ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Прикази - Кривично право

ПРЕСУДА-законске одредбе

Објављено: 26.08.2014

Биљана Тадић, виши судијски сарадник

Из образложења:

1. ИЗРИЦАЊЕ

Ако не отвори поново главни претрес, суд ће изрећи пресуду (чл.418, ст.1).

Пресуда се изриче и објављује у име народа (чл.418, ст.2).

Изрека пресуде ће се увек прочитати на јавном заседању (чл.418, ст.3).

2. ЧИЊЕНИЧНИ ОСНОВ

Суд заснива пресуду само на доказима који су изведени на главном претресу (чл.419, ст.1)- начело контрадикторности и непосредности кривичног поступка).

Суд је дужан да на основу савесне оцене сваког доказа појединачно и у вези са осталим доказима изведе закључак о извесности постојања одређене чињенице (чл.419, ст2).

3. ОДНОС ПРЕСУДЕ И ОПТУЖБЕ

• Субјективни идентитет: Пресуда се може односити само на лице које је оптужено.

• Објектовни идентитет: Пресуда се може односити само на дело које јепредмет оптужбе, садржане у поднесеној или на главном пртресу измењеној ипроширеној оптужби (чл.420, ст.1).

• Правни идентитет: Суд није везан за предлоге тужиоца у погледу правне квалификације кривичног дела (чл.420, ст.2).

4. ВРСТЕ ПРЕСУДА

4.а. ОДБИЈАЈУЋА ПРЕСУДА

Пресуду којом се оптужба одбија суд ће изрећи ако је:

1) тужилац од започињања до завршетка главног претреса одустао од оптужбе или је оштећени одустао од предлога за гоњење (чл.422, тач.1);

2) оптужени за исто кривично дело већ правноснажно осуђен, ослобођен од оптужбе или је оптужба против њега правноснажно одбијена или је против њега поступак обустављен правноснажном одлуком суда (чл.422, тач.2)-начело non bis in idem (чл.4).

3) оптужени актом амнестије или помиловања ослобођен од кривичног гоњења, или се гоњење не може предузети због застарелости или неке друге околности које трајно искључују кривично гоњење (чл.422, тач.3).

4.б. ОСЛОБАЂАЈУЋА ПРЕСУДА

Пресуду којом се оптужени ослобађа од оптужбе суд ће изрећи ако:

1) дело за које је оптужен по закону није кривично дело (нпр. услед постојања нужне одбране, крајње нужде, дела малог значаја, неотклоњиве правне или стварне заблуде, неурачинљивости окривљеног, одсуства противправности или умишљаја и др), а нема услова за примену мере безбедности (чл.423, тач.1);

2) није доказано да је оптужени учинио дело за које је оптужен (чл.423, тач.2).

4.в. ОСУЂУЈУЋА ПРЕСУДА

Изрека пресуде којом се оптужени оглашава кривим садржи:

1. Дело за које се оглашава кривим, уз назначење чињеница и околности које чине обележја кривичног дела, као и оних од којих зависи примена одређене одредбе кривичног закона (чл.424, ст.1, тач.1)

2. Законски назив кривичног дела и које су законске одредбе примењене (чл.424, ст.1, тач.2)

3. Казну на коју се оптужени осуђује или се ослобађа од казне (чл.424, ст.1, тач.3)

- Кућни затвор -Ако је оптужени осуђен на казну затвора до једне године, у пресуди се може навести да ће се казна затвора извршити у просторијама у којима осуђени станује, са или без примене електронског надзора (чл.424, ст.2)

- Новчана казна - Ако је оптужени осуђен на новчану казну, у пресуди ће се навести да ли је новчана казна одмерена и изречена у дневним износима или у одређеном износу и рок у коме се новчана казна има платити, као и начин замене ове казне казном затвора или казном рада у јавном интересу у случају да оптужени не плати новчану казну у одређеном року (чл.424, ст.3)

- Рад у јавном интересу - Ако је оптужени осуђен на казну рада у јавном интересу, у пресуди ће се навести врста и трајање рада и начин замене ове казне казном затвора у случају да оптужени не обави рад у целости или у једном делу (чл.424, ст.4).

- Одузимање возачке дозволе -Ако је оптужени осуђен на казну одузимања возачке дозволе, у пресуди ће се навести трајање ове казне и начин замене ове казне казном затвора у случају да оптужени управља моторним возилом за време трајања казне одузимања возачке дозволе (чл.424, ст.5).

- Условна осуда са заштитним надзором - Ако је оптуженом изречена условна осуда са заштитним надзором, у пресуди ће се навести садржина, трајање и последице неиспуњења обавезе заштитног надзора (чл.424, ст.6).

4. Условну осуду - уколико суд оптуженом изрекне илиопозове условну осуду или ословну отпуст, одлуку о томе ће унети у изреку осуђујуће пресуде (чл.424, ст.1, тач.4)

5. Меру безбедности – одлуку о мери безбедности, о одузимању имовинске користи или одузимању имовине проистекле из кривичног дела (чл.424, ст.1, тач.5)

6. Имовинскоправни захтев – одлуку о имовинскоправном захтеву (чл.424. ст.1, тач.6)

7. Трошкови – одлуку о трошковима (чл.424, ст.1, тач.7)

5. ОБЈАВЉИВАЊЕ

Пошто је суд изрекао пресуду, председник већа ће је одмах објавити (чл.425, ст.1).

Ако суд није у могућности да истог дана по завршетку главног претреса изрекне пресуду, одложиће објављивање пресуде највише за три дана, а у нарочито сложеним предметима највише за осам дана и одредиће време и место објављивања пресуде (чл.425, ст.2).

Председник већа ће у присуству странака, њихових законских заступника, пуномоћника и браниоца јавно прочитати изреку и саопштити укратко разлоге пресуде (чл.425, ст.3).

Пресуда ће бити објављена и када странка, законски заступник, пуномоћник или бранилац није присутан. Веће може одредити да оптуженом, који је одсутан, пресуду усмено саопшти председник већа или да му се пресуда само достави (чл.425, ст.4).

Ако је јавност на главном претресу била искључена, изрека пресуде ће се увек прочитати у присуству јавности. Веће ће одлучити да ли ће искључити јавност приликом објављивања разлога пресуде (чл.425, ст.5).

Сви присутни саслушаће читање изреке пресуде стојећи (чл.425, ст.6).

Поука и упозорење странкама:

По објављивању пресуде, председник већа ће поучити странке о праву на жалбу, као и о праву на одговор на жалбу (чл.426, ст.1).

Ако је оптуженом изречена условна осуда, председник већа ће га упозорити на сврху условне осуде и на услове којих се мора придржавати (чл.426, ст.2).

Председник већа ће упозорити странке да правноснажног окончања поступка о свакој промени адресе обавесте суд (чл.426, ст.3).

6. ПРИТВОР НАКОН ИЗРИЦАЊА

Кад изрекне пресуду на казну затвора испод пет година, веће ће оптуженом који се брани са слободе ● одредити притвор ако постоје разлози из члана 211. став 1. тач. 1) и 3) овог законика, а оптуженом који се налази у притвору ● укинуће притвор ако за притвор више не постоје разлози због којих је био одређен (чл.425а, ст.1).

Притвор ће веће ● увек укинути и наредити да се оптужени пусти на слободу ако је ослобођен од оптужбе или је оптужба одбијена или ако је оглашен кривим, а ослобођен од казне или је осуђен само на новчану казну, на казну рада у јавном интересу или на казну одузимања возачке дозволе или му је изречена судска опомена или је условно осуђен или је због урачунавања притвора казну већ издржао или је оптужба одбачена (члан 416.), осим због стварне ненадлежности (чл.425а, ст.2).

За одређивање или укидање притвора после објављивања пресуде, до њене правноснажности примењиваће се одредба става 1. овог члана. Одлуку доноси ванпретресно веће првостепеног суда (чл.425а, ст.3).

Пре доношења решења којим се одређује или укида притвор у случајевима из ст. 1. и 3. овог члана, прибавиће се мишљење јавног тужиоца када се поступак води по његовом захтеву (чл.425а, ст.4).

Ако се оптужени већ налази у притвору, а веће нађе да још постоје разлози због којих је притвор био одређен или да постоји разлог из члана 211. став 1. тачка 4) овог законика, донеће посебно решење о ● продужењу притвора. Посебно решење веће доноси и кад треба одредити или укинути притвор. Жалба против решења не задржава извршење решења (чл.425а, ст.5).

Притвор који је одређен или продужен по одредбама ст. 1. до 5. овог члана, може трајати до упућивања оптуженог, односно осуђеног у завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди(чл.425а, ст.6).

7. ПИСАНА ИЗРАДА И САДРЖАЈ

● Писана израда пресуде:

Пресуда која је објављена ће се писано израдити и доставити у року од 15 дана од дана објављивања, а у предметима за које је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности - у року од 30 дана од дана објављивања (чл.427, ст.1).

Изузетно, у нарочито сложеним предметима председник већа може затражити од председника суда да одреди рок у којем ће се пресуда писмено израдити и доставити (чл.427, ст.2).

Ако пресуда није израђена и достављена у року из ст. 1. и 2. овог члана, председник већа је дужан да о разлозима због којих то није учињено писаним путем обавести председника суда који ће предузети мере да се пресуда што пре изради и достави (чл.427, ст.3).

Изворник пресуде потписују председник већа и записничар (чл.427, ст.4).

● Достављање пресуде:

Оверени препис пресуде доставиће се: тужиоцу, оптуженом и његовом браниоцу (чл.427, ст.5).

Оверени препис пресуде суд ће доставити оштећеном који има право на жалбу (оштећени може изјавити жалбу само због одлуке суда о трошковима кривичног поступка и досуђеном имовинскоправном захтеву, а ако је јавни тужилац преузео кривично гоњење од оштећеног као тужиоца (чл.62) оштећени може изјавити жалбу због свих основа због којих се пресуда може побијати (чл.433, ст.4), лицу чији је предмет одузет или лицу од кога је одузета имовинска корист прибављена кривичним делом или имовина проистекла из кривичног дела (чл.427, ст.6).

Ако је суд, применом одредаба о одмеравању јединствене казне за кривична дела у стицају, изрекао казну узимајући у обзир и пресуде које су донели и други судови, доставиће оверени препис пресуде тим судовима (чл.427, ст.7).

● Садржај писано израђене пресуде

Писано израђена пресуда мора поптуно да одговара пресуди која је објављена (чл.428, ст.1).

Пресуда мора да садржи следеће делове:

1. УВОД

Увод пресуде садржи податке којима се врши индивидуализација: суда, предмета поступка, странак и начина одлучивања у поступку : назначење да се пресуда изриче у име народа, назив суда, име и презиме председника и чланова већа и записничара, име и презиме оптуженог, кривично дело за које је оптужен и да ли је био присутан на главном претресу, дан главног претреса и да ли је главни претрес био јаван, име и презиме тужиоца, браниоца, законског заступника и пуномоћника који су били присутни на главном претресу и дан објављивања изречене пресуде, као и да ли је пресуда донета једногласно или већином гласова (чл.428, ст.2). . 2. ИЗРЕКА

• Изрека пресуде садржи:

- Личне податке о оптуженом (члан 85. став 1.) и

- одлуку којом се оптужба одбија или се оптужени ослобађа од оптужбе или се оглашава кривим (чл.428, ст.3).

1. Одбијајућа и осуђујућа пресуда:

Изрека пресуде садржи и (чл.428, ст.4):

- опис дела за које је оптужен

- одлуку о трошковима кривичног поступка и

- одлуку о имовинскоправном захтеву, ако је био постављен.

2. Осуђујућа пресуда:

Изрека пресуде садржи и (чл.428, ст.5):

- потребне податке наведене у члану 424. овог законика,

- у случају стицаја кривичних дела, изрека пресуде садржи казне утврђене за свако поједино кривично дело и јединствену казну која је изречена за сва дела у стицају.

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

3.1. САДРЖАЈ ОБРАЗЛОЖЕЊА

У образложењу пресуде суд ће изнети разлоге за сваку тачку пресуде (чл.428, ст.6).

• Одбијаjућа пресуда:

У образложењу пресуде ће се суд ограничити само на разлоге за одбијање оптужбе (члан 422).

• Ослобађајућа или осуђујућа пресуда:

У образложењу пресуде суд ће изнети (чл.428, тач.8):

- чињенице које је утврдио у кривичном поступку (члан 83.)

- из којих разлога их узима као доказане или недоказане,

- из којих разлога није уважио поједине предлоге странака,

- оцену веродостојности противречних доказа,

- којим разлозима се руководио при решавању правних питања, а нарочито при утврђивању да ли је оптужени учинио кривично дело и при примењивању одређених одредаба закона на оптуженог и кривично дело.

• Ослобађајућа пресуда - у образложењу пресуде ће се навести и из којих разлога (члан 423.) се то чини (чл428, ст.9).

• Осуђујућа пресуда - у образложењу ће се навести и (чл.428, ст.10):

- које чињенице је суд узео у обзир при одмеравању казне,

- којим разлозима се руководио када је нашао да треба изрећи строжу казну од прописане, или да казну треба ублажити или оптуженог ослободити од казне,

- којим разлозимасе руководио када је наша да треба изрећи казну рада у јавном интересу или одузимање возачке дозволе, или да треба изрећи условну осуду или судску опомену или меру безбедности, или одузимање имовинске користи или одузимање имовине проистекле из кривичног дела или опозвати условни отпуст.

3.2.ИЗОСТАНАК ОБРАЗЛОЖЕЊА

Писано израђена пресуда не мора да садржи образложење у две алтернативно постављене процесне ситуације:

1. Одрицање права на жалбу: од стране странака и других лица овлашћених на изјављивање жалбе (бранилац и лице из чл.433, ст.4. и 5, тј. оштећени у случајевима у којима може изјавити жалбу, лице чији је предмет одузет или од кога је одузета имовинска корист прибављена кривичним делом или имовинапроистекла из кривичног дела); одмах по објављивању пресуде (чл.429, ст.1, тач.1);

2. Изречена одређена врста имера казне и признање оптуженог: ако је оптуженом изречена казна затвора у трајању до три године, новчана казна, казна рада у јавном интересу, казна одузимања возачке дозволе, условна осуда или судска опомена, а осуда је заснована на признању оптуженог које испуњава претпоставке из члана 88. овог законика (чл.429, ст.1, тач.2).

Странке, бранилац и лице из члана 433. ст. 4. и 5. овог законика могу одмах по објављивању пресуде из тачке 2. става 1. овог члана захтевати достављање писмено израђене пресуде која садржи образложење. У том случају, рок за жалбу против пресуде тече од дана достављања преписа образложене пресуде (чл.429, ст.2).

3.3.ДЕЛИМИЧНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕСУДЕ

Пресуда ће имати делимчно образложење у следећим алтернативно постављеним процесним ситуацијама:

1) ако је оптужени признао да је учинио кривично дело - образложење ће се ограничити на чињенице и разлоге из чл. 88. и 428. став 10. овог законика (чл.429, ст.3, тач.1),

2) ако је прихваћен споразум о признању кривичног дела - образложење ће се ограничити на разлоге којима се суд руководио приликом прихватања споразума (члан 317. став 2.) чл.429, ст.3, тач.2,

3) ако су одмах по објављивању пресуде странке и бранилац изјавиле да се одричу права на жалбу, а лице из члана 433. ст. 4. и 5. овог законика није се одрекло тог права – у образложењу пресуде ће се навести разлози за одлуку о досуђеном имовинскоправном захтеву и о трошковима кривичног поступка, односно разлози за одлуку о одузимању предмета или имовинске користи прибављене кривичним делом или имовине проистекле из кривичног дела (чл.429, ст.3, тач.3).

Биљана Тадић, виши судијски сарадник>

Аутор сентенце: