ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Прикази - Кривично право

ОПТУЖЕЊЕ-законске одредбе

Објављено: 26.08.2014

Биљана Тадић, виши судијски сарадник

Из образложења:

1. ПОДИЗАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ

У складу са начелом легалитета кривичног гоњења, увек када постоји оправдана сумња да је одређено лице учинило кривично дело, јавни тужилац подиже оптужницу (чл.331, ст.1).

„Оправдана сумња“ је скуп чињеница које непосредно поткрепљују основану сумњу и оправдавају подизање оптужбе (чл.2, ст.1, тач.19).

Непосредна оптужница, тј. оптужница без претходног спровођења истраге, се може подићи ако прикупљени подаци о кривичном делу и учиниоцу пружају довољно основа за оптужење.

За разлику од претходно важећег ЗКП, ова законска регулатива услова за подизање непосредне оптужнице, сведена само на дискрециону процену тужиоца о постојању довољног основа за оптужење, знатно поједнастављује услове и процедуру подизања непосреднеоптужнице.

Рок за подизање оптужнице, којој је претходила истрага, је 15 дана од када је завршена истрага, уз могућност продужења овог рока у нарочито сложеним предметима (чл.331, ст.2). Поштовање овог рока подложно јеконтроли на иницијативу окривљеног, његовог браниоца и оштећеног (чл.331, ст.3. и 4).

2. САДРЖАЈ ОПТУЖНИЦЕ

Прописан је исти садржај оптужнице као и у ранијем законику (чл.332).

3. ПОДНОШЕЊЕ ОПТУЖНИЦЕ СУДУ

Оптужница се подноси ванпретресном већу (већу прописаном чл.21, ст.4), у довољном броју примерака и заједно са списима сачињеним током истраге од стране јавног тужиоца (чл.333, ст.1), које одмах по пријему испитује да ли је оптужница прописно састављена .Претходно важећим ЗКП је контролу оптужнице у виду испитивања формалних недостатака вршио председник већа пред којим ће се одржати главни претрес, сада то чини ванпретресно веће.

Уколико веће установи да оптужница није прописно састављена, вратиће јетужиоцу да у року од три дана исправи недостатке. Веће може овај рок продужити на захтев тужиоца и из оправданих разлога (чл.333, ст.2).

Рок за исправку или допуну оптужнице преклузивни и пропуштањем овог рока од стране јавног тужиоца имаћеза последицу одбачај оптужнице решењем донетим од стране ванпртресног већа, а пропуштањем овог рока од стране приватног тужиоца сматраће се да је одустао од гоњења и оптужба ће бити решењем одбијена (чл.333, ст.3) .

Строжи режим законодавца према приватном тужиоцу због пропуштања рока за исправку недостатака у приватној тужби, у односу на јавног тужиоца, је ублажено институтом повраћаја у пређашње стање (чл.226, тач.3)

4. ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИТВОРА ИЛИ ПУШТАЊЕ НА СЛОБОДУ

Ако је у оптужници стављен предлог да се против окривљеног одреди притвор или да се пусти на слободу о томе ванпретресно веће (члан 21. став 4.) решава одмах, а најкасније у року од 48 часова (чл.334, ст.1).

Ако се окривљени налази у притвору, а у оптужници није стављен предлог да се пусти на слободу, веће ће по службеној дужности, у року од три дана од дана пријема оптужнице испитати да ли још постоје разлози за притвор и донети решење о продужењу или укидању притвора. Жалба против овог решења не задржава извршење решења (чл.334,ст.2).

5. ДОСТАВЉАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ ОКРИВЉЕНОМ

Оптужницу која је прописно састављена (дакле, оптужницу која је претходно успешно прошла описано испитивање формалних недостатака) председник већа (члан 21. став 4.) доставља окривљеном који је на слободи без одлагања, а ако се налази у притвору - у року од 24 часаод пријема оптужнице, а у нарочито сложеним предметима у року од највише три дана оддана пријема оптужнице (чл.335, ст.1).

Ако је против окривљеног одређен притвор решењем већа (члан 334. став 1.), оптужница се предаје окривљеном приликом његовог хапшења, заједно са решењем о одређивању притвора (чл.335, ст.2).

Ако се окривљени након хапшења не налази у заводу на подручју суда код кога ће се одржати главни претрес, веће (члан 21. став 4.) ће наредити да се окривљени одмах спроведе у тај завод, где ће му се предати оптужница (чл.335, ст.3).

6.ОДГОВОР ОКРИВЉЕНОГ НА ОПТУЖНИЦУ

Окривљени има право да поднесе писани одговор на оптужницу у року од осам дана од дана достављања оптужнице. Уз оптужницу, окривљеном ће бити достављена и поука о праву на подношење одговора (чл.336, ст.1). Писаним одговором окривљеног на оптужницу установљена је судска контрола оптужнице на ицијативу окривљеног, поред обавезне судске контроле оптужнице по службеној дужности.

Одговор на оптужницу може поднети и бранилац, без посебног овлашћења окривљеног, али не и против његове воље (чл.336, ст.2).

7. ИСПИТИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Ванпретресно веће, испитујући оптужницу (у овом случају контроле оптужнице испитује се њена основаност) у року од 15 дана од истека рока за подношење одговора на оптужницу (чл.336, ст.1), може утврдити:

- надлежност другог суда (чл.337, ст.2);

- потребу за бољим разјашњењем ствари, како би се испитала основаност оптужнице, у ком случају ће наредити јавном тужиоцу да уз одређени рок допуни, односно спроведе, истрагу (у року од три дана), или приватном тужиоцу да прикупи одређене доказе ,у року од тридесет дана (могућност повраћаја у пређашње стање за приватног тужиоца; чл.226, тач.3); рок остављен тужиоцу је преклузиван и може се продужити; последице пропуштања овог рока су: дужност обавештавања непосредно вишег јавног тужиоца о разлозима пропуштања (јавни тужилац) или одбијање оптужбе решењем већа, услед правне претпоставке одустанка од гоњења (приватни тужилац) - чл.337, ст.3, 4. и 5;

- постојање записника и обавештења из чл.237,ст.1. и 3. у списима предмета, у којем случају доноси решење о њиховом издвајању из списа (чл.337, ст.6).

РЕШЕЊА ВЕЋА НАКОН ИСПИТИВАЊА ОСНОВАНОВАНОСТИ ОПТУЖНИЦЕ:

1. ОБУСТАВА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Нема места оптужби (чл.338) ако веће установи да:

- дело које је предмет оптужбе није кривично дело (а нема услова за примену мере безбедности)

- постоје околности које трајно искључују кривично гоњење (нрп. застарелост кривичног гоњења, амнестија, помиловање и др)

- нема довољно доказа за оправдану сумњу потребну за оптужење

2. ОДБИЈАЊЕ И ОДБАЧАЈ ОПТУЖБЕ

Ако веће установи постојање претходно описаних разлога, у случају подигнуте непосредне оптужнице или приватне тужбе ( овим случајевима још није покренут кривични поступак), решењем ће одбити оптужбу (чл.339, ст.1).

Ако веће установи да нема захтева овлашћеног тужиоца, потребног предлога или одобрења за кривично гоњење, или да постоје друге околности које привремено спречавају гоњење, решењем ће оптужницу или приватну тужбу одбацити (чл.339, ст.2).

3. ПОТВРЂИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ

Ако не донесе ниједно од претходно описаних решења, веће ће решењем потврдити оптужницу -чл.341, ст.1 (потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага је покренут кривични поступак-чл.7, тач.2)

У истом решењу веће ће одлучити о предлозима за спајање и раздвајање поступка (чл.341, ст.2).

Приликом доношења описаних решења, веће није везано правном квалификацијом дела, датом од стране тужиоца у оптужници или приватној тужби (чл.340); сва решења морају бити образложена, без утицања на решавање питања која ће бити предмет расправљања на главном претресу (чл.342); против решења већа о ненадлежности суда, обуставе поступка, одбијања и одбачаја оптужбе жалбу може изјавити тужилац, а против решења опотврђивању оптужнице жалбу може изјавити окривљени (чл.343).

Биљана Тадић, виши судијски сарадник>

Аутор сентенце: