ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Правна схватања - Кривично право

НОВИ ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Објављено: 25.07.2014

Правни закључци Врховног касационог суда заузети на седници кривичног одељења 27.09.2013. и 01.10.2013.године

Из образложења:

Истражне радње

1. Након почетка примене новог ЗКП, поступање у свим предметима истражних радњи наставиће јавни тужилац.

Истрага

2. Поступање у предметима истраге у којима на дан почетка примене новог ЗКП није донето решење о спровођењу истраге, наставиће јавни тужилац а уколико је такво решење донето, довршиће је, у смислу члана 603. ЗКП, истражни судија.

3. Када је истражни судија завршио истрагу пре почетка примене новог ЗКП и списе предмета доставио надлежном јавном тужиоцу сматрајући да је истрага заршена, онда тужилац, уколико сматра да се истрага треба допунити налазећи да истрага није завршена, предлогом за допуну истраге може тражити од истражног судије да истрагу допуни јер се сматра да је наведена истрага у току.

4. Уколико је у случају из тачке 3. јавни тужилац подигао оптужницу саглашавајући се са ставом истражног судије да је истрага завршена, па поводом одговора на оптужницу или приговора (уколико о њему није донета одлука до почетка примене новог ЗКП којом би се након тога сматрао одговором на оптужницу по члану 336. ЗКП) одлуком ванпретресног већа буде одлучено да се списи предмета врате на допуну истраге (члан 337. став 3. ЗКП), онда у овом случају истрагу треба да допуни јавни тужилац пошто је исти подизањем оптужнице прихватио став истражног судије да је истрага завршена и не постоји правни оквир за даље поступање истражног судије.

Оптужница и главни претрес

5. У случају да су против оптужнице која је поднета суду уложени приговори пре почетка примене новог ЗКП о којима није одлучено, онда се исти сматрају одговором на оптужницу (члан 336. ЗКП) по којима се поступа по новом ЗКП.

6. Након почетка примене новог ЗКП у свим првостепеним предметима уколико постоје услови за наставак „старог“ главног претреса исти треба наставити по одредбама новог ЗКП, а уколико након почетка примене новог ЗКП главни претрес треба да почне изнова због неког од законом предвиђених разлога, у погледу главног претреса примењују се одредбе новог ЗКП.

Одговори са седнице кривичног одељења ВКС, одржане 02. и 04.12.2013. године, на питања Апелационих судова:

1. Преиспитивање 1º пресуде по службеној дужности и преиначење у случају наступања апсолутне застрелости односно, због повреда закона из члана 439. и повреда из члана 438. ст.1. тач.1, 7, 9 и 10 ЗКП:

Ово питање, у мење-више истом облику постављено је од стране сва четири Апелациона суда. Судије нашег одељења су сагласне да је у питању значајна правна празнина те да се иста мора попунити и да се то може урадити применом члана 459. став 1. реченица друга (у складу са којом ће “ другостепени суд преиначити првостепену пресуду и у случају када поступа на основу члана 451. став 2. и 3. ЗКП“). Дакле, преиначење по овом основу произилази из овлашћења 2° суда да по службеној дужности, у корист окривљеног, преиспитује одлуку о кривичној санкцији а кривичне санкције свакако нема уколико нема могућности кривичног гоњења. Што се тиче граница овог преиспитивања првостепене пресуде, ми смо сагласни да предмет преиспитивања могу бити само повреде које су настале почев од истека рока за жалбу на пресуду па до доношења другостепене одлуке те и нису ни могле бити изнете у жалби. То су само:

а) битна повреда поступка из члана 438. став 1. тач. 1. а у случају наступања застарелости кривичног гоњења,

б) повреда закона из члана 439. тач. 1. ЗКП а у случају декриминације кривичног дела (као што је то нпр. случај са крив. делом клевета)

ц) повреда закона из члана 439. тач. 2. ЗКП а у случају обавезне примена новог закона као блажег (као што је то нпр. у вези кривичног дела из члана 234. КЗ – злоупотреба положаја одговорног лица). У односу на све друге повреде које се наводе у члану 459. став 1. ЗКП другостепени суд, без жалбе у том правцу, на овај начин не би могао да интервенише.

На истој седници одељења предложили смо и да се Законик о кривичном поступку у овом делу што пре мења.

2. Својство оштећеног као тужиоца по старом ЗКП и Нови ЗКП ( ово питање је постављено и од Апелационог суда у Нишу те Вишег суда у Новом Саду и више судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу ):+ Уколико је оштећени, пре 01.10.2013. године, преузео гоњење и поднео захтев за спровођење истраге по коме још није одлучено, захтев се има сматрати приговором Вишем ЈТ а у другим случајевима, имајући у виду одредбу члана 604. ЗКП он је то својство стекао по ранијем ЗКП-у.

Одговори, са исте седнице кривичног одељења, на питања Виших и Основних судова (у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Ужицу, Крушевцу и Основних судова у Крагујевцу и Крушевцу):

1.Уколико тужилац у току главног претреса измени оптужницу ценећи да изведени докази указују да је чињенично стање другачије од оног изнетог у оптужници, суд ће по овој поступити у складу са одредбама члана 409. ЗКП што даље подразумева да ће се окривљеном и његовом браниоцу, на њихов захтев обезбедити довољно времена за припремање одбране те тако и предлагања доказа али се са поступком не враћа ни у фазу припремног рочишта нити пак уводних излагања.

2.Против решења о одбијању предлога за укидање притвора, у складу са одредбом члана 216. став 4. ЗКП, жалба није дозвољена. Наиме, несумњиво жалба је дозвољена у свакој ситуацији доношења решења којим се притвор одређује, продужава или укида а само тужилац може да се жали и на решење којим је његов предлог за одређивање притвора одбијен. Следствено томе, жалба на решење којим је предлог за укидање притвора одбијен није дозвољена.

3.У одговору на ово питање треба поћи од одредбе члана 117. ЗКП у складу са којој је орган поступка тај који одређује вештачење. У фази главног претреса орган поступка је суд тако да тужилац нема овлашћења да одређује вештачење већ исто може само предложити суду.

4.Одредба члана 81. став 2. ЗКП не предвиђа никакве изузетке тако да је и у овом случају (када окривљени или лице из члана 75. став 1. окривљеном узме другог браниоца), пре доношења одлуке о разрешењу браниоца по службеној дужности, суд дужан да окривљеног и браниоца позове да се о разлозима изјасне у року од 24 сата.

5.ЗКП ни у једној ситуацији не предвиђа тзв. ОБАВЕЗАН притвор па ни у случају из члана 425а ЗКП.

6.Кривично гоњење одлаже наредбом само тужилац (а не и суд) а под условима из члана 283. новог ЗКП у складу са којима је, за разлику од "старог" ЗКП, примена овог института ограничена на фазу предистражног поступка и одлучивања по кривичној пријави.

7.Проширење оптужбе, уколико су испуњени услови из члана 410. ЗКП, могуће је и на припремном рочишту. Одредбом члана 345. став 4. ЗКП предвиђена је сходна примена одредби о главном претресу те тако и одредбе члана 410. ЗКП. Мада је тешко за очекивати да ће се баш на припремном рочишту „открити раније учињено кривично дело окривљеног“ то се не може искључити те и разлози целисходности налажу да се оптужба већ тада прошири.

8. Председник претресног већа у предметима у којима је главни претрес започео пре 01.10.2013.године може наставити са поступањем у предмету и након 01.10.2013. године иако је у истом предмету раније учествовао у ванпретресном већу које је одлучивало о приговору на оптужницу јер је веће формирано у складу са тада важећим ЗКП и одредбом члана 604. новог ЗКП (али је препорука судовима да то што више избегавају тј. да се поступање у предмету настави само уколико се главни претрес наставља, за супротно, уколико би претрес морао почети изнова да се предмет да у рад другом судији - председнику већа). Ако се веће тек формира и то након 1.10.2013. године у њему не може учествовати судија који је био у Кв. већу.

9. Када окривљени призна да је учинио кривично дело оорган поступка ће поступити по одредби члана 88. ЗКП тј. дужан је да и даље прикупља доказе о учиниоцу и кривичном делу само ако постоји основана сумња у истинитост признања или је оно противречно, нејасно и ако је у супротности са другим доказима а ако испуњава све услове из члана 88. ЗКП образложење писмено израђене пресуде ће бити делимично и у складу са одредбом члана 429. став 3. тач.1) ЗКП односно, под усовима из члана 429. став 1. тач.2) ЗКП пресуда уопште не мора да садржи образложење.

10. Одлуку о одређивању или укидању притвора у скраћеном поступку, када су се за то стекли услови, доноси судија појединац.

11. За одлучивање по предлогу јавног тужиоца за издавање наредбе за достављање задржаних података телефонским оператерима, о евиденцији места и времена телефонске комуникације одређеног броја или корисника, имајући у виду и одлуку Уставног суда, надлежан је само суд а ове мере и радње из члана.286. став 3. ЗКП могу се предузети и против НН лица.

12. Главни претрес који је започео пре 01.10.2013. године пред већем може се наставити пред судијом појединцем који је био председник претресног већа и не мора почети изнова.

13. Уколико су странке сагласне, по одлуци већа, упознавање са садржином записника о исказима сведока (па и оних који су испитани пред истражним судијом или од стране „иностраног надлежног органа“ а да нису положили заклетву) обавиће се по одредби члана 406. став 1. тач.2) у вези члана 405. ЗКП.

14. Како је за кривично дело тешка крађа из члана 204. КЗ прописана казна затвора до осам година (став 1., 2. и 3.) или тежа казна (став 4.), то окривљени за ово дело, у смислу одредбе члана 74. став 1. тач.2. ЗКП мора имати браниоца јер термин „до осам“ значи "и осам" (година).

15. Приликом испитивања оптужнице (члан 337. ЗКП) мора се сачинити записник о седници већа уз означавање чланова већа који су стога изузети од поступања у предмету на главном претресу.

16. Судија за претходни поступак Вишег суда је у обавези да одмах одлучи о предлогу јавног тужиоца за одређивање притвора према окривљеном (према коме је ЈТ донео наредбу о спровођењу истраге) без обзира што сматра да се ради о кривичном делу из надлежности Основног суда.

17. За одређивање притвора по основу одредбе члана 211. став 1.тач. 4) ЗКП неопходно је утврдити да је већ дошло до узнемирења јавности (због начина извршења или тежина последице кривичног дела) и да оно може угрозити несметано вођење поступка а не да до узнемирења јавности тек евентуално може доћи, односно, узнемирење јавности мора бити конкретно утврђено а не претпостављено.

Правни закључци Врховног касационог суда заузети на седници кривичног одељења 27.09.2013. и 01.10.2013.године>

Аутор сентенце: