ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Породично право

ОБАВЕЗА ИЗДРЖАВАЊА

Објављено: 18.07.2019

Не постоји могућност да суд обавеже дужника издржавања да обавезу издржавања делимично плаћа у номиналном износу, а делимично у проценту од редовних месечних новчаних примања.

Из образложења:

Одредбом члана 161 став1 Породичног закона прописано је да се издржавање по правилу, одређује у новцу, а одредбом члана 162 став 1 Породичног закона, да поверилац издржавања може по свом избору захтевати да висина издржавања буде одређена у фиксном месечном новчаном износу или у проценту од редовних месечних новчаних примања дужника издржавања. Када захтева исплату издржавања у новцу (сагласно одредби члана 161 став 1 Породичног закона) поверилац ( у складу са одредбом члана 162 став1 Породичног закона) бира и опредељује исплату издржавања у погледу висине. Односно, бира да ли жели исплату у номиналном износу или у проценту од редовних месечних новчаних примања дужника издржавања. У оба случаја се ради о издржавању у новцу, а избор једног начина исплате у погледу висине искључује други (због чега не постоји могућност да суд обавеже дужника издржавања да обавезу издржавања делимично плаћа у номиналном износу, а делимично у проценту од редовних месечних новчаних примања).

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ2-159/18 од 04.04.2018.године, којом је делимично потврђена, а делимично укинута пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П2-1415/17 од 18.01.2018.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник