ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Породично право

ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Објављено: 21.02.2018

Суд је дужан да пре него што донесе одлуку о лишењу родитељског права, затражи налаз и стручно мишљење органа старатељства, што значи да орган старатељства може у једном поступку, а то је конкретан случај, имати две процесне улоге: улогу тужиоца и улогу стручног органа на основу чијег налаза и мишљења о постојању услова за вршење родитељског права, између осталог, доноси одлуку.

Из образложења:

Првостепеном пресудом усвојен је тужбени захтев, те је делимично лишена родитељског права тужена Д.Б., рођена 26.07.1972. године у Новом Саду у односу на млт. З.С. рођ. 13.04.2001. године, и то у делу права и дужности на чување, подизање, васпитање, образовање, заступање детета, те управљање и располагање имовином детета.

Орган старатељства не само да има активну легитимацију за подношење тужбе за лишење родитељског права, него на страни истог постоји и дужност да то учини чим сазна да су испуњени законски услови за лишење родитељског права ради заштите права детета. Суд, међутим, пре него што донесе одлуку о лишењу родитељског права, дужан је да затражи налаз и стручно мишљење органа старатељства, што значи да орган старатељства може у једном поступку, а то је конкретан случај, имати две процесне улоге: улогу тужиоца и улогу стручног органа на основу чијег налаза и мишљења о постојању услова за вршење родитељског права, између осталог, доноси одлуку.

Из изложеног произлази да када обе улоге обавља исто лице, односно исти орган старатељства, постоји сукоб интереса у поступању тог органа, па одлуку о основаности тужбеног захтева, суд не може да донесе на основу налаза и мишљења Центра за социјални рад који је у тој парници истовремено и тужилац који је поставио тужбени захтев, чије усвајање предлаже.

У поновном поступку, првостепени суд ће правилно примењујући одредбу члана 270 Породичног закона од другог органа старатељства (најближег Центра за социјални рад), породичног саветовалишта или друге установе специјализоване за посредовање у породичним односима, затражити налаз и стручно мишљење у погледу подобности тужене Д.Б. да врши родитељско право, потом ће отклонити битну повреду поступка на коју је претходно указано, те примењујући одредбе члана 6 став 1 и 266 став 1 Породичног закона и ценећи све битне чињенице, као и примењујући истражно начело прописано чланом 205 Породичног закона, донети нову одлуку о захтеву за лишење родитељског права тужене према млт.З.С.

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник>

Аутор сентенце: