ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Процесно право

MЕСНА НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Објављено: 15.03.2019

Околност да је оштећени судија, а сведок дактилограф суда који се налази у истој згради у којој се налази и поступајући суд не представљају важне разлоге које би оправдавале преношење месне надлежности.

Из образложења:

Судија појединац Основног суда у Новом Саду поднео је Врховном касационом суду образложени предлог К бр. 150/16 од 21.11.2018. године, да се због постојања важних разлога у смислу члана 33. ЗКП за вођење кривичног поступка по оптужном предлогу Основног јавног тужиоца у Новом Саду Кт бр. 3384/15 од 18.01.2016. године против окривљеног И.Т., због кривичног дела ометање правде из члана 33бб став 2 КЗ одреди други стварно надлежан суд и то Основни суд у Бачкој Паланци.

У образложењу предлога судије појединца као разлог преношења месне надлежности на други стварно надлежан суд наведено је да је у овом кривичном поступку оштећени Д.П. судија Привредног суда у Новом Саду, а сведоци оптужбе су радници тог суда и Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, па како се Привредни суд у Новом Саду налази у истој згради у којој се налази и Основни суд и Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, а оштећени суди на реферади пред којом поступа Основно јавно тужилаштво у Новом Саду, код окривљеног И.Т. се појавила сумња у непристрасно и правично суђење.

По налажењу Врховног касационог суда, околност да је оштећени судија, а сведок дактилограф суда који се налази у истој згради у којој се налази и Основни суд у Новом Саду, као и да је други предложени сведок тужилачки сарадник Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, које се такође налази у истој згради у којој се налази и Основни суд у Новом Саду, не представљају важне разлоге које би оправдавале преношење месне надлежности, са Основног суда у Новом Саду на други стварно надлежан суд, док је постојање сумње на страни окривљеног у непристрасно и правично суђење, разлог за подношење захтева за изузеће конкретног судије, о чему се доноси одлука у поступку, по захтеву за изузеће.

Решење Врховног касационог суда посл. бр. Кд-203/2018 од 04.12.2018.г.>

Аутор сентенце: Jaрмила Лончар, виши судијски сарадник