ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Процесно право

ОБАВЕЗА НАВОЂЕЊА У ОПТУЖНОМ АКТУ И У ИЗРЕЦИ ПРЕСУДЕ БИТНОГ ОБЕЛЕЖЈА КРИВИЧНОГ ДЕЛА НЕДОЗВОЉЕНЕ ПОЛНЕ РАДЊЕ

Објављено: 26.09.2019

С обзиром на то да је за постојање кривичног дела недозвољене полне радње из чл. 182. ст. 2. КЗ у вези са кривичним делом обљуба злоупотребом положаја из чл. 181. ст. 3. у вези ст. 2. КЗ, потребно да родитељ или друго лице, злоупотребом свог положаја или овлашћења, изврши обљубу или са њом изједначен чин, односно изврши неку другу полну радњу са малолетником који му је поверен ради учења, васпитавања, старања или неге, то је неопходно да у оптужном акту, као и у изреци првостепене пресуде, буде наведено својство у ком је оптужени извршио наведено кривично дело, злоупотребом свог положаја, са малолетником који му је поверен ради учења, васпитавања, старања или неге, будући да се ради о законском обележју наведеног кривичног дела.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Новом Саду посл. бр. К 945/2017 од 25.08.2018. године, оглашен је кривим оптужени С.С. због кривичног дела недозвољене полне радње из члана 182 став 2 КЗ у вези са кривичним делом обљуба злоупотребом положаја из члана 181 став 3, у вези става 2 КЗ, и осуђен на казну затвора у трајању од 3 (три) године. Против наведене пресуде жалбе су благовремено изјавили браниоци оптуженог, због битне повреде одредба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, с предлогом да се побијана пресуда преиначи и оптужени ослободи од оптужбе, или да се побијана пресуда укине и предмет врати Основном суду у Новом Саду на поновно одлучивање пред потпуно измењеним већем. Жалбе бранилаца су основане. Изрека побијане пресуде је противречна разлозима, чиме је учињена битне повреда одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП. Наиме, према изреци првостепене пресуде, оптужени С.С. је оглашен кривим за кривично дело недозвољене полне радње из члана 182 став 2 у вези са кривичним делом обљуба злоупотребом положаја из члана 181 став 3 у вези става 2 КЗ, јер је извршио другу полну радњу са дететом оштећеном А.С., рођеном 28.04.2012. године, на тај начин што је, док је оштећена боравила код њега, а по моделу виђања који је уређен пресудом Основног суда у Новом Саду П2 67/16 од 02.03.2016. године, истој, док је лежала у кревету поред њега, скинуо доњи веш као и свој, те иако је оштећена плакала, додиривао је како је то описано у изреци, чинећи при томе сексуалне покрете телом, дишући при томе кратко и убрзано, исту љубио у образ и уста, те јој гсворио да о томе не сме да прича. Наиме, чланом 181 став 3 у вези става 2 КЗ прописано је да ћe се наставник, васпитач, старалац, усвојилац, родитељ, очух, маћеха или друго лице које злоупотребом свог положаја или овлашћења изврши обљубу или са њом изједначен чин са малолетником који му је поверен ради учења, васпитавања, старања или неге, казнити затвором од једне до десет година. С тим у вези, чланом 182 став 2 КЗ прописано је да ко под наведеним условима (члан 180 став 1 и члан 1 став 3 КЗ) изврши неку другу полну радњу, казнићe се затвором од шест месеци до пет година. Дакле, за постојање кривичног дела за које је С.С. оптужен, а након тога и оглашен кривим, потребно је да родитељ или друго лице, злоупотребом свог положаја или овлашћења, изврши обљубу или са њом изједначен чин, односно изврши неку другу полну радњу са малолетником који му је поверен ради учења, васпитавања, старања или неге. Међутим, у изреци првостепене пресуде није наведено да је оптужени предметно кривично дело извршио у својству оца оштећенe, злоупотребом свог положаја, са малолетном оштећеном која му је поверена ради учења, васпитавања, старања или неге, а што представља законско обележје кривичног дела које је оптуженом стављено на терет, нити је то наведено у оптужници.

Решење Апелационог суда у Новом Саду, посл. бр. Кж.1.980/18 од 31.10.2018. године, којим је укинута пресуда Основног суда у Новом Саду посл. бр. К.945/17 од 28.05.2018. године >

Аутор сентенце: Глигор Ненић, судијски сарадник