ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ ВЕШТАКА

Објављено: 21.12.2018

Ако се на рочишту не усагласе налаз и стручна мишљења вештака односно ако суд сматра да битне чињенице нису довољно расправљене, суд ће да одреди ново вештачење, које ће да повери другом вештаку и о томе ће да обавести странке. У случају примене одредбе члана 271 став 4 ЗПП-а странке сносе трошкове вештачења на једнаке делове.

Из образложења:

Побијаном пресудом Основног суда у Новом Саду пословни број П-6339/2015 од 06.04.2016. године, тужбени захтев тужиље је делимично усовјен, те је обавезан тужени да тужиљи на име накнаде нематеријалне штете исплати износ од 100.000,00 динара и то: за претрпљени душевни бол због умањења опште животне активности износ од 20.000,00 динара, на име претрпљених физичких болова износ од 40.000,00 динара и на име претрпљеног страха износ од 40.000,00 динара, све са законском затезном каматом почев од пресуђења па до коначне исплате, у року од 8 дана, под претњом принудног извршења.

Из списа предмета произилази да је предметни налаз тима вештака тужени доставио на рочишту 06.04.2016. године, позивајући се на одредбу члана 271 ЗПП, везано за околност да код тужиље услед штетног догађаја није дошло до настанка умањења животне активности, оспоравајући на тај начин налаз вештака др З.Г. који је дао супротан закључак. Истом приликом тужени је предложио да се наведени налаз прочита и да се на рочиште позове вештак др М.Ј. ради саслушања, те да се покуша усаглашавање налаза ових вештака. Првостепени суд је међутим, након што је прочитао списе предмета и поменути налаз тима вештака, на истом рочишту закључио главну расправу и пропустио да одлучи о доказном предлогу туженог да се именовани вештак позове.

У налазу од 30.03.2016. године, који је достављен од стране туженог, тим вештака даје мишљење да нема медицинских индикација да је код тужиље услед предметне саобраћајне незгоде дошло до умањења животне активности. Ради се дакле о налазу, који је у погледу закључка супротан налазу вештака др З.Г. коме је првостепени суд поклонио веру.

Одредбом члана 271 ЗПП-а прописано је да ако странка има примедби на налаз и мишљење вештака доставиће их у писаном облику, у року који суд одреди за изјашњавање. Странка може да ангажује стучњака или другог вештака уписаног у регистар судских вештака, који ће да сачини примедбе на достављени налаз и мишљење или нов налаз и мишљење у писаном облику. На рочишту за главну расправу суд може да их прочита и да дозволи том лицу да учествује у расправи, постављањем питања и давањем објашњења. Суд ће на рочишту да расправи примедбе и покушаће да усагласи налаз и стручна мишљења вештака. Ако се на рочишту не усагласе налаз и стручна мишљења вештака односно ако суд сматра да битне чињенице нису довољно расправљене, суд ће да одреди ново вештачење, које ће да повери другом вештаку и о томе ће да обавести странке. У случају из става 4 овог члана странке сносе трошкове вештачење на једнаке делове.

У конкретној процесној ситуацији првостепени суд је на располагању имао два различита налаза вештака, који садрже контрадикторне ставове и закључке, дакле, био је дужан да поступи у складу са чланом 271 ЗПП, односно да покуша да се такви, међусобно супротни налази вештака усагласе, а у случају да то није могуће да одреди ново вештачење. Када је главну расправу закљчио пре него што је применом цитиране одредбе ЗПП покушао да се спорне чињенице у потпуности разјасне, усаглашавањем контрадикторних налаза вештака, првостепени суд је учинио битну повреду одредаба парничног поступка из члана 374 став 2 тачка 7 ЗПП.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гж 30/17 од 08.11.2018.године којим је укунута пресуда Основног суда у Новом Саду пословни број П-6339/15 од 06.04.2016. годинe>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник