ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Радно право

МИШЉЕЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ОТКАЗА УГОВОРА О РАДУ

Објављено: 18.07.2019

Мишљење синдикалне организације у поступку отказа уговора о раду због непоштовања радне дисциплине и повреде радне обавезе, прописано је Законом о раду у смислу права запосленог на одбрану, а није прописано као предуслов пуноважности отказа уговора о раду.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Новом Саду посл. бр. П1-1512/15 од 13.12.2016. године, ставом првим изреке, обијен је тужбени захтев тужиље за поништај решења тужене Г1038 од 18.02.2014. године, којим је отказан уговор о уређењу међусобних права, обавеза и одговорности (Г4082 од 26.05.2011. године, Г4509 од 08.07.2013. године и Г8671 од 19.09.2013. године), као и захтев да суд тужену обавеже да тужиљу врати на послове и радне задатке које је раније обављала или послове и радне задатке који одговарају њеној стручној спреми, знању и искуству и да јој накнади трошкове поступка са затезном каматом од пресуђења до исплате.

Одредбом члана 179 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/05,61/05 и 54/09) прописано је да послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог који се односи на радну способност запосленог, његово понашање и потребу послодавца и то ако запослени својом криивцом учини повреду радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду (тачка 2) и ако запослени не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца (тачка 3). Из чињеница утврђених у поступку пред нижестепеним судовима произилази да је тужиља 27.11.2013. године поступила супротно забрани прописаној општим актима тужене (чланом 2 став 1 тачка 3 у вези са чланом 40а Правилника о унутрашњем раду у објектима НБС, као и чланом 21 Правилника о безбедности и заштити у НБС). Наиме, тужиља је супротно забрани прописаној општим актима тужене својим мобилним телефоном фотографисала простор тужене без пртходне сагласности генералног секретара и без надзора запослених на пословима безбедности и заштите, а била је свесна да је овакво понашање недозвољено и да води отказу уговора о раду. Поред тога, тужиља није поштовала радну дисциплину пописану општим актима тужене (члан 24 тачка 6 и 16 Уговора, члан 144 став 1 тачка 6 и 16 Правилника о раду НБС и члан 7,22 и 23 Правилника о пословном понашању у НБС), а била је свесна да таквим понашањем ремети радну атмосферу тужене.

Нису од утицаја на другачију одлуку овог суда новоди ревизије којима се указује на садржину мишљења синдикалне организације чији је тужиља члан, те да је отказ уговора о раду престрога санкција за почињене радње тужиље.

Мишљење синдикалне организације у поступку отказа уговора о раду због непоштовања радне дисциплине и повреде радне обавезе, прописано је Законом о раду у смислу права запосленог на одбрану, а није прописано као предуслов пуноважности отказа уговора о раду. Мишљење синдикалне организације је само један од низа доказа, а суд по свом уверењу одлучује које ће чињенице оценити као доказане. Евентуални недостаци у поступку оцене доказа могу бити жалбени разлог, али не и ревизијски , а ово посебно се односи на наводе ревизије којима се полемише о злостављању тужиље на раду, као претходном правном питању у овој парници, мада из списа предмета произилази да је тужиља повукла тужбу ради заштите од злостављања на раду.

Контролу извршавања радних обавеза и поштовања радне дисциплине запосленог, врши послодавац који може запосленом отказати уговор о раду применом отказних разлога из члана 179 тачка 2 и 3 Закона о раду. Заједничка карактеристика ових отказних разлога је факултативност њихове примене-послодавац их може, али не мора применити. Стога, дискреционо право послодавца не може бити предмет оцене суда.

Пресуда Врховног касационог суда посл.број Рев2-1956/17 од 13.06.2018.године, којом је одбијена ревизија тужиље изјављена против пресуде Апелационог суда у Новом Саду посл.бр. Гж1-809/17 од 03.04.2017. године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник