ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Облигационо право

НАКНАДА МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

Објављено: 20.05.2020

Maтеријална штета може се накнадити на више начина, а према одредбама члана 185 први и основни принцип накнаде материјалне штете је натурална реституција односно успостављање стања које је било пре него што је штета настала, док се принцип новчане реституције, односно накнаде у новцу примењује тек уколико успостављање ранијег стања није могуће или ако се на тај начин штета не уклања у потпуности.

Из образложења:

Побијаном пресудом тужбени захтев тужиље делимично је усвојен, обавезани су тужени да по првном основу накнаде материјалне штете солидарно исплате тужиљи износ од 6.703.441,00 динара, са законском затезном каматом почев од 20.09.2018. године па до исплате (став 1 и 2), као и да јој солидарно надокнаде трошкове парничног поступка у укупном износу од 804.000,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана извршности пресуде па до исплате, све наведено у року од 15 дана, под претњом извршења (став 3 изреке). Одбијен је тужбени захтев у делу у коме тужиља на досуђени износ материјалне штете од 6.703.441,00 динара потражује законску затезну камату почев од дана 08.06.2018. године па до 20.09.2018. године (став 4 изреке). Тужиља је ослобођена обавезе плаћања трошкова судских такси у овом поступку (став 5 изреке).

Основни вид материјалне штете је тзв. обична штета, која представља умањење нечије имовине, сходно одредби члана 155 ЗОО. Материјална штета може се накнадити на више начина, а према одредбама члана 185 ЗОО први и основни принцип накнаде материјалне штете је натурална реституција, односно успостављање стања које је било пре него што је штета настала, док се принцип новчане реституције, односно накнаде у новцу, примењује тек уколико успостављање ранијег стања није могуће или ако се на тај начин штета не уклања у потпуности. Одузимањем предметних покретних ствари имовина тужиље јесте умањена, међутим, тужиља није доказала да је натурална реституција, односно повраћај предметних покретних ствари немогућа. Тужиља није доказала да је успостава пређашњег стања враћањем покретних ствари у њен посед немогућа, односно није доказала да је могућност довођења њене материјалне ситуације у стање пре одузимања ствари могућа само исплатом (делимично или у целости) новчане противвредности покретних ствари, а не и њиховим повраћајем. Стога је првостепена пресуда преиначена одбијањем тужбеног захтева тужиље за накнаду материјалне штете, на начин ближе описан у изреци.

Пресуда Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-5496/18 од 17.01.2019.године, којом је преиначена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-7695/17 од 20.09.2018.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник