ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Процесно право

НАКНАДНА ИЗМЕНА ИСКАЗА СВЕДОКА ОШТЕЋЕНОГ КАО РАЗЛОГ ЗА ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Објављено: 30.05.2018

Чињеница да је оштећени након правноснажног окончања кривичног поступка, изменио свој исказ дат током трајања кривичног поступка, на начин што је у парничном поступку изнео на другачији начин предметни догађај, није и не може бити разлог за понављање кривичног поступка на основу чл.473 ст. 1 тач. 1 ЗКП-а.

Из образложења:

У конкретном случају окривљени Б. Ђ. је пресудом Основног суда у Новом Саду оглашен кривим због крив. дела лаке телесне повреде из чл. 122 ст. 2, у вези ст. 1 КЗ и осуђен условном осудом. Наведена пресуда је преиначена само у делу одлуке о казни пресудом Вишег суда у Новом Саду. Окривљени Б.Ђ. је поднео захтев за понављање кривичног поступка у којем је навео да сматра да су испуњени услови за понављање кривичног поступка прописани чл. 473 ст. 1 тач. 1 ЗКП-а, будући да је да је оштећени А.А. поднео против њега парничну тужбу ради накнаде нематеријалне штете, те је приликом извођења доказа саслушањем тужиоца као парничне странке А.А. дао другачији исказ у односу на исказ дат у кривичном поступку.

Ванпретресно веће Основног суда у Новом Саду је решењем бр. Кв. 1343/17 од 04.04.2018.г., које је потврђено решењем Вишег суда у Новом Саду бр. Кж. 2. 353/18 од 16.05.2018.г., одбацило захтев за понављање кривичног поступка, налазећи да чињенице изнете у предметном захтеву очигледно нису подобне да се на основу њих дозволи понављање кривичног поступка, јер сама оцена исказа оштећеног, без навођења доказа који би поктрепили тврдње окривљеног о евентуалном лажном сведочењу оштећеног (евентуално постојање правноснажне пресуде за кривично дело лажног сведочења), по мишљењу ванпретресног већа не представља разлоге за понављање кривичног поступка, односно чињеница да је оштећени након правноснажног окончања кривичног поступка, изменио свој исказ дат током трајања кривичног поступка, на начин што је у парничном поступку изнео на другачији начин предметни догађај, није и не може бити разлог за понављање кривичног поступка на основу чл. 473 ст. 1 тач. 1 ЗКП-а, обзиром да је сведок оштећени приликом давања свог исказа у току кривичног поступка упозорен у смислу чл. 95 и 401 ЗКП-а, а након положене заклетве у смислу чл. 96 ЗКП-а, те се његов тада дати исказ сматра истинитим све док се у неком другом судском поступку не утврди супротно, а што би за последицу могло имати и кривичну одговорност истог за кривично дело давање лажног исказа из чл. 335 КЗ.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.бр. Кж. 2. 353/18 од 16.05.2018.г., којим је потврђено решење већа Основног суда у Новом Саду посл.бр. Кв. 1343/17 од 04.04.2018.г.>

Аутор сентенце: Иван Баћановић, виши судијски помоћник