ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Други судови - Европски суд за људска права

НЕДОПУШТЕНА ПРЕДСТАВКА

Објављено: 06.11.2013

Представка се мора одбацити уколико домаћа правна средства нису исцрпљена како се то захтева према члану 35. став 1. Конвенције.

Из образложења:

Суд подсећа да правило исцрпљивања домаћих правних средстава из члана 35. став 1. Конвенције обавезује оне који желе да изнесу случај против државе пред неким међународним судским органом да прво употребе правна средства која пружа домаћи правни систем, чиме се државе ослобађају од одговарања пред међународним телом за своје поступке пре него што су имале прилику да ствари исправе у својим сопственим правним системима. Како би се ово правило поштовало, подносилац представке би нормално требало да се позове на правна средства доступна и довољна да омогуће надокнаду у вези са наводним повредама.

Суд даље примећује да је на подносиоцу представке да докаже да одговарајуће и делотворно домаће правно средство заправо није исцрпљено, или да је из неког разлога било неодговарајуће и неделотворно у посебним околностима случаја или да су постојале посебне околности које су ослобађале подносиоца представке од овог захтева.

Најзад, Суд примећује да је већ утврдио да би уставну жалбу требало, у начелу, сматрати делотворном у оквиру значења члана 35. став 1. Конвенције у вези са свим представкама против Тужене државе поднетим од 7. августа 2008. године.

Ако се вратимо на предметни случај, Суд примећује да је подноситељка представке изнела своју притужбу просветном инспектору и Заштитнику грађана, али није исцрпела правна средства прописана Законом о основама образовања и васпитања као и Законом о управним споровима. Чак и под претпоставком да би се обраћање подноситељке представке просветном инспектору и/или Заштитнику грађана могло сматрати делотворним домаћим правним средством у сврхе члана 35. став 1. Конвенције, она је у сваком случају пропустила да искористи уставну жалбу, која је већ утврђена као делотворно правно средство, као што је примећено у горњем тексту. Суд такође уочава да су, сходно домаћем релевантном праву, а супротно наводима подноситељке представке, школе установе које спроводе поверена јавна овлашћења у пружању образовања и да, према томе, њихове одлуке или радње могу бити предмет разматрања у поступцима по уставној жалби (види Б.1 и Б.2 у горњем тексту).

Сходно томе, представка се мора одбацити на основу тога што домаћа правна средства нису исцрпљена како се то захтева према члану 35. став 1. Конвенције.

Из тих разлога, Суд једногласно

Проглашава представку недопуштеном.

(Одлука Европског суда за људска права по представци број 39275/12 – М. против Србије)>

Аутор сентенце: Милена Балетић, виши судијски сарадник