ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Домаћи судови - Грађанско право

НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Објављено: 25.12.2014

За спор ради поништаја решења ловачког удружења надлежан је основни суд.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Вршцу 4П.бр. 275/12 од 24.05.2012. године тај суд се огласио апсолутно ненадлежним за поступање у овој правној ствари и одбацио тужбу. Против тог решења дозвољену и благовремену жалбу изјавио је тужилац због погрешне примене материјалног права, са предлогом да се решење укине јер сматра да је за суђење надлежан Основни суд у смислу чл. 20 Закона о удружењу.

Испитујући правилност првостепеног решења у границама разлога изнетих у жалби, а на основу чл. 402 у вези чл. 386 ЗПП овај суд је нашао да је жалба основана.

Из списа предмета произилази да је тужилац дана 15.05.2012.г. поднео тужбу у којој тврди да су одлуке туженог Ловачког удружења „Вршачка кула" од 02.04.2012.г. и 26.04.2012.г. ништаве.

Првостепени суд је погрешно применио Закон о друштвеним организацијама и удружењима и погрешно у смислу чл. 25 тог закона оценио да Основни суд није надлежан за решавање овог спора јер се на овај поступак и спорни правни однос примењују одредбе чл. 20 Закона о удружењима.

Према одредби чл. 20 Закона о удружењима („Службени гласник PC" број 51/2009) сваки члан удружења може покренути поступак пред надлежним Основним судом за утврђивање ништавости Општег акта удружења који је донет супротно Статуту или другом општем акту удружења, односно за утврђивање ништавости појединачног акта удружења који је донет супротно закону, статуту или другом општем акту удружења, у року од 15 дана од дана сазнања за акт, а најкасније у року од 6 месеци од дана доношења акта, а поступак за утврђивање ништавости таквог акта води се према одредбама Закона којим се уређује парнични поступак. To значи да кад члан удружења тражи оцену законитости појединачног акта надлежан је Основни суд који ће по тужби спровести парнични поступак и донети одлуку a у смислу чл. 1 ЗПП који одређује да се овим законом уређују правила поступка за пружање судске правне заштите по којима се поступа и одлучује у парницама за решавање спорова насталих поводом повреде права личности и спорова из породичних, радних, привредних, имовинских и других грађанско правних односа осим спорова за које је посебним законом прописана друга врста поступка. У овој парници се управо ради о другој врсти грађанско правних односа из Закона о удружењима по којем заштиту пружа Основни суд у парничном поступку за оцену законитости појединачног акта удружења.

(Решење Вишег суда у Панчеву 2 Гж. бр. 470/12 од 26.06.2012. године)>

Аутор сентенце: