ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Наследно право

ОДГОВОРНОСТ ЗА ОСТАВИОЧЕВЕ ДУГОВЕ

Објављено: 17.03.2021

Санаследници солидарно одговарају за оставиочеве дугове, без обзира да ли је извршена деоба наследства .

Из образложења:

Неосновани су жалбени наводи да је првостепени суд пропустио да одлучи о пасивној легитимацији тужиље. У образложењу првостепене пресуде правилно је утврђено да је тужиља активно легитимисана у предметној парници обзиром да предметни зајам представља зоставштину иза покојног Е.А., а сходно одредби члана 224. Закона о налеђивању, по којој је прописано да санаследници солидарно одговарају за оставиочеве дугове, без обзира да ли је извршена деоба наследства, из чега произлази да су наследници солидарни повериоци оставиочеве заоставштине, те је на тај начин несумњиво утврђена активна легитимација тужиље, и овлашћена је да потражује потраживања из његове заоставштине, а како је тужиља супруга покојног А. свакако јесте његов законски наследник.

Исход оставинског поступка, као и да ли ће се остали наследници прихватити свог наследног дела није од значаја за поступак који има за предмет спора исплату по основу зајма као ни за тужену, обзиром да ће туженa исплатом једног од наследника, као солидарном повериоцу, бити ослобођена обавезе према осталим санаследницима. Чињеница да тужиља није пријавила предметно потраживање у оставинску масу, такође није од значаја за тужену као дужника, већ евентуално за међусобне односе законских наследника иза пок. А. , а што није од значаја за исход парнице која има за предмет спора исплату на основу зајма, обзиром да је несумњиво утврђено постојање дужничког односа тужене према тужиљи.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ- 55/21 од 21.01.2021.године, којом је потврђена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-18063/20 од 05.10.2020.гoдине>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић