ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Процесно право

ОДБИЈАЊЕ ПРИВАТНЕ КРИВИЧНЕ ТУЖБЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 170. СТ.4 КЗ-а

Објављено: 18.03.2022

Када изјава окривљене није учињена у намери омаловажавања, ради заштите својих права и интереса испуњени су услови за примену одредбе члана 170. ст. 4 КЗ-а, односно приватну тужбу ваља одбити јер нема кривичног дела.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Новом Саду посл.бр. К-102/21 од 16.12.2021.године, на основу члана 503. ЗКП-а у вези члана 170. ст. 4 КЗ-а одбијена је приватна кривична тужба приватне тужиље С.П. поднета путем пуномоћника-адвоката дана 17.09.2021. године против окривљене Ј.М., због кривичног дела увреда из члана 170. ст. 1 КЗ-а.

Из списа предмета је видљиво да је изјава Ј.М. поводом које је поднета приватна кривична тужба, дата у оквиру дисциплинске пријаве коју је именована поднела против приватне тужиље Адвокатској комори Војводине, а ради заштите совјих права и интереса. Надаље, из целокупне садржине предметне дисциплинске пријаве, произилази да је иста поднета у циљу заштите својих оправданих интереса, а не ради повреде части и угледа приватне тужиље, па је и по налажењу овог суда, насупрот жалбеним наводима пуномоћника приватне тужиље, правилно првостепени суд нашао да у конкретном случају изјава окривљене није учињена у намери омаловажавања, те да су испуњени услови за примену одредбе члана 170. ст. 4 КЗ-а, односно да приватну тужбу ваља одбити јер у конкретном случају нема кривичног дела.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл. бр. Кж2-75/22 од 09.02.2022. године којим је потврђено Решење Основног суда у Новом Саду, посл. бр. К-1021/21 од 16.12.2021. године>

Аутор сентенце: Свјетлана Радовановић и Јована Драгић, судијски помоћници