ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Прикази - Кривично право

САСТАВ СУДА И ИЗУЗЕЋЕ–законске одредбе

Објављено: 24.07.2014

Биљана Тадић, виши судијски сарадник

Из образложења:

1. САСТАВ СУДА

1.1. СУДСКА ВЕЋА

1.1.а. У првом степену

- од једног судије и двоје судијa-поротника за кривична дела за која је прописана казна затвора преко осам година, а до двадесет година (чл.21, ст.1, тач.1);

- од двоје судија и троје судија-поротника за кривична дела за која је прописана казназатвора од тридесет до четрдесет година (чл.21, ст.1, тач.2)

Коришћењем термина: „двоје“ и „троје“ судија, уместо: „двојице“ и „тројице“ у претходно важећем ЗКП, законодавац уважава принцип родне равноправности;

- од троје судија за кривична дела за која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности (чл.21, ст.1, тач.3).

1.1.б. У другом степену

- од троје судија, ако овим закоником није другачије одређено (чл.21, ст.2, тач.1);

- од петоро судија за кривична дела за која је прописана казна затвора од тридесет до четрдесет година и за кривична дела која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности(чл.21, ст.2, тач.2).

1.1.в. У трећем степену

- од троје судија, ако овим закоником није другачије одређено (чл.21, ст.3, тач.1);

- од петоро судија за кривична дела за која је прописана казна затвора од тридесет до четрдесет година и за кривична дела која је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности (чл.21, ст.3, тач.2).

1.1.г. Ванпретресно веће

У већу од троје судија суд одлучује о жалбама против решења судије за претходни поступак и других решења у складу са овим закоником, доноси одлуке ван главног претреса и ставља предлоге у случајевима предвиђеним у овом законику или у другом закону (чл.21, ст.4).

1.1.д. О захтеву за заштиту законитости

Одлучује Врховни касациони суд у већу од петоро судија (чл.21, ст.5).

1.1.ђ. Суд вишег степена

Ако Закоником није другачије одређено, суд вишег степена одлучује у већу од троје судија и у случајевима који нису предвиђени у ст. 1. до 5, чл.21. (чл.21, ст.6).

1.2. СУДИЈЕ

Судија појединац суди у првомстепену за кривична дела за која је прописана новчана казна или казназатвора до осам година (чл.22, ст.1).

Судија за претходни поступак одлучујеу предистражном поступку и истрази у сучајевима предвиђеним Закоником (чл.22, ст.2).

Председник већа и председник суда одлучују у случајевима предвиђеним Закоником (чл.22, ст.3).

Судија за извршење кривичних санкција одлучује у поступку извршења кривичних санкција и у другим случајевима предвиђеним законом (чл.22, ст.4).

2.ИЗУЗЕЋЕ

Изузеће представља институт којим се судија (или судија поротник) изузима од судијске дужности у одређеном предмету због сумње у непристрасност судије.

2.1. РАЗЛОЗИ

Разлог (или основ) изузећа је конкретна повезаност одређеног судије са предметом суђења или појединим учесницима поступка, која изазива сумњу у непристрасност судије.

Постоје две врсте изузеће:

2.1.а. Обавезно изузеће

Разлози који су дати прецизно и одређено у Законику, сами по себи изазивају сумњу у непристрасност судије и налажу обавезно изузеће су:

- оштећеност судије кривичним делом које је предмет поступка (чл.37, ст.1, тач.1);

- повезаност судије са окривљеним, браниоцем окривљеног, тужиоцем или оштећеним:

• брачна или сродничка (крвно сродство-у правој линији било ког степена, а у побочној линији до четвртог степена; тазбинско сродство-до другог степена)-чл.37, ст.1, тач.2;

• у односу су старатеља, штићеника, усвојитеља, увојеника, хранитеља или храњеника (чл.37, ст.1, тач.3);

- ако је у истом предмету поступао као судија за претходни поступак или је одлучивао о потврђивању оптужнице или је учествовао у доношењу мериторне одлуке о оптужби која се побија жалбом или ванредним правним леком или је учествовао у поступку као тужилац, бранилац, законски заступник или пуномоћник оштећеног, односно тужиоца или је саслушан као сведок или као вештак, ако овим закоником није другачије прописано (чл.37, ст.1, тач.4).

2.1.б. Факултативно изузеће

Законик прописује један разлог који је дат паушално:

- ако постоје околности које изазивају сумњу у непристрасност судије (чл.37, ст.2)- представљају било које околности које су таквог карактера и интензитета да код разумног човека иазивају сумњу у објективност судије (нпр. вереништво, дужничко-поверилачки односи, пријатељство и др) 2.2. ПОСТУАПАК

2.2.а. ОБАВЕШТЕЊЕ СУДИЈЕ

- Разлози за обавезно изузеће

Судија (или судија поротник) чим сазна да постоји неки од разлога за обавезно изузеће, прописани одредбом чл.37, ст.1, дужан је да прекине сваки рад на том предмету и да о томе обавести председника суда, који ће га решењем изузети и одредити да се предмет додели другом судији по редоследу (чл.38, ст.1).

- Разлог за факултативно изузеће

Ако судија (или судија-поротник) сматра да постоје околности које изазивају сумњу у његову непристрасност, прописан одредбом члан 37. став 2, обавестиће о томе председника суда (38, ст.2).

2.2.б. ЗАХТЕВ ЗА ИЗУЗЕЋЕ

• Лица овлашћена да поднесу захтев за изузеће су: странке и бранилац (чл.39, ст.1).

Појам „странка“ је дефинисан чл.2, ст.1, тач.9 Законика, под рубрумом Значење израза:

„Странка“ је тужилац и окривљени.

• Садржај захтева:

Подносиоци захтева за изузеће дужни су да у захтеву за изузеће наведу доказе и околности због којих сматрају да постоји неки од разлога за изузеће судије, судије-поротника или председника суда. У поновљеном захтеву не могу се наводити разлози који су истицани у ранијем захтеву за изузеће који је одбијен, осим ако се поднесу нови докази који подносиоцу раније нису били познати (чл.39, ст.5).

У захтеву се може тражити изузеће само поименично одређеног судије или судије-поротника који у предмету поступа (чл.39, ст.3).

• Рок за подношење захтева за изузеће:

Подносиоци захтева за изузеће могу поднети захтев за изузеће до почеткa главног претреса, а ако су за разлог за иззузећесазнале касније, захтев подносе одмах по сазнању (чл.39, ст.2).

Захтев за изузеће судије суда који одлучује о жалби, странке и подносиоци могу поднети у жалби или у одговору на жалбу (чл.39, ст.4).

2.2.2.в. ПОСТУАПАЊЕ СУДИЈЕ КАДА САЗНА ДА ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ИЗУЗЕЋЕ(чл.40):

- Због постојања разлога за обавезно изузеће:

дужан је да обустави сваки рад на предмету;

- Због постојања разлога за факултативно изузеће:

може до доношења решења о захтеву предузимати само оне радње за које постоји опасност од одлагања.

2.2.г. ОДЛУЧИВАЊЕ

О захтеву за изузеће судије или судије поротника одлучује председник суда (чл.41, ст.1).

Ако се тражи изузеће само председника суда или председника суда и судије или судијепоротника, одлуку о изузећу доноси председник непосредно вишег суда, а ако се тражи изузеће председника Врховног касационог суда, одлуку о изузећу доноси Општа седница (чл.41, ст.2).

Пре доношења решења о изузећу прибавиће се изјава судије, судије-поротника, односнопредседника суда, а по потреби спровешће се и друге радње (чл.41, ст.3).

Ако захтев не садржи оно што је прописано одредбама чл.39, ст.3. и 5, у целини или делимично ће се одбацити решењем које доноси председник суда, а ако се захтев односи на председника суда - заменик председника суда. Од отварања заседања такво решење доноси веће у чијем саставу може бити судија чије изузеће се тражи (чл.41, ст.4).

Решење којим се захтев за изузеће одбија може се побијати посебном жалбом о којојодлучује апелациони суд. Ако је такво решење донесено после подигнуте оптужбе, може се побијати само жалбом на пресуду (чл.41, ст.5).

Против решења председника Врховног касационог суда или Опште седнице којим језахтев за изузеће одбијен жалба није дозвољена (чл.41, ст.6).

Против решења којим се захтев за изузеће одбацује или усваја, жалба није дозвољена (чл.41, ст.7).

2.2.д. СХОДНА ПРИМЕНА

Одредбе о изузећу судија и судија-поротника сходно се примењују и на јавне тужиоце и лица која су на основу закона овлашћена да јавног тужиоца замењују у поступку, записничаре, преводиоце, тумаче и стручна лица, као и на вештаке, ако Закоником није другачије одређено-члан 116.(чл.42,ст.1).

Јавни тужилац одлучује о изузећу лица која су на основу закона овлашћена да га замењују у поступку. О изузећу јавног тужиоца одлучује непосредно виши тужилац. О изузећу Републичког јавног тужиоца одлучује Државно веће тужилаца по прибављеном мишљењу Колегијума Републичког јавног тужилаштва (чл.42, ст.2).

О изузећу записничара, преводиоца, тумача, стручног лица и вештака одлучује јавни тужилац или суд (чл.42, ст.3).

Кад овлашћена службена лица полиције предузимају доказне радње на основу овог законика, о њиховом изузећу одлучује јавни тужилац. Ако приликом предузимања ових радњи учествује записничар, о његовом изузећу одлучује овлашћено службено лице полиције које предузима радњу (чл.42 ст.4).

Биљана Тадић, виши судијски сарадник>

Аутор сентенце: