правоснажна осуда неког лица, може бити узета као отежавајућа околност за будућу осуду. Прихватање саме чињенице да постоје други, посебни и кривични поступци који су још у току против предметног лица као отежавајућу околност, неизбежно би подразумевало његову или њену кривицу у тим самим поступцима. То је тачно оно што се десило у конкретном случају где је Општински суд имплицитно прекршио право подносиоца представке на претпоставку невиности у наведених шест посебних паралелних поступака у току.

132. Према томе, дошло је до повреде члана 6. став 2. Конвенције.

Пресуда Европског суда за људска права по представци број 36937/06, Хајнал против Себије, изречена 19. јуна 2012. године>

Аутор сентенце: Димитрије Остојић, виши судијски сарадник