ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

ОДБАЧАЈ ТУЖБЕ

Објављено: 20.05.2020

Тужба се може одбацити због процесних недостатака, у поступку њеног претходног испитивања, а не након што је тужба достављена на одговор и након што су одржана рочишта главне расправе, те након што је главна расправа закључена.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Новом Саду пословни број П-10161/17 од 01.11.2018. године одбачена је као неуредна тужба тужиље од 22.12.2017. године, па је обавезана тужиља да туженима накнади солидарно трошкове поступка у износу од 31.500,00 динара, у року од 15 дана под претњом извршења.

Одредбом члана 101 став 1 Закона о парничном поступку прописано је да ако је поднесак неразумљив или непотпун суд ће странци која нема пуномоћника вратити поднесак ради исправке, осим ако законом није другачије прописано.

Одредбом члана 294 тачка 7 Закона о парничном поступку прописано је да суд по претходном испитивању тужбе доноси решење којим се тужба одбацује, ако утврди да је тужба неразумљива и непотпуна.

Основано се у жалби указује да у конкретном случају није било основа за одбачај тужбе као неуредне. Наиме, првостепени суд одбацује тужбу са образложењем да је тужба тужиље најпре предата суду дана 22.12.2017. године без потписа, да би дана 21.06.2018. године била поднета са потписом, али скенирана. Међутим, како је тужиља дана 22.12.2017. године поднела тужбу путем email-a, у својству тада неуке странке, то је првостепени суд био у обавези да сходно члану 101 став 1 Закона о парничном поступку позове тужиљу да уреди тужбу, односно да исту потпише. Иако првостепени суд то није учинио, тужиља је дана 21.06.2018. године путем пуномоћника (лична предаја) доставила потписану тужбу, чиме је отклонила уочени процесни недостатак, па како исправљена тужба садржи све што је потребно да би се по њој могло потупити, то није било законских услова за одбачај тужбе као непотпуне. При том, тужба се може одбациги због процесних недостатака, у потупку њеног претходног испитивања, а не како је то учинио првостепени суд, након што је тужба достављена на одговор и након што су одржана три рочишта главне расправе, те након што је главна расправа закључена. Уместо да у том случају о тужбеном захтеву мериторно одлучи, првостепени суд одбацује тужбу, позивајући се на процесне недостатке који су током поступка отклоњени.

Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-332/19 од 12.03.2019.године, којим је укинуто решење Основног Суда у Новом Саду посл.број П-10161/2017 од 01.11.2018.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник