ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Наследно право

НАСЛЕДНИЧКА ЗАЈЕДНИЦА

Објављено: 17.03.2021

Тужбом за утврђење права својине по основу стицања у браку са оставиоцем морају бити обухваћени сви његови законски наследници који су у оставинском поступку покренутом иза његове смрти позвани на наслеђе .

Из образложења:

Тужбом за утврђење права својине по основу стицања у браку са оставиоцем морали су бити обухваћени сви његови законски наследници који су у оставинском поступку покренутом иза његове смрти позвани на наслеђе . Ово због тога што је одредбом члана 212. став 1. Закона о наслеђивању прописано да заоставштина прелази по сили закона на оставиочеве наследнике у тренутку његове смрти, што значи да су они сви заједно ступили у правни положај пок. Р.Ј., везано за његову заоставштину, а како је управо она овде оспорена, због природе описаног правног односа таква врста спора се може решити само на једнак начин према свима њима, као нужним и јединственим супарничарима. На наведено не утиче чињеница да је у оставинском поступку тужиља упућена да поднесе тужбу само против наследника који су тужиљин захтев за издвајање њеног дела из заоставштине оспорили у том поступку, јер сви наследници до деобе чине једну наследничку заједницу и тужбом са стварноправним захтевом морају бити обухваћени сви. Како тужбом у овој правној ствари нису обухваћени сви законски наследници пок. Р.Ј., већ само неки од њих, у смилу цитираних законских одредаба, а применом одредбе члана 394. тачка 4. ЗПП-а, овај суд је, пазећи по службеној дужности на нужно супарничарство у смислу одредбе члана 211. став 3. ЗПП-а, жалбу тужених усвојио и побијану пресуду преиначио тако што је тужбени захтев одбио као неоснован, због непотпуне пасивне легитимације.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ- 2954/20 од 19.01.2021.године, којом је преиначена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-5033/19 од 18.09.2020.године>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић